Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Doradca inwestycyjny

Kod: 241203
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Celem pracy doradcy inwestycyjnego jest lokowanie środków na rynkach kapitałowych, czyli inaczej mówiąc pomnażanie kapitału. Rynki kapitałowe to rynki finansowe związane z obrotem instrumentami finansowymi, którymi są: akcje, obligacje, bony skarbowe, towary iwaluty. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności doradcy inwestycyjnego. Pierwszym z nich jest doradztwo polegające na wydawaniu rekomendacji dotyczących papierów wartościowych w następstwie, których klient może samodzielnie inwestować własne pieniądze. Przy wydawaniu rekomendacji doradca inwestycyjny bierze pod uwagę wiek, wykształcenie, dochód i sytuację rodzinną klienta czyli określa jego tzw. profil inwestycyjny. Następnie ustala cel inwestycyjny czyli zapoznaje się z oczekiwaniami klienta dotyczącymi formy i czasu pomnażania kapitału. Po zebraniu niezbędnych informacjidoradca opracowuje strategię inwestycyjną i proponuje najbardziej korzystne dla klienta opcje inwestowania, poprzez dobór i konstrukcję portfela instrumentów finansowych mogących przynieść maksymalny zysk przy minimalizacji ryzyka.

Drugim obszarem działalności doradcy inwestycyjnego jest zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie osób trzecich czyli inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zarządzanie jest usługą odpłatną. Doradca inwestycyjny, aby móc odpowiednio zarządzać powierzonym kapitałem, musi doskonale znać prawa rządzące rynkiem papierów wartościowych, kontrolować sytuację na giełdzie oraz pilnie śledzić wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie, gdyż to one mają największy wpływ na wartość akcji i obligacji, która zmienia się w czasie. Dlatego też, doradca musi posiadać umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji inwestycyjnych dotyczących kupna, sprzedaży lub wstrzymania się. O tym co kupić, co sprzedać a co zatrzymać, decyduje doradca na własną odpowiedzialność, ale ryzyko finansowe zawsze ponosi inwestor. Przy podejmowaniu decyzji pomocne są doradcy tabele i wykresy opisujące zmienność wartości akcji i obligacji w czasie. Aby doradca mógł je odpowiednio interpretować musi posiadać uzdolnienia rachunkowe, dobrą pamięć, zdolność koncentracji uwagi oraz umiejętność logicznego rozumowania.

Doradca inwestycyjny to zawód zaufania publicznego i jeden z bardziej prestiżowych zawodów obecnie wykonywanych w Polsce. Przedstawicieli tego zawodu można spotkać na parkietach giełd, w domach maklerskich, firmach doradczo – konsultingowych, w bankach, funduszach powierniczych, towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych.

Jeżeli doradcajest zatrudniony na stanowisku zarządzającego portfelem w biurze maklerskim, strategię swojego działania ustala wcześniej z inwestorem (właścicielem pieniędzy). To inwestor (osoba prywatna lub przedsiębiorstwo) musi zdecydować, czy doradca ma zarządzać jego pieniędzmi odważnie, ryzykując nawet duże straty, czy ostrożnie, zapewniając niewielki, ale w miarę pewny dochód.

Jeżeli doradca pracuje na stanowisku zarządzającego funduszem w funduszu inwestycyjnym lub towarzystwie ubezpieczeniowym, to jego obowiązkiem jest kupowanie papierów wartościowych na dłuższy okres, na przykład kilku lub kilkunastu lat. Najistotniejsze jest przewidywanie, jak będą kształtowały się ceny papierówwartościowych w dłuższej perspektywie czasowej. Są to tak zwane inwestycje długoterminowe. Doradca zarządzający funduszem, w odróżnieniu od zarządzającego portfelem, nie musi uzgadniać z klientem metody działania. Klient nabywa jednostki uczestnictwa w funduszu - i na tym jego rola się kończy. Ogólne założenia inwestycyjne i cała strategia działania zawarte są w ustawach i przepisach o funduszach powierniczych, funduszach emerytalnych i towarzystwach ubezpieczeniowych. Doradca musi ich bezwzględnie przestrzegać. One wytyczają zakres i kierunek działania oraz wielkość ryzyka finansowego ponoszonego przez uczestnika funduszu, z którym doradca nigdy nie spotyka się służbowo. Stałym gościem w pokoju doradcy jest natomiast makler, który podobnie jak w wypadku zarządzającego portfelem, realizuje decyzje doradcy i dokonuje transakcji papierami wartościowymi na giełdzie. Celem jest zysk, ale przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka. Najważniejszą bowiem sprawą jest ochrona majątku funduszu tak, aby posiadacze jednostek uczestnictwa - czyli klienci - nie ponieśli strat.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę