INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Żałobnik

Kod: 516304

2. Opis zawodu

Żałobnik wykonuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem rzetelnego wykonania usług pogrzebowych związanych z transportem, przygotowaniem oraz pochowaniem zwłok.

Opis pracy

Żałobnik zajmuje się zmarłym od momentu odbioru ciała z domu lub szpitala, poprzez umycie, wykonanie toalety pośmiertnej 9 i tanatokosmetyki 8, ubranie, przewiezienie ciała na pogrzeb. Asystuje przy obsłudze pogrzebu, zajmuje się wykopaniem grobu i wpuszczeniem trumny/urny do grobu, oraz zasypaniem grobu.

Sposoby wykonywania pracy

Praca żałobnika polega m.in. na:

 • odbieraniu karawanem 1 zmarłego, w asyście drugiego żałobnika, ze wskazanego miejsca, na zlecenie rodziny lub osób do tego uprawnionych,
 • przygotowaniu zgodnie z należytym szacunkiem, starannością i odbytym szkoleniem ciała, zgodnie z życzeniem rodziny,
 • kopaniu według wskazań grobu (po otrzymaniu pisemnego zlecenia od organizatora usług pogrzebowych),
 • przewożeniu ciała na pogrzeb przygotowanym do tego transportem,
 • asystowaniu przy kondukcie pogrzebowym we współpracy z innymi żałobnikami,
 • spuszczaniu trumny/urny do grobu za pomocą odpowiedniego sprzętu,
 • obsługiwaniu nagłośnienia podczas ceremonii pogrzebowej na terenie cmentarza,
 • zasypywaniu trumny w grobie formując kopiec i układając kwiaty zebrane wcześniej od osób obecnych na pogrzebie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca żałobnika wykonywana jest na terenie cmentarza, ale także w pomieszczeniach usytuowanych na terenie zakładu pogrzebowego, tj.: w prosektorium 6, w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania zwłok i w kaplicy pożegnań. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne). Praca może odbywać się w warunkach kontaktu z niską temperaturą; na cmentarzu – z wszelkimi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Żałobnik prowadzi pojazdy służbowe – karawany i samochody transportowe. Z uwagi na kopanie grobów żałobnik jest narażony na zmienne warunki atmosferyczne i pracę przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Jest zobowiązany przepisami BHP do zabezpieczania wykopów głębszych niż 100 cm w celu zabezpieczenia samego wykopu, sąsiednich grobów i swojego własnego bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Żałobnik w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • sprzęt do transportu zwłok (nosze do przenoszenia zwłok, nosze-wózki do załadunku/rozładunku zwłok do/z karawanu, dźwigi, wózki podnośnikowe do załadunku ciał do/z komór chłodniczych, wózki do przewozu zwłok na terenie domu pogrzebowego, wózki do transportu zwłok po schodach, wózki i inne pojazdy do transportu zwłok na terenie cmentarza),
 • komory chłodnicze do przechowywania zwłok,
 • katafalk 2 zwykły lub katafalk chłodniczy 3 do prezentacji zwłok 5,
 • stoły do przygotowania zwłok 7 do pogrzebu,
 • chemię do toalety pośmiertnej,
 • narzędzia i akcesoria do toalety pośmiertnej,
 • środki do dezynfekcji,
 • kosmetyki i akcesoria do wykonywania tanatokosmetyki,
 • sprzęt do lutowania ocynkowanych, blaszanych wkładów do trumien 10,
 • windy do grobów,
 • minikoparki oraz ręczny sprzęt do kopania i murowania grobów na cmentarzu (łopaty, kilofy, różne materiały do wykonania wzmocnień grobu),
 • akcesoria do utrzymywania czystości pomieszczeń zakładu pogrzebowego oraz terenu cmentarza,
 • karawan do przewozu trumny ze zwłokami.

Organizacja pracy

Praca żałobnika wykonywana jest z reguły w systemie zmianowym, w ośmiogodzinnym systemie pracy. Żałobnik obsługuje indywidualnie lub zespołowo maszyny i urządzenia wykorzystywane w miejscu pracy. Pracuje z reguły stacjonarnie i/lub porusza się pojazdami służbowymi – karawanami lub samochodami transportowymi. Ze współpracownikami żałobnik porozumiewa się z reguły w sposób ustny.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Żałobnik podczas wykonywania swoich obowiązków jest narażony, ze względu na specyfikę miejsca pracy, na:

 • zagrożenia mechaniczne – możliwość urazu na skutek uderzenia o ostre wystające krawędzie wyposażenia, możliwość stłuczenia, złamania itp. w wyniku upadku na tej samej wysokości na śliskiej podłodze, możliwość skaleczenia ciała w wyniku używania ostrych narzędzi, możliwość uderzenia lub upadku z części załadunkowej karawanu podczas transportu trumien,
 • mikroklimat – zmienność temperatury związana z obsługą komór chłodniczych na ciała oraz przebywaniem na zewnątrz budynku i na cmentarzu, powodująca przeziębienie, choroby układu oddechowego, kurcze mięśni, niedokrwienie,
 • obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w wyniku podnoszenia i przemieszczania ciał, załadunku trumien do grobów itp., w wyniku pracy statycznej (wykonywania czynności powtarzalnych – zabiegu tanatokosmetyki, toalety pośmiertnej) w wymuszonej pochylonej pozycji ciała oraz w wyniku ręcznego kopania i obróbki grobów,
 • zagrożenia chemiczne wynikające z użytkowania chemii do dezynfekcji, awarii instalacji komór chłodniczych – wycieku substancji chemicznych,
 • zagrożenia biologiczne powstałe w wyniku rozkładu ciał zmarłych (aminy, ptomainy, putrescyna, kadaweryna),
 • zagrożenia biologiczne wynikające z kontaktu z ciałami osób zarażonych chorobami zakaźnymi (mikroorganizmy chorobotwórcze – wirusy, bakterie),
 • zagrożenia psychospołeczne wynikające z pracy z ciałami osób zmarłych, szczególnie w wyniku wypadków komunikacyjnych, ciężkich chorób itp.,
 • zagrożenia psychospołeczne dotyczące bezpośredniego kontaktu z rodzinami osób zmarłych – stres związany z nieprzewidywalnością zachowań i reakcji na traumatyczne przeżycia.

W zawodzie żałobnika występuje zagrożenie schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w wyniku przeciążenia narządu ruchu, nabyciem chorób zakaźnych oraz niedyspozycją związaną ze stresem zawodowym. Żałobnik ze względu na bezpośredni kontakt z ciałami osób zmarłych oraz związane z tym zagrożenia powinien wykonać szczepienia przeciwko tężcowi oraz Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód żałobnika ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność zmysłu wzroku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • zręczność rąk i palców,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności manualne,
 • zdolność adaptacji do specyficznych warunków pracy,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • empatia,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie żałobnik wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich/średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. ze stresem lub pracą z ciałami osób zmarłych.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu żałobnika są m.in.:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • zaburzenia równowagi oraz padaczka,
 • wady wymowy,
 • niska odporność psychiczna,
 • zaburzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia układu krążenia.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie żałobnik preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie żałobnika nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy. Atutem przy zatrudnianiu w zawodzie żałobnika może być:

 • ukończony kurs tanatokosmetyki,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Żałobnik może awansować na stanowisko:

 • organizatora usług pogrzebowych,
 • kierownika biura zakładu pogrzebowego – warunkiem jest stopniowe zwiększanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika oraz przejmowanie ról menedżerskich.

Możliwość rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie uczelni wyższej (np. na kierunku zarządzanie),
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach (np. z zakresu tanatokosmetyki),
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie żałobnik nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Pewną formą potwierdzenia kompetencji są: świadectwo ukończenia kursu tanatokosmetyki oraz referencje wystawiane przez pracodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie żałobnik może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kremator

516301

Organizator usług pogrzebowych

516302

Tanatoprakser (balsamista)

516303

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę