INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Kod: 134107

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie i nadzorowanie działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych oraz dydaktycznych.
 • Z2 Wykonywanie czynności pracodawcy i organizowanie pracy pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Z3 Administrowanie i zarządzanie zasobami placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Z4 Nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnianie komfortu i opieki nad podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Z5 Wykonywanie procedur mających zastosowanie wobec kandydatów i podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Z6 Reprezentowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz podejmowanie współpracy z innymi instytucjami.
 • Z7 Zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Z8 Podejmowanie działań służących rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dziecka.
 • Z9 Wykonywanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz społecznych dziecka.

Kompetencja zawodowa Kz1: Kierowanie bieżącą działalnością placówki opiekuńczo-wychowawczej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie i nadzorowanie działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych oraz dydaktycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia harmonogramu i planowania działań placówki;
 • Regulacje i przepisy prawne dotyczące usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • Potrzeby dzieci umieszczonych poza rodziną, krzywdzonych i zaniedbywanych;
 • Metody opiekuńczo-wychowawcze i standardy ich prowadzenia oraz metody dydaktyki ukierunkowane na podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • Metody tworzenia planów opiekuńczych i planów pracy z dzieckiem;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i pedagogiki, polityki społecznej oraz organizacji zarządzania i medycyny.
 • Opracowywać harmonogram działań placówki;
 • Przestrzegać przepisów dotyczących usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • Diagnozować potrzeby podopiecznych placówki w zakresie działań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych;
 • Dobierać i organizować działania o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym i terapeutycznym zgodnie z potrzebami i możliwościami podopiecznych;
 • Tworzyć i nadzorować plany opiekuńcze;
 • Korzystać z wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, polityki społecznej oraz organizacji zarządzania i medycyny.

Z2

Wykonywanie czynności pracodawcy i organizowanie pracy pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia planu zatrudnienia;
 • Zasady tworzenia regulaminu pracy;
 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia kadr w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz kodeks pracy i przepisy dotyczące pracowników samorządowych;
 • Zasady i standardy oceny pracowniczej;
 • Zasady ustalania zadań dla pracowników;
 • Zasady i standardy dobrego zarządzania pracownikami.
 • Diagnozować i oceniać placówkę pod kątem zapotrzebowania na pracowników;
 • Tworzyć regulamin pracy;
 • Ustalać zasady polityki zatrudnieniowej zgodnie z przyjętymi standardami;
 • Oceniać pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami;
 • Delegować zadania na współpracowników;
 • Organizować i kierować pracą zespołu pracowników wokół wypracowanych wspólnie idei wychowawczych.

Z3

Administrowanie i zarządzanie zasobami placówki opiekuńczo-wychowawczej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa z zakresu zamówień publicznych;
 • Zasady i przepisy dotyczące przechowywania, ewidencjonowania i ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Zasady sprawozdawczości finansowej.
 • Nadzorować realizację zamówień publicznych;
 • Dbać o przestrzeganie zasad przechowywania, ewidencjonowania i ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Sporządzać i prezentować sprawozdania z finansów placówki.

Z4

Nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnianie komfortu i opieki nad podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i HACCP;
 • Przepisy prawne dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i obiegu informacji.
 • Nadzorować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz HAACP w placówce;
 • Dostosować wymagania lokalowe i sanitarne placówki do istniejących przepisów prawnych;
 • Stosować przepisy dotyczących ochrony danych osobowych i obiegu informacji w stosunku do podopiecznych, rodziców oraz pracowników placówki.

Z5

Wykonywanie procedur mających zastosowanie wobec kandydatów i podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pracy Zespołów do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
 • Zasady prowadzenia okresowej oceny dziecka;
 • Procedury postępowania z dzieckiem wynikające z przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 • Zasady prac komisji i zespołów oceniających i decydujących o postępowaniu wobec podopiecznych placówki;
 • Zasady dokumentacji i obiegu informacji związane z postępowaniem wobec podopiecznych przebywających w placówce (m.in. kart pobytu).
 • Organizować i kierować pracą Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
 • Oceniać i nadzorować proces oceny okresowej sytuacji dziecka i oceny sytuacji rodziny dziecka;
 • Stosować i nadzorować wykonywanie procedur wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej związanych z postępowaniem wobec podopiecznych znajdujących się w placówce;
 • Przewodniczyć i nadzorować prace komisji i zespołów oceniających i decydujących o postępowaniu wobec podopiecznych placówki;
 • Opracować i wdrożyć system obiegu informacji i dokumentacji zgodny z obowiązującymi standardami i przepisami.

Z6

Reprezentowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz podejmowanie współpracy z innymi instytucjami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury działania jednostek pomocy społecznej, sądów rodzinnych, podmiotów leczniczych, innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół;
 • Zasady i procedury działania organizacji samorządu terytorialnego (m.in. zarządu powiatu);
 • Zasady i zakres działania lokalnych organizacji pozarządowych.
 • Wypracować i wdrożyć w placówce zasady i standardy współpracy z lokalnymi instytucjami: Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrami Pomocy Rodzinie itd.;
 • Negocjować warunki funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej z władzami podmiotów odpowiedzialnych za placówkę;
 • Wypracować i wdrożyć w placówce zasady i standardy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie opieki nad dzieckiem obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9 do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg prawidłowego rozwoju dziecka, symptomy występowania zakłóceń i zaburzeń rozwojowych u dzieci;
 • Zasady dotyczące profilaktyki zdrowotnej, ćwiczeń ogólnorozwojowych i gimnastycznych;
 • Zasady i potrzeby dziecka w zakresie edukacji;
 • Rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz typy instytucji udzielających takiego wsparcia;
 • Specyfikę reakcji emocjonalnych dzieci w różnym wieku oraz zasady wykorzystywania sytuacji zabawowych i czynności dnia codziennego do wspomagania rozwoju dziecka;
 • Zasady i możliwości kształcenia specjalistycznego.
 • Reagować na zauważone nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju dziecka oraz dokonywać niezbędnych czynności pielęgnacyjnych w zależności od wieku i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • Podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dziecka adekwatnie do stanu zdrowia i wieku dziecka;
 • Dbać o edukację dziecka oraz monitorować jego postępy w nauce i odczytywać zachowania dziecka świadczące o problemach w nauce;
 • Współpracować instytucjami pedagogiczno-psychologicznymi i innymi ośrodkami wspierającymi proces edukacji i rozwoju dziecka;
 • Dobierać zabawy, podczas opieki domowej, do aktualnego poziomu rozwoju dziecka i zaspokajać potrzeby psychospołeczne dzieci;
 • Zapewniać możliwość kształcenia specjalistycznego w zależności od potrzeb: udział w zajęciach rewalidacyjnych, wyrównawczych, psychoterapii, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych lub resocjalizacyjnych.

Z8

Podejmowanie działań służących rozwojowi uzdolnień i zainteresowań wychowanków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące zabaw rozwijających zainteresowania u dzieci;
 • Podstawy psychologii i pedagogiki i sposoby kształtowania postaw u dziecka;
 • Zasady dotyczące zabaw kształtujących aktywność i osobowość dziecka;
 • Potrzeby poznawcze, rozwojowe i emocjonalne dziecka.
 • Stymulować rozwój dziecka poprzez naukę i zabawę;
 • Kształtować postawy i odpowiednie wzorce (np. poprzez czytanie książek i opowiadanie bajek);
 • Podejmować działania na rzecz rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka (np. zapewniać udział w dodatkowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych);
 • Zapewniać możliwość rozwoju zainteresowań dziecka oraz wskazywać możliwości ich pogłębiania.

Z9

Wykonywanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz społecznych podopiecznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka;
 • Podstawowe potrzeby dziecka adekwatne do wieku rozwojowego;
 • Potrzebę kształtowania u dziecka pożądanych zachowań zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi oraz zasady modyfikacji zachowań dziecka poprzez wygaszanie niepożądanych i wzmacnianie pożądanych zachowań;
 • Zasady komunikowania się osoby dorosłej z dzieckiem oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dzieckiem.
 • Kontrolować zachowania psychospołeczne dziecka i kształtować w nim nawyki pożądanych społecznie zachowań;
 • Zaspokajać potrzeby rozwojowe dziecka (w tym potrzeby miłości, przynależności i poczucia bezpieczeństwa) oraz kompensować opóźnienia rozwojowe (we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka);
 • Kształtować i stymulować konsekwentnie odpowiednie zachowania u dzieci i umiejętnie korygować niepożądane zachowania u dzieci;
 • Budować relacje z dzieckiem, zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa oraz właściwe warunki bytowe.

Pracownik w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizacje usług oferowanych przez placówkę zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników placówki.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za zarządzanie zasobami placówki oraz realizację budżetu.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy w placówce w zgodzie z oczekiwaniami pracowników i standardami świadczonych usług.
 • Podejmowania obiektywnych decyzji w zakresie realizacji usług w placówce i oceny pracowników, a także podopiecznych dzieci.
 • Podnoszenia umiejętności zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań organizacyjnych właściwych dla prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Doskonalenia zawodowego poprzez zainteresowanie problematyką rozwoju dziecka oraz psychologią opiekuńczo-wychowawczą.
 • Dostosowywania własnych zachowań stosownie do potrzeb dziecka, uwzględniając sytuacje oraz modyfikowania własnych zachowań adekwatnie do określonej sytuacji.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę