INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca rolniczy

Kod: 213201

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Doradca rolniczy może znaleźć zatrudnienie:

 • w jednostkach doradztwa rolniczego (Centrum Doradztwa Rolniczego, powiatowe i wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego),
 • w Izbach Rolniczych,
 • w specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • w komercyjnych podmiotach doradczych, w tym w podmiotach akredytowanych w zakresie usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów,
 • jako przedstawiciel handlowy w branży rolniczej.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie doradca rolniczy.

Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu doradca rolniczy oferują uczelnie wyższe na studiach I i II stopnia oraz studniach podyplomowych, na kierunkach związanych z np.: rolnictwem, ekonomią rolnictwa, zootechniką, leśnictwem, ogrodnictwem, żywienia człowieka.

Szkolenie

Kandydaci do zawodu doradca rolniczy oraz osoby wykonujące ten zawód mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez:

 • centra, zakłady i ośrodki doskonalenia zawodowego,
 • stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • komercyjne firmy szkoleniowe.

Każda osoba, która chce być wpisana na listę doradców i posiadać uprawnienia do świadczenia usług doradczych, jest zobowiązana, aby ukończyć szkolenie podstawowe, a także ukończyć szkolenia uzupełniające, które są organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub innych organów.

Ponadto doradca rolniczy może uczestniczyć, w zależności od własnych potrzeb, w szkoleniach merytorycznych z określonych zakresów czy problematyki, organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Aktualna oferta szkoleń jest co roku publikowana na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących w zawodzie doradca rolniczy jest zróżnicowane i wynosi średnio 2960 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat (mediana).

Poziom wynagrodzenia miesięcznego brutto kształtuje się następująco:

 • jedna czwarta doradców rolniczych uzyskuje zarobki poniżej 2260 zł brutto,
 • połowa otrzymuje wynagrodzenia mieszczące się w przedziale od 2260 zł do 5300 zł,
 • 25% doradców zarabia powyżej 5300 zł.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód doradca rolniczy uzależniony jest m.in. od:

 • szczegółowego zakresu zadań,
 • stanowiska pracy (główny specjalista, starszy specjalista, starszy doradca, specjalista, doradca),
 • stażu pracy,
 • posiadanych uprawnień i wykształcenia,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • liczby firm działających na danym terenie,
 • regionu Polski,
 • koniunktury na rynku pracowniczym.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie doradca rolniczy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania, chodzenia i przemieszczania się w terenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza obsługi sprzętu komputerowego, biurowego i prowadzenia pojazdów.

WAŻNE

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę