INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

2. Opis zawodu

Dydaktyk multimedialny współtworzy materiały dydaktyczne, które za pośrednictwem platformy e-learningowej 5 udostępniane są uczestnikom kursów e-learningowych. Uczestniczy również w projektowaniu prezentacji multimedialnych i innych materiałów interaktywnych, wykorzystywanych w nauczaniu. Dobiera odpowiednie do potrzeb uczących się, celów i treści kształcenia techniki 7 i narzędzia multimedialne 4 oraz ocenia ich skuteczność.

Opis pracy

Dydaktyk multimedialny zajmuje się tworzeniem wersji multimedialnej materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez autora kursu e-learningowego. Nadaje materiałom dydaktycznym atrakcyjną formę audiowizualną, która sprzyja osiąganiu założonych efektów uczenia się.

Dydaktyk multimedialny we współpracy z metodykiem edukacji na odległość dobiera techniki i narzędzia multimedialne, które pozwalają na opracowanie elektronicznej wersji kursu zgodnej z założeniami metodologicznymi i wymaganiami grupy docelowej.

Osoba zatrudniona w zawodzie dydaktyk multimedialny może również tworzyć proste aplikacje wspomagające realizację kursów e-learningowych (np. quizy, samouczki, chmury wyrazów) oraz wspierać autorów kursów przy tworzeniu prostych rozwiązań multimedialnych, np. prezentacji czy animacji.

Specjalista w tym zawodzie może weryfikować również jakość istniejących już materiałów multimedialnych pod kątem ich poprawności technicznej i funkcjonalności oraz kompatybilności z platformą e-learningową.

W ramach wykonywanej pracy prowadzi analizę i ocenę dostępnych na rynku edukacyjnym rozwiązań multimedialnych pod kątem ich przydatności w nauczaniu oraz określa zakres ich wykorzystania w praktyce.

Specyfika zawodu wymaga nie tylko biegłego posługiwania się komputerem oraz oprogramowaniem graficznym, ale także posiadania kompetencji pedagogicznych. Dydaktyk multimedialny musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę i podwyższać kompetencje na skutek szybkiego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologii rzeczywistości wirtualnej – VR 6 i dostępnych dzięki niej funkcjonalności do budowania e-zasobów (tj. publikacje cyfrowe) oraz technik i narzędzi e-learningu.

Sposoby wykonywania pracy

Praca dydaktyka multimedialnego polega przede wszystkim na ścisłej współpracy z nauczycielami, trenerami i specjalistami w danej dziedzinie wiedzy, przy współtworzeniu materiałów dydaktycznych na platformach e-learningowych. Wykorzystując odpowiednie narzędzia oraz inwencję twórczą, nadaje treściom przekazywanym w ramach danego kursu lub szkolenia atrakcyjną i przyjazną dla użytkownika formę. Osoba zatrudniona w tym zawodzie podejmuje obowiązki należące zwykle do kilku specjalistów, takich jak chociażby: programista, grafik, czy content manager, opracowując szatę graficzną platformy, układając i szeregując wedle tematyki i hierarchii ważności dane treści, łącząc je w wygodny sposób systemem odnośników i przygotowując interaktywne systemy porad, wskazówek i testów.

Dydaktyk multimedialny m.in.:

 • prowadzi bieżącą analizę dostępnych na rynku narzędzi, technik i oprogramowania multimedialnego,
 • testuje nowe narzędzia, techniki i aplikacje multimedialne 1 pod kątem ich zastosowań w dydaktyce,
 • dobiera odpowiednie techniki i narzędzia multimedialne oraz ocenia ich skuteczność,
 • przygotowuje multimedialne wersje materiałów dydaktycznych we współpracy z autorem kursu oraz metodykiem edukacji na odległość,
 • projektuje i współtworzy prezentacje multimedialne i materiały interaktywne,
 • ocenia zgodność użytych rozwiązań multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska nauczania 11,
 • opracowuje dla nauczycieli i trenerów instrukcje dotyczące stosowania multimediów,
 • tworzy proste aplikacje wspomagające realizację kursu e-learningowego 3.

WAŻNE:

Dydaktyk multimedialny wykorzystuje w swojej pracy najnowsze oprogramowania, aplikacje multimedialne oraz technologie i narzędzia e-learningu, co wymaga ustawicznego doskonalenia sposobów, metod i narzędzi pracy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Dydaktyk multimedialny pracuje w pomieszczeniach biurowych, na stanowisku wyposażonym w sprzęt komputerowy. Część zadań zawodowych może realizować również w salach konferencyjnych czy szkoleniowych. Są to pomieszczenia zazwyczaj dobrze oświetlone, klimatyzowane i ogrzewane.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dydaktyk multimedialny w działalności zawodowej wykorzystuje przede wszystkim komputer podłączony do sieci internet, wyposażony w oprogramowanie niezbędne do tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia i zarządzania kursami e-learningowymi. Wykorzystuje również:

 • skaner,
 • kamerę i aparat cyfrowy,
 • tablet graficzny,
 • mikrofon, słuchawki, głośniki,
 • projektor multimedialny,
 • drukarkę,
 • nagrywarki i dyski zewnętrzne,
 • pendrive’y,
 • routery i modemy.

Organizacja pracy

Dydaktyk multimedialny część obowiązków realizuje samodzielnie, a część z nich wykonuje zespołowo. Jego praca odbywa się z reguły w ustalonych godzinach, trwa zwykle 8 godzin i wykonywana jest w ciągu dnia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły w przypadku:

 • zadań, które realizuje we współpracy z innymi osobami – wówczas wymagana jest od niego dyspozycyjność czasowa, aby czas pracy dopasować do dostępności innych osób,
 • zbliżających się terminów wykonania i oddania kursu on-line do użytkowania – w takim przypadku czas pracy dydaktyka multimedialnego może być nienormowany, a praca może odbywać się pod presją czasu.

Ze względu na opracowywanie różnorodnych tematycznie materiałów praca dydaktyka multimedialnego nie jest monotonna, jednak sposób jej wykonywania jest zasadniczo podobny, gdyż używa się tych samych narzędzi, aplikacji i oprogramowania komputerowego.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Praca dydaktyka multimedialnego nie wiąże się z występowaniem szczególnych zagrożeń dla zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze może wiązać się z obciążeniem dla narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą być narażone na stres wynikający z presji czasu, z czym związane jest duże obciążenie psychiczne i okresowo objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby związane ze stresem,
 • choroby wzroku.

WAŻNE:

Praca przy komputerze to przede wszystkim intensywna praca wzroku, która może powodować dolegliwości oczu, bóle głowy, zmęczenie i znużenie. Ponadto długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg. Natomiast zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dydaktyk multimedialny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku i słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia plastyczne,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • samodzielność,
 • gotowość do współdziałania,
 • samokontrola,
 • kreatywność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca dydaktyka multimedialnego zaliczana jest do prac lekkich, w związku z tym nie ma szczególnych wymagań zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.: zwyrodnienia narządów ruchu, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby związane ze stresem, choroby wzroku.

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie mogą być wady:

 • wzroku, niemożliwe do skorygowania za pomocą szkieł i/lub uniemożliwiające rozróżnianie barw i kształtów,
 • układu kostno-stawowego, uniemożliwiające kilkugodzinną pracę na stanowisku komputerowym.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie dydaktyk multimedialny preferowane jest wykształcenie wyższe (stopnia I i II oraz studia podyplomowe) na kierunku informatycznym, pedagogicznym lub związanym z tworzeniem grafiki komputerowej.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu dydaktyka multimedialnego są:

 • udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi platform e-learningowych, obsługi oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia materiałów multimedialnych, projektowania grafiki komputerowej,
 • znajomość procesu tworzenia materiałów multimedialnych,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania,
 • dyplomy potwierdzające kompetencje pedagogiczne.

Ważnym czynnikiem ułatwiającym podjęcie pracy w zawodzie dydaktyk multimedialny jest praktyka, która umożliwia weryfikację zdobytych kompetencji w pracy z klientem.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Dydaktyk multimedialny po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy z obszaru zarządzania projektami może koordynować prace zespołu odpowiedzialnego za tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych.

Zdobywanie i poszerzanie wiedzy z obszaru metodyki kształcenia na odległość umożliwi dydaktykowi multimedialnemu awans poziomy i pracę na stanowiskach np. metodyka edukacji na odległość czy egzaminatora on-line.

Dydaktyk multimedialny może także:

 • rozwijać się naukowo, uzyskując np. stopień naukowy z pedagogiki w zakresie metodyki kształcenia na odległość,
 • rozwijać się zawodowe poprzez podjęcie kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie dydaktyk multimedialny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie dydaktyk multimedialny w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie dydaktyk multimedialny mogą być:

 • portfolio zawierające przykłady opracowanych materiałów multimedialnych,
 • uzyskane rekomendacje od pracodawców i instytucji współpracujących z dydaktykiem multimedialnym,
 • specjalistyczna wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami, wydanymi przez komercyjne firmy, np. z zakresu obsługi platform e-learningowych, podstaw programowania w wybranym języku, posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia materiałów multimedialnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dydaktyk multimedialny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Grafik komputerowy multimediów

216602

Specjalista do spraw animacji multimedialnej

216606

Metodyk edukacji na odległość

235103

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

235104

Egzaminator on-line

235902

Nauczyciel nauczania na odległość

235907

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę