INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Kod: 134107

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Zatrudnienie w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oferują organizacje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu terytorialnego.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może się ubiegać o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w tym:

 • Ośrodkach Adopcyjnych,
 • Domach Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowych Domach Samopomocy,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Centrach i Klubach Integracji Społecznej,

Dyrektor placówki opiekuńczej może znaleźć zatrudnienie także w organizacjach pozarządowych czy w szkołach (w przypadku zatrudnienia w szkołach wymagane jest wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne).

W chwili obecnej (2018 r.) z uwagi na coraz bardziej rozbudowaną sieć placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymuje się znaczny popyt na osoby pełniące w nich funkcje kierownicze.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego można uzyskać w szkołach wyższych na terenie polski kształcących w kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

Możliwe jest uzyskanie wykształcenia wyższego w innym niż wyżej wymienionym kierunku, a następnie uzupełnienie go studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Studia podyplomowe z tego zakresu oferują liczne szkoły wyższe na terenie całej Polski.

WAŻNE:

Wykształcenie niezbędne dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można zdobyć w każdej szkole w Polsce oferującej wykształcenie średnie.

Szkolenie

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach (realizowanych przez firmy komercyjne, organizacje zawodowe i profesjonalne oraz szkoły wyższe na terenie Polski). Do najpopularniej wybieranych należą szkolenia z zakresu:

 • zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, tj. zarządzanie zespołem, czy efektywne zarządzanie zasobami finansowymi,
 • kompetencji ukierunkowanych na podnoszenie jakości świadczonych usług, tj. doskonalenie planów pracy z dziećmi, metody dydaktyczne i wychowawcze, metody terapeutyczne itp.

Organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Możliwe jest też ukończenie kursów kwalifikacyjnych w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez firmy szkoleniowe, , które zgodę na prowadzenie tego typu szkoleń otrzymały od kuratora oświaty w regionie, któremu podlega placówka szkoleniowa prowadząca taki rodzaj szkoleń.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego mieści się w przedziale od 4200 zł do 7500 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenia dyrektorów są zróżnicowane i zależą od:

 • typu i wielkości placówki,
 • regionu (powiatu),
 • stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.

Wynagrodzenie dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego kształtuje się w zakresie ok 2500 zł do 3000 zł brutto miesięcznie.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych i górnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie oraz należytego wykonywania zadań zawodowych,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada wzroku skorygowana odpowiednimi szkłami lub soczewkami umożliwia prawidłowe wykonywanie czynności służbowych,
 • z dysfunkcją słuchu (03-L), jeśli posiadana wada nie utrudnia skutecznej komunikacji,
 • chorych na epilepsję (06-E), jeśli ryzyko występowania ataków jest możliwe do oszacowania.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę