INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Dąbrowski M., Zając M.: E-learning – narzędzia i praktyka. Wydawnictwo Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012.
 • Dydaktyka informatyki. Miesięcznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Heller W., Janiak A.M., Mikołajczyk M.: E-learning jako przestrzeń komunikacji społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017.
 • Madej M., Faron A., Maciejewski W.: E-learning w dydaktyce szkoły wyższej: założenia, doświadczenia, rekomendacje. Wydawnictwo Wyższej szkoły Handlowej, Wrocław 2016.
 • Molga A.: Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia. Dydaktyka Informatyki nr 10/2015.
 • Morańska D., Wójcik K.: Multimedialny wymiar edukacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa Górnicza 2015.
 • Ochnio L., Orłowski A.: Technologie i narzędzia e-learningu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 • Potyrała K.: iEdukacja: synergia nowych mediów i dydaktyki: ewolucja, antynomie, konteksty. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.
 • Wrycza S.: Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Zieliński Z.: E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Wyd. Helion, Gliwice 2012.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę