Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Dojarz

Kod: 612101
Inna nazwa zawodu: rolnik prowadzący produkcję zwierzęcą

Zadania i czynności

Hodowca zwierząt planuje i wykonuje prace związane z ogólnie pojętą hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich (konie, bydło, owce, trzoda chlewna, kozy), zwierząt futerkowych i innych, a także zwierząt domowych (np. psy, koty). Zadaniem hodowcy zwierząt jest tak pokierować chowem lub hodowlą (produkcją), aby uzyskać produkt końcowy najwyższej jakości, w najkrótszym czasie, przy najmniejszych nakładach, tzn. aby produkcja była najefektywniejsza (najbardziej opłacalna). W tym celu hodowca zwierząt musi wykonać ? najczęściej samodzielnie ? cały szereg czynności. Wszystko zaczyna się od określenia gatunku zwierząt, wielkości produkcji w zależności od wielkości gospodarstwa (stado podstawowe) i planowanej sprzedaży produkcji (zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego). Następnym etapem jest często zakup zwierząt hodowlanych na potrzeby hodowli lub chowu (stada podstawowego), a także pasz, jeśli nie są produkowane we własnym gospodarstwie. Aby produkcja zwierzęca przebiegała prawidłowo, konieczny jest dobór odpowiednich środków produkcji, maszyn i urządzeń. Hodowca musi zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowe i zoohigieniczne oraz pasze o odpowiedniej jakości i w wystarczającej ilości. W zależności od przyjętego systemu żywienia hodowca ustala dawki pokarmowe (żywienie normowane lub do woli). Bardzo ważnym elementem pracy jest pozyskiwanie i wychów przychówku. W tym celu hodowca musi zadbać o prawidłowe kojarzenie zwierząt, a otrzymane potomstwo musi być w odpowiednich warunkach odchowane. Ważna jest współpraca z lekarzem weterynarii i specjalistami ze związków branżowych.

Hodowca pozyskuje mleko, wełnę, skóry zwierząt oraz inne produkty przeznaczone do sprzedaży (targowisko, regularne dostawy do handlu detalicznego i organizacji handlowych) jest to produkcja towarowa. Hodowcy prowadzący fermy zarodowe lub reprodukcyjne, produkujące materiał hodowlany, sprzedają żywe zwierzęta do dalszego chowu. Podobnie postępują hodowcy zwierząt domowych. Muszą oni prowadzić dokumentację hodowlaną dla tych zwierząt.

Do obowiązków hodowców zwierząt futerkowych należy zorganizowanie prawidłowego uboju i skórowanie zwierząt. Skóry przed sprzedażą muszą być odpowiednio przygotowane. Producenci mleka muszą zadbać o prawidłowy udój i właściwe przechowanie mleka (schłodzenie) oraz dostawę do punktu skupu. Hodowcy owiec mają za zadanie przeprowadzenie strzyży, zmagazynowanie wełny i jej sprzedaż, a także sprzedaż zwierząt rzeźnych, podobnie jak producenci trzody chlewnej i bydła mięsnego. Ci z producentów, którzy sprzedają produkty przetworzone, np. sery i jogurty z mleka koziego, muszą dodatkowo wykonywać prace związane z tym przetwórstwem, a także posiadać odpowiednie pomieszczenia, maszyny i urządzenia.

Do obowiązków hodowcy zwierząt należy również konserwacja i drobne naprawy budynków inwentarskich, pomieszczeń dla zwierząt (klatki, kojce), maszyn i sprzętu. Ci hodowcy, którzy pozyskują pasze z własnego gospodarstwa, muszą zadbać o uprawę roślin paszowych, ich zbiór, przetworzenie i przechowanie. Przez cały okres produkcji hodowcy powinni prowadzić kalkulacje kosztów produkcji. Zawierają oni osobiście kontrakty i umowy na zakup środków produkcji oraz sprzedaż wytworzonych towarów i zwierząt hodowlanych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę