INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Dydaktyk multimedialny jest zaliczany do grupy zawodów przyszłości. Zapotrzebowanie na dydaktyków multimedialnych wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem platform i kursów e-learningowych.

Dydaktyk multimedialny może podjąć pracę m.in. w:

 • firmach edukacyjno-szkoleniowych zajmujących się świadczeniem usług opracowywania aplikacji multimedialnych i e-kursów,
 • organizacjach, instytucjach i firmach mających w swych strukturach jednostki szkoleniowe,
 • placówkach oświatowych zajmujących się prowadzeniem szkoleń z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 8.

Dydaktyk multimedialny może prowadzić również własną działalność gospodarczą i jako specjalista świadczyć usługi kontrahentom zewnętrznym.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie dydaktyk multimedialny.

Kompetencje przydatne dla zawodu można uzyskać i potwierdzić w ramach studiów I i II stopnia. Oferują je uczelnie techniczne, pedagogiczne, uniwersytety.

Ofertę kształcenia w zawodzie dydaktyk multimedialny uzupełniają studia podyplomowe, które ukierunkowane są m.in. na:

 • metodykę zdalnego nauczania,
 • obsługę platformy zdalnego nauczania,
 • prowadzenie kursów na platformie e-learningowej,
 • przygotowanie i prowadzenie webinarów 10,
 • obsługę programów do tworzenia kursów e-learningowych,
 • analizę materiałów dydaktycznych,
 • projektowanie kursów zdalnych na urządzania mobilne i wdrożenie e-learningu w organizacji.

Szkolenie

Kursy i szkolenia w zawodzie dydaktyk multimedialny związane są z koniecznością aktualizacji wiedzy i związane są z doskonaleniem kompetencji, m.in. w zakresie:

 • technik i systemów multimedialnych,
 • narzędzi e-learningowych,
 • authoring tools 2,
 • aplikacji multimedialnych,
 • projektowania webinariów z wykorzystaniem interakcji z użytkownikiem,
 • wykorzystanie wirtualnych środowisk nauczania.

Specjalista w tym zawodzie może również brać udział w targach dydaktycznych, seminariach i konferencjach branżowych, na których może poznawać nowe rozwiązania technologiczne i metodyczne stosowane w dydaktyce cyfrowej.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie w zawodzie dydaktyk multimedialny waha się w granicach od 3500 zł do 5800 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku czynników, m.in.:

 • wielkości i struktury firmy,
 • regionu zatrudnienia,
 • konkurencji na lokalnym rynku pracy,
 • doświadczenia zawodowego.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie dydaktyk multimedialny jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jest to uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Przy zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii stanowiska pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym zawodzie osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R),
 • z niektórymi chorobami narządu wzroku (04-O),
 • z epilepsją (06-E),
 • z niektórymi chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S),
 • z niektórymi chorobami układu pokarmowego (08-T),
 • z niektórymi chorobami układu moczowo-płciowego (09-M).

Warunkiem jest identyfikacja indywidualnych barier oraz dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zawód ten nie może być wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia skuteczny kontakt interpersonalny, komunikację (O3-L) oraz generuje zakłócone funkcje poznawcze (02-P). Zawodu dydaktyka multimedialnego nie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną (01-U).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę