Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Doradca EURES

Kod: 242302
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Eurodoradca to zawód powstały w wyniku przemian gospodarczych i społecznych będących efektem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Cechuje go bardzo zróżnicowany zakres zadań i obowiązków w zależności od miejsca pracy, w którym jest wykonywany.

Obszar działalnościw tym zawodzie jest bardzo rozległy dotyczy bowiem zarówno poradnictwa zawodowego jak i edukacyjnego w ramach szeroko pojętego eurodoradztwa.

Termin eurodoradztwo europejscy specjaliści poradnictwa zawodowego wyjaśniają poprzez wykaz charakterystycznych i typowych realizowanych w tym obszarze zadań przekładających się na cele pracy eurodoradcy. Obszary działania eurodoradcy zależą bowiem od tego: kim jest klient, miejsca pracy i przyjętej ideologii działania.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez eurodoradcę jest przekaz informacji i wspieranie mobilności zawodowej i edukacyjnej osób korzystających z jego usług. Do zadań przewidzianych do realizacji przez eurodoradcę należą miedzy innymi: przygotowywanie aktualnych i zróżnicowanych informacji o szkołach, kształceniu zawodowym, studiach i pracy w Europie, opracowywanie nowych metod przekazywania informacji, rozbudowa transnacjonalnej oferty doradczej i informacyjnej ze wzmocnieniem odniesienia do rynku pracy, wspieranie i motywowanie do szkolenia i zatrudnienia.

Zawód eurodoradcy opiera się na kontaktach z ludźmi. Eurodoradca inicjuje również komunikację i wymianę informacji między różnymi publicznymi i prywatnymi organizacjami i instytucjami, a także innymi osobami zaangażowanymi w systemy poradnictwa zawodowego innych krajów europejskich.

Eurodoradca wykonuje zadania związane ze świadczeniem poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim i dostarcza informacji o europejskim rynku pracy potencjalnym pracownikom. Wspomaga osoby dorosłe w powrocie na rynek pracy, przekwalifikowaniu zawodowym.

Czynności eurodoradcy w pracy z klientem indywidualnym obejmują trzy etapy: ustalenie potrzeb klienta, wspieranie klienta w realizacji celów oraz opiekę postdoradczą związaną ze śledzeniem jego dalszych losów i skutków podjętych decyzji.

Pierwszy etap związany z ustaleniem potrzeb klienta wymaga wykonania przez eurodoradcę między innymi takich czynności jak: pomaganie w zdefiniowaniu aspiracji zawodowych klienta, określenie zainteresowań zawodowych, przydatności i zdolności klienta poprzez badania testowe i wywiady kwestionariuszowe, rozwijanie zdolności podejmowania decyzji zawodowych, definiowanie potencjału klienta i dostarczanie mu informacji zwrotnych.

Wspierając klienta w realizacji celów eurodoradca: dostarcza mu potrzebnych informacji, pomaga w opracowaniu planu działania, w wypełnieniu dokumentów pozwalających na podjęcie pracy lub nauki.

W ramach opieki postdoradczej eurodoradca śledzi integrację klienta w nowym środowisku i w razie potrzeby udziela mu wsparcia dostarczając potrzebnych informacji np.: o warunkach życia, rynku pracy, prawie pracy itp.

Pracując z grupą eurodoradca prowadzi zajęcia warsztatowe na wybrane podczas analizy potrzeb klientów tematy z obszaru poradnictwa lub grupowe spotkania informacyjne dotyczące rynku pracy, edukacji itp.

Eurodoradca jest zobligowany do dokumentowania swojej pracy z klientami, aktualizowania i tworzenia informacji, śledzenia zmian mających wpływ na proces doradzania.

Na warsztat pracy eurodoradcy składają się między innymi różnego rodzaju: kwestionariusze wywiadu, ankiety, informatory tradycyjne i elektroniczne, testy, bazy danych klientów, adresy stron internetowych, filmy, ulotki itp.

Praca eurodoradcy nie wiąże się z odpowiedzialnością finansową obowiązuje go jednak kodeks etyczny funkcjonujący wśród pracowników wykonujących zawody zaufania publicznego. Zasady etyczne, którymi powinien się on kierować dotyczą głównie: profesjonalizmu, kompetencji, obiektywności sądów i opinii, poufności danych i informacji, lojalności, rzetelności, terminowości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę