INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Kod: 134107

2. Opis zawodu

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej jest odpowiedzialny za koordynację działań mających na celu zapewnienie opieki i wychowania podopiecznym przebywającym w placówce. Zarządza kadrą placówki i zasobami materialnymi, przy czym odpowiada za warunki bytowe i bezpieczeństwo podopiecznych placówki. Podejmuje samodzielne decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb i praw przebywających w niej dzieci i dorosłych, obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących standardów. Reprezentuje placówkę na zewnątrz i współpracuje z instytucjami pieczy zastępczej 3 oraz innymi instytucjami pracującymi z dzieckiem i rodziną oraz rodzina zastępcza w tym: instytucjami pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, zdrowia, edukacji oraz organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej często pełni także rolę wychowawcy dziecka. W tym zakresie odpowiada za działania ukierunkowane na prawidłowy rozwój dziecka i stworzenie warunków właściwych dla realizacji tego celu.

Opis pracy

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej organizuje i nadzoruje pracę placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 5, interwencyjnego 4, specjalistyczno-terapeutycznego 6 oraz rodzinnego 7, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 8 i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 2. Do zadań dyrektora należy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczonymi w placówce działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi, terapeutycznymi i dydaktycznymi, zgodnie z potrzebami dzieci, poszanowaniem ich praw, przyjętymi standardami i przepisami prawnymi. Razem z pracownikami placówki ustala plany wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne i dydaktyczne realizowane w placówce, stosownie do wieku i możliwości rozwojowych podopiecznych.

Praca dyrektora wiąże się z odpowiedzialnością za pracowników i podopiecznych, objętych wsparciem placówki, gwarantując im stosowne bezpieczeństwo zgodne z obowiązującymi regulacjami, przepisami oraz wytycznymi dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dyrektor placówki odpowiada za zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb. Nadzoruje prowadzenie stosownych działań względem podopiecznych, o charakterze socjalizującym i/lub resocjalizującym, które mają na celu rekompensować braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotować podopiecznych do samodzielnego życia społecznego w przyszłości. Za istotne uznaje się również podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej 9 lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej współdecyduje o losie podopiecznych poprzez, m.in. zgłaszanie o uregulowanej sytuacji dziecka w celu poszukiwania dla niego rodziny przysposabiającej, koordynowanie pracy zespołów do spraw oceny zasadności pobytu dziecka w placówce, a także zgłaszanie i nadzorowanie procesu układania i realizowania programów pracy z dzieckiem i rodziną. Dyrektor zwołuje posiedzenia i realizuje wnioski Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, współpracując z jednostkami i instytucjami wsparcia, które są odpowiedzialne za wspieranie działań wychowawczych, a zwłaszcza w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia w przyszłości.

Do zadań dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej należy także zarządzanie zespołem pracowników: wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, specjalistów oraz kadry administracyjnej. W tym zakresie monitoruje i ustala zapotrzebowanie na pracowników, deleguje zadania, organizuje miejsce pracy i odpowiada za realizację postanowień w ramach regulaminu pracy. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracownikami pedagogicznymi placówki oraz nadzór nad jakością pracy pozostałych pracowników, wykonując zadania pracodawcy. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników, a także za jakość świadczonej przez nich pracy.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej odpowiedzialny jest także za zarządzanie zasobami placówki. Dysponuje środkami finansowymi i jest odpowiedzialny za sprawozdawczość placówki. Tworzy i realizuje plany zamówień publicznych i odpowiada za stan budynku i wyposażenie placówki. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zobowiązany jest do organizacji pracy w ośrodku, w tym przyjęcia i ustalenia godzin i standardów pracy pracowników, ustalenia obowiązków. Organizacja pracy w placówce wynika z przyjętego statutu, przepisów prawnych oraz obowiązujących standardów świadczonych usług.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej reprezentuje placówkę w lokalnym środowisku, przed instytucjami pomocy społecznej, organami edukacji i ochrony zdrowia oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony dzieci i ich wsparcia. Reprezentuje też placówkę w kontaktach z rodzicami, sądem i opiekunami podopiecznych.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może również wykonywać zadania wychowawcy. Zadania wychowawcy są szczególnie ważne w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W tym zakresie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie w odpowiednich warunkach bytowych i mieszkaniowych, a także odpowiada za prawidłowy rozwój dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej. W ramach swoich obowiązków zawodowych zapewnia dogodne warunki dla rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz etyczne.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • kreowaniu atmosfery w placówce sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci i tworzeniu klimatu wychowawczego,
 • organizowaniu i nadzorowaniu usług opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych i dydaktycznych oferowanych przez placówkę,
 • opracowywaniu planów oddziaływań wychowawczych,
 • nadzorowaniu sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami,
 • kierowaniu bieżącą działalnością podległej placówki,
 • nadzorowaniu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP 1),
 • realizowaniu polityki kadrowej, w tym ustalaniu planu szkoleń i oceny pracowników,
 • sprawowaniu nadzoru nad sprawozdawczością i obiegiem dokumentacji i informacji w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wydawaniu zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania placówki,
 • współpracowaniu z organem założycielskim w zakresie bieżących spraw administracyjnych i finansowych wynikających z zadań statutowych placówki,
 • współpracowaniu z organem założycielskim oraz środowiskiem lokalnym (podmiotami właściwymi w zakresie: terapii, interwencji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, podmiotami leczniczymi itp.), w zakresie rozszerzania i podnoszenia poziomu świadczonych usług,
 • reprezentowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na zewnątrz i budowaniu jej pozytywnego wizerunku,
 • ustalaniu i realizowaniu polityki finansowej placówki, w tym właściwym dysponowaniu środkami budżetowymi oraz innymi środkami finansowymi,
 • opracowywaniu rocznych planów pracy placówki,
 • pełnieniu funkcji administratora danych podczas realizacji zadań z zakresu informacji publicznej i bezpieczeństwa informacji,
 • zarządzaniu mieniem placówki,
 • zapewnianiu ochrony zdrowia dziecka (kontrolę stanu zdrowia i stanów chorobowych, zgłaszanie i leczenie chorób dziecka),
 • zapewnianiu dzieciom całodobowej opieki i wychowania, odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
 • zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz społecznych dzieci,
 • traktowaniu dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, przygotowywaniu ich do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

WAŻNE:

Zawód dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego odnosi się do osób, które w większości prowadzą gospodarstwa wielodzietnie do 8 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Opisany zestaw zadań zawodowych i kompetencji dotyczący m.in. organizacji pracy w placówce, zarządzaniu mieniem, czy nadzorowanie pracy w placówce dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w ograniczonym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe

Warunki pracy

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej wykonuje swoje obowiązki zawodowe na terenie całej placówki oraz poza nią. Praca z reguły odbywa się w pomieszczeniu biurowym lub innym przystosowanym do tego typu zadań pomieszczeniu budynku placówki. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej realizuje również swoje obowiązki i zadania w terenie, podczas spotkań z przedstawicielami innych instytucji opiekuńczo-wychowawczych, organów samorządu, szkół, placówek adopcyjnych, oraz uczestnicząc w pracach komisji itp.

W przypadku placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego praca odbywa się głównie w miejscu zamieszkiwania rodziny zastępczej, to jest na terenie mieszkania, domu, gospodarstwa i otaczającego terenu.

WAŻNE:

Funkcjonowanie i standardy pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych określane są przepisami i wytycznymi określanymi przez władze samorządowe. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy pomieszczeń, w których realizowane są usługi, powinien na bieżąco monitorować zgodność ze standardami i reagować w ramach pojawiających się rozbieżności ze stanem faktycznym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • komputer z typowym oprogramowaniem biurowym lub dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym przygotowywanie prezentacji, zbieranie materiałów i danych niezbędnych do planowania i przygotowywania pracy,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • typowe urządzenia biurowe tj. drukarka, ksero, fax, skaner,
 • telefon stacjonarny i komórkowy.

Organizacja pracy

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej pracuje w godzinach przewidzianych w regulaminie pracy. Zazwyczaj jest to system jednozmianowy, chociaż zadania dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej mogą wykraczać poza normowany czas pracy i być wykonywane w porach nocnych, w weekendy oraz dni wolne. Wykonywanie pracy odbywa się w pomieszczeniu biurowym i w terenie, jeżeli wymagają tego zadania. Obowiązki dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej wiążą się z uczestniczeniem w posiedzeniach sądu, powiatowych centrów pomocy rodzinie, wizytach w domach podopiecznych i usamodzielnianych wychowanków, wizytach w szpitalach czy innych instytucjach leczniczych, gdzie przebywają dzieci. Dyrektor wykonując funkcje reprezentacyjne współpracuje ze szkołami, organizacjami samorządowymi, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, ośrodkami zdrowia, terapeutycznymi i klinicznymi, a także innymi instytucjami działającymi lokalnie. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wykonuje swoje obowiązki i zadania głównie w jego/jej gospodarstwie domowym przez całą dobę każdego dnia tygodnia.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W trakcie wykonywania zadań służbowych dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej narażony jest na stres wywołany:

 • odpowiedzialnością za podopiecznych, pracowników oraz mienie placówki,
 • interwencjami opiekuńczo-wychowawczymi wśród podopiecznych i ich rodzin,
 • podejmowanymi decyzjami dotyczącymi podopiecznych placówki,
 • sytuacjami kryzysowymi wynikającymi ze stanu zdrowia dzieci, konfliktów między dziećmi oraz problemów kadry pracowniczej,
 • realizacją zadań wymagających podejmowania negocjacji i rozmów z rodzicami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność rozwiązywania konfliktów,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Nie ma istotnych przeszkód zdrowotnych dla wykonywania pracy w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem chorób psychicznych oraz niepełnosprawności intelektualnej, które mogą być przeszkodą do wykonywania pracy.

Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie są zaburzenia układu krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego oraz nosicielstwo chorób zakaźnych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Wykształcenie w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej regulowane jest wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcje dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego może pełnić osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne i ukończyła studia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji.

Funkcje dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może pełnić osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego niezbędne jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów (tytuł magistra lub równorzędny) z zakresu nauk społecznych, tj. pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów innego kierunku niż wyżej wskazane, wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Od osób wykonujących funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wymaga się co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego i posiadania świadectwa ukończenia kursu/ szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wykonywanie zawodu dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej jest obudowane szeregiem wymogów wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powinien posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną, a w przypadku placówek typu rodzinnego posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora. Dla wszystkich typów placówek dyrektor nie może być osobą (obecnie i w przeszłości) pozbawioną władzy rodzicielskiej. Ponadto musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeżeli istnieje taki obowiązek w stosunku do niej z tytułu alimentacyjnego), nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także być zdolną do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji. Wymagane jest także niefigurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksulanym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może awansować poprzez awans poziomy w innych instytucjach wsparcia na stanowisko kierownicze, np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej czy Ośrodku Adopcyjnym.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego musi posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej (dyplom magistra lub równorzędny) w zakresie nauk społecznych (pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub innych nauk, a następnie potwierdzić kwalifikacje poprzez uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może też potwierdzać kompetencje z zakresu zarządzania kadrami i administrowania placówką poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w tym kierunku. Osoby pełniące funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego mogą potwierdzać swoje kompetencje uzyskując dyplom ukończenia szkoły średniej lub branżowej oraz świadectwem ukończenia kursu / szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kierownik placówki wsparcia dziennego

134105

Dyrektor ośrodka adopcyjnego

134106

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę