Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Doradca rolniczy

Kod: 213201
Inna nazwa zawodu: doradca rolny, agronom, specjalista terenowy

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Głównym celem pracy doradcy rolniczego jest wspomaganie rolników w rozwiązywaniu nurtujących ich problemów społecznych i ekonomicznych. W praktyce oznacza to działalność w trzech obszarach: doradzania, szkolenia, informowania. Działalność doradcza koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb i oczekiwań rolników a następnie realizacji usług doradczych. Działalność informacyjna polega na przekazywaniu rolnikom aktualnych wiadomości o nowoczesnych technikach i technologiach oraz wdrażaniu i upowszechnianiu najnowszych osiągnięć nauki. Działalność szkoleniowa służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale również kształtowaniu aktywnej postawy rolników oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.

W ramach działalności szkoleniowej doradca organizuje wykłady, pokazy, wyjazdy szkoleniowe. Temat szkolenia ustala wspólnie z rolnikami.

Do głównych zadań zawodowych na tym stanowisku wynikających z funkcji doradztwa rolniczego należy zaliczyć:

- pomoc rolnikom w podejmowaniu i realizowaniu racjonalnych decyzji dotyczących organizacji i prowadzenia gospodarstwa rolnego,

- doradzanie rolnikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej,

- udzielanie pomocy we wdrażaniu nowych technologii produkcji rolniczej,

- doradzanie rolnikom w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej oraz dostosowania do standardów jakości,

- pomoc w prowadzeniu analiz ekonomicznych działalności rolniczej oraz sporządzaniu planów rozwoju gospodarstwa,

- aktywizacja mieszkańców wsi w celu podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej,

- pomoc w zakresie sporządzania dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych Unii Europejskiej lub innych źródeł,

- inspirowanie i wspieranie rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników

(np. grupy producentów rolnych),

- organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi,

- służenie pomocą mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących ich pracy i środowiska z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych.

Do kompetencji doradcy rolniczego należy również współpraca z rolnikami w sferze wdrażania osiągnięć nauki, a następnie upowszechniania tzw. dobrych praktyk poprzez organizowanie spotkań, prowadzenie demonstracji, publikowanie artykułów, ulotek itp. Bardzo ważnym zadaniem jest współpraca z innymi specjalistami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowo-badawczymi, zakładami doświadczalnymi, organizacjami, przedstawicielami lokalnego samorządu oraz władz gminnych w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Pracę doradców usprawnia możliwość korzystania z internetowego „Systemu Pomocy Doradcom Rolniczym”, który stanowi dla nich wsparcie w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa.

Doradca rolniczy musi dysponować wszechstronną wiedzą oraz rozumieć zmiany jakie zachodzą w środowisku wiejskim, aby dostosować swoje usługi do określonych sytuacji i problemów. Przygotowanie zawodowe doradców w dużej mierze decyduje o jakości usług doradczych i sprawności realizacji zadań. Jakość pracy doradcy przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich i wpływa na budowę kapitału społecznego mieszkańców wsi. Osoby pracujące w tym zawodzie muszą ciągle aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, dlatego uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, czytają prasę fachową, utrzymują kontakty z naukowcami z uczelni i instytutów, pracownikami różnych instytucji związanych z rolnictwem. Dzięki zdobywaniu nowych umiejętności i podnoszeniu kompetencji doradcy wzbogacają swój warsztat pracy, techniki i metody działania oraz wprowadzają nowatorskie formy edukacji. Działania doradcy rolniczego ukierunkowane są na poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także na wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Działalność doradcza powinna przyczynić się do tego, aby rolnicy stawali się bardziej świadomi procesów przebiegających w gospodarstwie rolnym i ich związków z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem publicznym i dobrostanem zwierząt.

Niezmiernie istotne w pracy doradcy są zainteresowania i wiedza z zakresu rolnictwa, które decydują o sukcesach w zakresie wykonywanej pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę