INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Żałobnik

Kod: 516304

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie żałobnik wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Kontaktowanie się z rodziną zmarłego w celu ustalenia zakresu usługi przygotowania zwłok do pogrzebu.
 • Z2 Wykonywanie toalety pośmiertnej oraz tanatokosmetyki.
 • Z3 Ubieranie ciała osoby zmarłej.
 • Z4 Układanie zwłok w trumnie, zabezpieczanie trumien do transportu zagranicznego.
 • Z5 Transportowanie zwłok na terenie domu pogrzebowego, kaplicy, kościoła oraz na cmentarz, wkładanie trumny do grobu.
 • Z6 Kopanie grobów ręcznie lub minikoparką, obróbka grobów, formowanie mogił.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przyjmowanie i realizowanie zleceń przygotowania zwłok do pogrzebu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Kontaktowanie z rodziną zmarłego w celu ustalenia zakresu usługi przygotowania zwłok do pogrzebu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania i organizacji pracy w zakresie przygotowania zwłok do pogrzebu;
 • Zasady komunikowania się z osobami w stanie traumatycznych przeżyć;
 • Zasady postępowania oraz reagowania na gwałtowne, nieprzewidziane zachowania bliskich zmarłego;
 • Zasady współpracy w redagowaniu zlecenia adekwatnego do oczekiwań osoby zmarłej i bliskich;
 • Zasady prowadzenia i obiegu dokumentacji dotyczącej organizacji pogrzebu;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom pogrzebu;
 • Zapisy kodeksu etyki zawodowej.
 • Planować i organizować poszczególne etapy na stanowisku pracy w sposób umożliwiający efektywną realizację zadań;
 • Komunikować się z klientami będącymi w stanie traumatycznych przeżyć;
 • Postępować i reagować na nieprzewidziane zachowania klientów;
 • Udzielać bliskim zmarłego fachowego wsparcia podczas formułowania zleceń związanych z uroczystością pogrzebową;
 • Tworzyć, przechowywać, archiwizować dokumentację dotyczącą zabiegów (np. tanatopraksji);
 • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom pogrzebu;
 • Wykonywać zadania zgodnie z elementami etyki zawodowej.

Z2

Wykonywanie toalety pośmiertnej oraz tanatokosmetyki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagadnienia podstawowe z zakresu BHP dotyczące pracy ze zwłokami;
 • Zasady i kolejność wykonywania czynności związanych z toaletą pośmiertną;
 • Środki chemiczne, narzędzia, akcesoria do dezynfekcji, mycia, zakładania blokad i tamponad zabezpieczających przed wyciekami;
 • Instrukcje użytkowania kosmetyków przeznaczonych do kosmetologii pośmiertnej;
 • Czynności przygotowania zwłok do wykonania makijażu pośmiertnego;
 • Anatomię twarzy;
 • Zasady odwzorowania wizerunku zmarłego i kreowania naturalnego wyglądu twarzy;
 • Techniki kamuflażu pośmiertnego, makijażu no makeup, makijażu po zabiegu tanatopraksji;
 • Różnice w wykonywaniu makijażu pośmiertnego kobiet i mężczyzn;
 • Teorię koloru i zasady łączenia kolorów;
 • Wpływ oświetlenia na wygląd zmarłego;
 • Właściwy dobór kosmetyków w zależności od płci, wieku, ubrania;
 • Zasady przygotowania zwłok do kremacji 4.
 • Ustosunkować się i przestrzegać zasad z zakresu BHP dotyczących pracy ze zwłokami;
 • Wykonać elementy toalety pośmiertnej w określonej kolejności;
 • Korzystać z dostępnych narzędzi, akcesoriów służących do toalety pośmiertnej;
 • Korzystać z produktów chemicznych przeznaczonych do wykonania pełnej toalety pośmiertnej;
 • Przestrzegać instrukcji użytkowania kosmetyków przeznaczonych do kosmetyki pośmiertnej;
 • Przygotować ciało do wykonania makijażu pośmiertnego;
 • Używać kosmetyków przeznaczonych do kosmetologii pośmiertnej – łączyć i aplikować kosmetyki w zależności od koloru cery, wieku, płci zmarłego itp.;
 • Wykorzystać teorię koloru w praktyce;
 • Przestrzegać zasad łączenia kolorów;
 • Wykonać makijaż naturalny lub na życzenie rodziny odwzorować makijaż, jaki preferowała osoba zmarła przed śmiercią;
 • Wykonać makijaż zgodnie z przyjętymi zasadami i wyczuciem;
 • Czesać i w razie potrzeby strzyc włosy, pielęgnować zarost, brwi, paznokcie;
 • Przygotować do ostatniego pożegnania zwłoki, które zostaną następnie poddane kremacji.

Z3

Ubieranie ciała osoby zmarłej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki ubierania zwłok kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem zwyczajów religijnych, profesji zawodowej zmarłego;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas ubierania zwłok;
 • Zasady unikania zabrudzeń lub zniszczeń odzieży, która jest zakładana na zmarłego.
 • Ubierać zwłoki w odzież dostarczoną przez rodzinę zgodnie z poznanymi technikami;
 • Ubierać zwłoki z zachowaniem szczególnej ostrożności przed uszkodzeniem skóry i układu kostnego zmarłego;
 • Ubierać zwłoki z zachowaniem szczególnej ostrożności przed zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży.

Z4

Układanie zwłok w trumnie, zabezpieczanie trumien do transportu zagranicznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i kolejność postępowania podczas transportu zwłok do trumny;
 • Instrukcje stanowiskowe dotyczące przygotowywania, zamykania i zabezpieczania trumny przed transportem zagranicznym;
 • Instrukcje użytkowania sprzętu do zamykania trumien z wkładem ocynkowanym, blaszanym itp.
 • Ułożyć zwłoki w trumnie w sposób bezpieczny ze szczególną ostrożnością przed pobrudzeniem lub zniszczeniem odzieży, makijażu, fryzury zmarłego;
 • Wykonać ostatnie czynności przygotowujące do prezentacji w otwartej trumnie;
 • Zamknąć i zabezpieczyć trumnę przeznaczoną do transportu zagranicznego przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Kompetencja zawodowa Kz2: Transportowanie zwłok i trumien oraz świadczenie usług pogrzebowych na terenie cmentarza obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Transportowanie zwłok na terenie domu pogrzebowego, kaplicy, kościoła oraz na cmentarz, wkładanie trumny do grobu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i zalecenia dotyczące dźwigania, przesuwania, przenoszenia zwłok i trumien;
 • Instrukcje stanowiskowe;
 • Instrukcje użytkowania sprzętu do przechowywania i transportu zwłok na terenie zakładu pogrzebowego oraz cmentarza;
 • Instrukcje czyszczenia i konserwacji sprzętu;
 • Przepisy Kodeksu ruchu drogowego – jeśli pracownik jest odpowiedzialny za transport i posiada prawo jazdy kategorii B;
 • Zasady i regulaminy transportu trumny podczas ceremonii pogrzebowej.
 • Przemieszczać zwłoki na terenie zakładu pogrzebowego, kaplicy pożegnań, kościoła i cmentarza w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Ustosunkować się do instrukcji przyjętych na danych stanowiskach;
 • Obsługiwać sprzęt do przechowywania i transportu zwłok i trumien zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi oraz instrukcjami użytkowania sprzętu;
 • Dbać o należyty stan urządzeń i znajdujących się na stanowiskach pracy zgodnie z zapisami instrukcji czyszczenia i konserwacji sprzętu;
 • Dbać o czystość i należyty stan techniczny sprzętu transportowego i karawanów;
 • Zgłaszać przełożonym problemy dotyczące awarii sprzętu transportowego i karawanów.

Z6

Kopanie grobów ręcznie lub minikoparką, obróbka grobów, formowanie mogił

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące ręcznego kopania, obrabiania i wykończania grobów;
 • Zasady i regulaminy dotyczące poruszania się na terenie cmentarza;
 • Zasady i regulaminy dotyczące utrzymania w czystości terenów cmentarza oraz nagrobków;
 • Instrukcje stanowiskowe dotyczące kopania, wykończania grobów oraz formowania mogił;
 • Instrukcje postępowania podczas ekshumacji zwłok;
 • Instrukcje użytkowania sprzętu i narzędzi wykorzystywanych podczas obróbki grobów,
 • a także sprzętu potrzebnego do załadunku trumien do grobów;
 • Uprawnienia klasy III w zakresie maszyn do robót ziemnych, jeżeli kopanie grobów odbywa się przy pomocy minikoparki.
 • Kopać, obrabiać i wykończać groby ziemne ręcznie;
 • Zasypywać groby po wstawieniu do nich trumny oraz formować mogiły;
 • Otwierać mogiły i udostępniać trumny z ciałami w celach ekshumacyjnych;
 • Zabezpieczać kwatery do pochowań w okresie zimowym;
 • Utrzymywać w należytej czystości obsługiwane mogiły, groby, kwatery;
 • Obsługiwać minikoparkę z zachowaniem przepisów dotyczących jej bezpiecznego użytkowania, jeżeli kopanie grobów odbywa się przy pomocy minikoparki.

Pracownik w zawodzie żałobnik powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań związanych z przygotowaniem narzędzi, materiałów i wykonaną pracą żałobnika.
 • Kontaktowania się z rodzinami osób zmarłych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie realizowanej, z wykorzystaniem narzędzi i akcesoriów do przygotowania zwłok do pochówku.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy żałobnika.
 • Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Dbania o porządek na stanowisku pracy żałobnika.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami, przyjętymi w środowisku pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu żałobnik.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu żałobnik

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie żałobnik nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę