Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Dyrektor generalny

Kod: 112007
Inna nazwa zawodu: dyrektor zarządzający, dyrektor naczelny, prezes

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Głównym celem pracy dyrektora generalnego jest zarządzanie ludźmi i organizacja ich pracy w celu wykonania przez firmę kluczowych zadań i osiągnięcie wyznaczonych celów. Praca dyrektora polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowaniu jego działalności, wytyczaniu strategii rozwoju oraz reprezentowaniu firmy na zewnątrz podczas różnych spotkań, narad, oficjalnych wizyt, kontaktów z mediami.

Do najważniejszych zadań dyrektora generalnego należy:

-nadzorowanie najważniejszych realizowanych zadań i koordynacja działania podległych mu działów – różnych, w zależności od obowiązującej struktury danego zakładu;

-zaciąganie zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania jednostki;

-zawieranie umów cywilno – prawnych na wykonawstwo różnych prac oraz umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy;

-dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie na dany rok i planowanie ich zgodnie ze Statutem jednostki;

-dobór personelu (zatrudnianie i zwalnianie pracowników);

-podejmowanie decyzji strategicznych dot. rynku i inwestycji, spraw personalnych;

-analizowanie elementów ryzyka i w miarę możliwości zapobieganie potencjalnym kryzysom;

-współpraca z akcjonariuszami, instytucjami zewnętrznymi (US, bank, ZUS, administracja samorządowa)

Zadaniem dyrektora jest także zapewnienie firmie płynności finansowej oraz planowanie działań zmierzających do jej rozwoju. Wymagana jest do tego m.in. znajomość bieżących zmian zachodzących w regulacjach prawnych, przestrzeganie prawa, analizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej i w oparciu o nią podejmowanie właściwych decyzji. Ponadto realizuje on w sytuacjach kryzysowych (po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą, właściciela itp.) plany poprawy kondycji firmy, np. restrukturyzacji, zmiany statusu prawnego, zmiany profilu produkcji, wchodzenia na nowe rynki zbytu, wprowadzania zupełnie nowych rodzajów usług itp. Praca na tym stanowisku wymaga wiedzy praktycznej i merytorycznej z zarządzania zasobami ludzkimi oraz często przygotowania (doświadczenia) zawodowego z dziedziny, która jest właściwa dla firmy, którą kieruje.

Istotnym elementem pracy dyrektora generalnego jest też ścisła współpraca i realizacja uchwał rady nadzorczej spółki, właściciela firmy lub innej organizacji nadzorującej zarządzanie firmą, przed którym dyrektor generalny odpowiada za wyniki pracy przedsiębiorstwa. Dobry dyrektor generalny musi umieć wyznaczać innym zadania – nie może wszystkiego nadzorować bezpośrednio. W kierowaniu firmą i realizowaniu planów jej rozwoju pomagają mu zastępcy, którym wyznacza zadania i nadzoruje ich wykonanie – np. dyrektorzy działów marketingu, produkcji,finansów, informatyki itp.

Zasadniczo nie ma istotnych różnic pomiędzy rodzajem obowiązków i zakresami odpowiedzialności dyrektorów generalnych zarządzających przedsiębiorstwami różnych branż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę