INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca rolniczy

Kod: 213201

2. Opis zawodu

Doradca rolniczy wspomaga rolników 11 w rozwiązywaniu problemów technologicznych ekonomicznych i organizacyjnych, wspierając ich w dążeniu do zwiększania efektywności i dochodu z prowadzonej produkcji rolniczej 8, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości.

Opis pracy

Doradca rolniczy świadczy doradztwo rolnicze 3, usługi szkoleniowe i informacyjne dla producentów rolnych 7, rolników. Współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych i społecznych rolników oraz inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych 5 i gospodarstw domowych, w warunkach gospodarki rynkowej. Doradca rolniczy udziela również pomocy w zakresie sporządzania dokumentów wymaganych do uzyskania wsparcia działalności ze środków finansowych Unii Europejskiej lub z innych źródeł zewnętrznych.

Sposoby wykonywania pracy

Doradca rolniczy współdziała z rolnikiem (producentem rolnym) w zakresie analizowania prowadzonej działalności produkcyjnej. Analiza poprzedzona jest najczęściej wizją lokalną warunków produkcji (na polu, w pomieszczeniach gospodarskich). Efektem analizy jest wypracowanie wniosków dotyczących możliwych sposobów optymalizacji prowadzonych działań produkcyjnych. Wnioski z przeprowadzonych analiz mogą dotyczyć aspektów ekonomicznych, jak i technologicznych w prowadzonej produkcji rolniczej.

Doradca rolniczy wykonuje pracę polegającą na:

 • udzielaniu pomocy rolnikom w podejmowaniu i realizowaniu racjonalnych decyzji dotyczących organizacji i prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego,
 • doradzaniu rolnikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej,
 • udzielaniu pomocy we wdrażaniu innowacyjnych technologii produkcji rolniczej,
 • doradzaniu rolnikom w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej oraz jego dostosowania do standardów jakości,
 • udzielaniu pomocy w dokonywaniu analiz ekonomicznych prowadzonej działalności rolniczej 9 oraz sporządzaniu planów rozwoju gospodarstwa,
 • aktywizacji mieszkańców wsi w celu podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • udzielaniu pomocy w zakresie sporządzania dokumentów wymaganych do uzyskania wsparcia finansowego,
 • inspirowaniu i wspieraniu rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych rolników (np. grupy producentów rolnych 6),
 • organizowaniu różnych form doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi,
 • służeniu pomocą mieszkańcom wsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji, dotyczących ich pracy i środowiska, z uwzględnieniem ogólnych interesów gospodarczych i społecznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Doradca rolniczy wykonuje swoją pracę na obszarach wiejskich, w jednej lub kilku gminach. Jego praca odbywa się w różnych miejscach: w biurze, w mieszkaniach rolników (rozmowy z rolnikami, sporządzanie notatek i prowadzenie dokumentacji), w salach wykładowych (gdzie prowadzi lub organizuje szkolenia), w czytelniach i bibliotekach (przygotowanie się do wykładu) oraz w gospodarstwach, na polach, łąkach, gruntach ornych, sadach, terenach wystawowych, targowych, w budynkach gospodarskich, domowych oraz pomieszczeniach inwentarskich (podczas wykonywania usług doradczych).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Doradca rolniczy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • sprzęt komputerowy z dostępem do internetu,
 • bazy danych,
 • programy komputerowe,
 • sprzęt biurowy (telefon, fax, ksero, drukarka),
 • samochód osobowy (terenowy),
 • urządzenia specjalistyczne do pomiarów (GPS, miernik wielofunkcyjny).

Organizacja pracy

Doradca rolniczy pracuje najczęściej indywidualnie, a godziny pracy są zmienne (ustalane w zależności od potrzeb rolników i producentów rolnych).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie doradca rolniczy występują uciążliwe warunki pracy, np.:

 • zmienne warunki atmosferyczne,
 • zmienne parametry mikroklimatu w pomieszczeniach (np. duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura),
 • pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • gazy toksyczne i duszące występujące w pomieszczeniach zamkniętych (amoniak, dwutlenek węgla, metan, dwutlenek siarki, tlenki azotu),
 • mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzące od zwierząt,
 • substancje o działaniu drażniącym, alergeny,
 • śliskie nawierzchnie zanieczyszczone odchodami zwierząt lub innymi substancjami.

Powyższe zagrożenia mogą powodować m.in.:

 • choroby układu oddechowego,
 • reakcje alergiczne,
 • zatrucia,
 • choroby uczuleniowe,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • możliwość urazów w wyniku potknięcia, poślizgnięcia i upadku,
 • możliwość chorób zakaźnych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód doradca rolniczy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • dobry słuch,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • predyspozycje organizacyjne i zarządcze,
 • rozumowanie logiczne,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • autoprezentacja,
 • operatywność i skuteczność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za innych,
 • empatia,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • serdeczność,
 • tolerancyjność,
 • ekspresyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
 • wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Wykonywanie zawodu doradca rolniczy wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia. Przeciwskazaniami są choroby ograniczające sprawność ruchową, wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.

Nie ma przeszkód, aby ten zawód wykonywały osoby z niepełnosprawnością, z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej. Osoby niepełnosprawne mogą mieć problemy z przemieszczaniem się w trudnych warunkach polowych lub wykonywaniem szybkich zwrotów w celu uniknięcia zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia zatrudnienia w zawodzie doradca rolniczy preferowane jest wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach rolniczych lub pokrewnych.

Doradca rolniczy musi być wpisany na listę doradców uprawnionych do świadczenia usług doradczych, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie doradca rolniczy preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego (licencjat lub studia magisterskie) na kierunkach: rolnictwo, zootechnika 13, leśnictwo, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa, żywienie człowieka (technologia żywności).

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu doradcy rolniczego jest posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B, znajomość języków obcych oraz posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych i/lub andragogicznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie doradca rolniczy istnieje możliwość awansu zawodowego. W jednostkach doradztwa rolniczego wyodrębniono następujące stanowiska pracy: młodszy specjalista/asystent doradcy, doradca, specjalista, doradca specjalista I stopnia, starszy specjalista, doradca specjalista II stopnia, główny specjalista, kierownik działu, kierownik zespołu powiatowego, kierownik oddziału oraz dyrektor.

Doradca rolniczy może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca rolniczy nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Instytucją odpowiedzialną za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych jest Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), które prowadzi listę doradców rolniczych. Wpis na tę listę potwierdza kompetencje doradcy rolniczego i dopuszcza do wykonywania zawodu.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca rolniczy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Gleboznawca

213202

Inżynier ogrodnictwa

213204

Inżynier rolnictwa

213205

Inżynier zootechniki

213207

Klasyfikator gruntów

213208

Rzeczoznawca rolniczy

213209

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę