INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca rolniczy

Kod: 213201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie doradca rolniczy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie doradztwa dla rolników w zakresie nowych rozwiązań w technologiach produkcji i funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego.
 • Z2 Doradzanie producentom rolnym w zakresie stosowania przepisów prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i na rynkach światowych, dotyczących prowadzenia produkcji z uwzględnieniem standardów jakości oraz pozyskiwania funduszy.
 • Z3 Współpracowanie z rolnikami w zakresie analizy prowadzonej produkcji rolnej w celu zwiększania opłacalności ekonomicznej.
 • Z4 Inspirowanie rolników do podejmowania okołorolniczej działalności gospodarczej zmierzającej do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów.
 • Z5 Inicjowanie i organizowanie współpracy producentów rolnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć w prowadzonej działalności produkcyjnej.
 • Z6 Diagnozowanie potrzeb i organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie produkcji rolniczej, w tym ekologicznej i bezpieczeństwa żywności.
 • Z7 Planowanie pracy i organizacja współpracy w zespole doradców, z uwzględnieniem jakości świadczonych usług doradczych w rolnictwie oraz programów rozwoju terenów wiejskich.
 • Z8 Organizowanie mobilnego stanowiska pracy doradcy rolniczego, z uwzględnieniem specyfiki produkcji dominującej w regionie.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie doradztwa w zakresie technologii produkcji rolniczej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie doradztwa dla rolników w zakresie nowych rozwiązań w technologiach produkcji i funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Uwarunkowania prowadzenia produkcji roślinnej;
 • Najnowsze technologie stosowane w produkcji roślinnej;
 • Kierunki doskonalenia roślin uprawnych, obejmujące wysokość plonowania i jakość plonu;
 • Uwarunkowania prowadzenia produkcji zwierzęcej;
 • Najnowsze technologie stosowane w produkcji zwierzęcej;
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej;
 • Uwarunkowania wynikające z Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross compliance);
 • Działania wymagane w przypadku zagrożenia chorobami zakaźnymi, wirusami (np. ASF).
 • Określać wymagania do prowadzenia upraw poszczególnych gatunków roślin;
 • Określać kierunki modyfikacji w prowadzonych technologiach produkcji roślinnej;
 • Określać technologie uprawy roli i ochrony roślin chroniące środowisko przyrodnicze;
 • Określać wymagania do prowadzenia produkcji zwierzęcej poszczególnych grup użytkowych zwierząt;
 • Określać kierunki modyfikacji w prowadzonych technologiach produkcji zwierzęcej;
 • Wypełniać dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności i produkcji rolniczej;
 • Przestrzegać zasad wynikających z Wymogów Wzajemnej Zgodności;
 • Określać wymagania stawiane gospodarstwom w przypadku wystąpienia zagrożenia biologicznego produkcji.

Z2

Doradzanie producentom rolnym w zakresie stosowania przepisów prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i na rynkach światowych, dotyczących prowadzenia produkcji z uwzględnieniem standardów jakości oraz pozyskiwania funduszy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pozyskiwania rynków zbytu produktów rolnych;
 • Normalizacje w rolnictwie;
 • Zasady dostosowywania produktów rolnych do norm;
 • Zasady certyfikacji rolnictwa ekologicznego 10, środków wspomagających uprawę roślin i produktów spożywczych;
 • Możliwości finansowania działalności produkcyjnej na terenach wiejskich.
 • Analizować możliwości w zakresie pozyskiwania rynków zbytu na produkty rolne;
 • Ustalać możliwości dostosowywania produktów rolnych do określonych norm zbytu, przechowywania, dystrybucji;
 • Wyjaśniać zakres certyfikacji i analizować dokumenty wymagane przy certyfikacji;
 • Ustalać możliwości wspierania podejmowanej i prowadzonej działalności w ramach organizowanych programów.

Z3

Współpracowanie z rolnikami w zakresie analizy prowadzonej produkcji rolnej w celu zwiększania opłacalności ekonomicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia i metody stosowane do oceny opłacalności inwestycji;
 • Ryzyko 12 i jego znaczenie w ocenie efektywności inwestycji;
 • Wymagania zoohigieniczne i dobrostan zwierząt;
 • Przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin;
 • Przepisy dotyczące stosowania nawożenia;
 • Przepisy dotyczące produkcji rolnej, ochrony środowiska i ochrony przyrody.
 • Stosować metody proste i złożone do oceny dochodowości inwestycji;
 • Optymalizować nakłady pracy w gospodarstwie rolnym;
 • Określać czynniki ryzyka, jakie mogą być powiązane z inwestycją rolną;
 • Określać wymagania w zakresie chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt;
 • Określać wymagania stawiane pomieszczeniom inwentarskim dla poszczególnych grup zwierząt;
 • Interpretować przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin;
 • Interpretować przepisy dotyczące stosowania nawożenia;
 • Reagować na łamanie przepisów dotyczących produkcji rolnej, ochrony środowiska i ochrony przyrody z zachowaniem procedur.

Z4

Inspirowanie rolników do podejmowania okołorolniczej działalności gospodarczej zmierzającej do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Alternatywne źródła dochodów na terenach wiejskich;
 • Możliwości produkcji i pozyskiwania energii w gospodarstwie;
 • Zasady prowadzenia działalności agroturystycznej 1;
 • Zasady żywienia człowieka;
 • Źródła, procedury pozyskiwania środków finansowych na działania okołorolnicze i pozarolnicze.
 • Wyszukiwać, analizować alternatywne źródła dochodów na terenach wiejskich;
 • Ustalać możliwości produkcji i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 • Wyjaśniać zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodów dla gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem zasad żywienia;
 • Analizować źródła i procedury pozyskiwania środków finansowych na działania okołorolnicze i pozarolnicze.

Z5

Inicjowanie i organizowanie współpracy producentów rolnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć w prowadzonej działalności produkcyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady produkcji biomasy 2;
 • Korzyści wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 4, w tym przede wszystkim biomasy;
 • Organizację i funkcjonowanie grup producentów rolnych;
 • Zasady przetwórstwa płodów rolnych.
 • Analizować zasady planowania produkcji biomasy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Wyjaśniać korzyści wynikające z produkcji biomasy;
 • Wyjaśniać, wspierać grupy producentów rolnych w organizowaniu i działaniu;
 • Wyjaśniać rolnikom i wspierać ich w organizowaniu na poziomie gospodarstwa przetwórstwa płodów rolnych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie działań edukacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Diagnozowanie potrzeb i organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie produkcji rolniczej, w tym ekologicznej i bezpieczeństwa żywności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cele i zasady działania rolnictwa ekologicznego;
 • Gatunki i odmiany roślin polecanych do upraw ekologicznych;
 • Warunki i działania, które muszą być podjęte podczas prowadzenia procesu produkcji rolnej w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • Zasady sporządzania ankiet diagnozujących potrzeby szkoleniowe;
 • Zasady organizacji szkoleń dla osób dorosłych;
 • Podstawy organizacji procesu produkcji rolniczej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i organizacji pracy, przepisów dotyczących ochrony środowiska i zasad ergonomii oraz ekologii;
 • Podstawy dydaktyki, w tym metod realizacji zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem specyfiki uczenia się osób dorosłych.
 • Wyjaśniać zasady funkcjonowania gospodarstw ekologicznych;
 • Wyjaśniać korzyści wynikające z prowadzenia produkcji ekologicznej;
 • Wyjaśniać znaczenie płodozmianu i potrzeby nawozowe roślin ekologicznych;
 • Określać sposoby ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami w gospodarstwach ekologicznych;
 • Określać działania, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji rolnej w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • Opracowywać ankietę diagnozującą;
 • Organizować szkolenia dla rolników;
 • Ustalać tematykę szkoleń odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców;
 • Prowadzić szkolenia dla małej grupy odbiorców.

Z7

Planowanie pracy i organizacja współpracy w zespole doradców, z uwzględnieniem jakości świadczonych usług doradczych w rolnictwie oraz programów rozwoju terenów wiejskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Lokalne programy rozwoju terenów wiejskich;
 • Zasady organizacji pracy w małych zespołach;
 • Zasady opracowywania materiałów szkoleniowych, informacyjnych.
 • Interpretować i wyjaśniać cele i zadania lokalnych programów rozwoju terenów wiejskich;
 • Organizować pracę w małych zespołach zadaniowych;
 • Opracowywać materiały dydaktyczne, szkoleniowe, informacyjne.

Z8

Organizowanie mobilnego stanowiska pracy doradcy rolniczego, z uwzględnieniem specyfiki produkcji dominującej w regionie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę produkcji rolnej w regionie;
 • Zasady organizacji własnego stanowiska pracy;
 • Oprogramowanie i generatory wniosków o dofinasowanie planowanej lub prowadzonej działalności;
 • Instytucje, ich oddziały działające w sferze produkcji rolniczej w regionie.
 • Określać możliwości wsparcia producentów rolnych w regionie;
 • Organizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i zasadami ergonomii;
 • Posługiwać się oprogramowaniem i generatorami wniosków o dofinasowanie planowanej lub prowadzonej działalności;
 • Współpracować z instytucjami działającymi w sferze produkcji rolniczej w swoim regionie.

Pracownik w zawodzie doradca rolniczy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań doradczych.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji działania w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy i do potrzeb klientów.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy z dziedziny rolnictwa.
 • Doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności, z uwzględnieniem trendów rozwojowych branży rolniczej.
 • Oceniania i korygowania własnych postaw i zachowań w relacji z klientami.
 • Oceniania zagrożeń dla zdrowia i życia oraz podejmowania działań zapobiegających tym zagrożeniom.
 • Oceniania procesów przebiegających w gospodarstwie rolnym i ich związków z ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności, zdrowiem publicznym i dobrostanem zwierząt.
 • Przestrzegania norm etycznych i zawodowych, w tym zasad uczciwości, rzetelności i bezpieczeństwa.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca rolniczy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca rolniczy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca rolniczy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę