INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca rolniczy

Kod: 213201

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1853).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).

Literatura branżowa:

 • Artyszak A., Kucińska K.: Prowadzenie produkcji roślinnej cz. 1 i cz. 2. WSiP, Warszawa 2017.
 • Biesiada-Drzazga B., Danielewicz A., Horoszewicz E., Janocha A., Sieczkowska H.: Prowadzenie produkcji zwierzęcej cz. 1 i cz. 2. WSiP, Warszawa 2017.
 • Gaworski M., Korpysz K.: Rolnictwo Cz. 8. Technika w rolnictwie. Hortpress, Warszawa 2016.
 • Grzebisz W. (red.): Rolnictwo Cz. 4. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki. Hortpress, Warszawa 2015.
 • Grzebisz W. (red.): Rolnictwo Cz. 5. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej. Hortpress, Warszawa 2015.
 • Grzebisz W. (red.): Rolnictwo Cz. 6. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej. Hortpress, Warszawa 2015.
 • Kujawiński W.: Metodyka i organizacja doradztwa rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Poznań, Poznań 2007.
 • Lisowski A.: Rolnictwo Cz. 7. Technika w rolnictwie. Hortpress, Warszawa 2016.
 • Nałęcz-Tarwacka T. (red.): Rolnictwo Cz. 2. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna. Hortpress, Warszawa 2014.
 • Nałęcz-Tarwacka T. (red.): Rolnictwo Cz. 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki. Hortpress, Warszawa 2016.
 • Poradnik Rolniczy. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań (tygodnik).
 • Rekiel A. (red.): Rolnictwo Cz. 1. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe. Hortpress, Warszawa 2014.
 • Top Agrar. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań (miesięcznik).
 • Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (kwartalnik).

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę