INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dydaktyk multimedialny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie oferty rynkowej aplikacji multimedialnych i edukacyjnych pod kątem zastosowania jako narzędzi e-learningu.
 • Z2 Testowanie dostępnych na rynku aplikacji multimedialnych i edukacyjnych.
 • Z3 Ocenianie możliwości zastosowania dostępnych na rynku aplikacji i pakietów multimedialnych jako narzędzi e-learningu.
 • Z4 Dobieranie struktury i formy elektronicznych materiałów dydaktycznych do treści i celów kształcenia.
 • Z5 Projektowanie i przygotowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez ekspertów.
 • Z6 Sprawdzanie zgodności użytych rozwiązań multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska nauczania.
 • Z7 Opracowywanie informacji i instrukcji dotyczących stosowania narzędzi e-learningu dla nauczycieli i trenerów.
 • Z8 Przygotowywanie prostych aplikacji multimedialnych wspomagających realizację kursu e-learningowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Dobieranie narzędzi multimedialnych do tworzenia materiałów dydaktycznych na podstawie przeprowadzonej analizy rynku obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie oferty rynkowej aplikacji multimedialnych i edukacyjnych pod kątem stosowania jako narzędzi e-learningu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Prawne aspekty zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji;
 • Zasady analizy oferty rynkowej pod kątem wykorzystania do celów edukacyjnych aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu;
 • Technologie i zasoby cyfrowe stosowane w realizacji celów edukacyjnych;
 • Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w danym obszarze wiedzy;
 • Narzędzia do realizacji kształcenia on-line.
 • Stosować przepisy prawa związane z wykorzystaniem w edukacji aplikacji multimedialnych oraz narzędzi e-learningu;
 • Wyszukiwać i selekcjonować informacje na temat oferty rynkowej w zakresie dostępnych aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu wykorzystywanych do tworzenia i prowadzenia szkoleń;
 • Analizować rynek pod kątem dostępności aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu oraz ich funkcjonalności;
 • Sprawdzać repozytoria otwartych zasobów edukacyjnych, w tym zasobów multimedialnych;
 • Różnicować oferowane na rynku aplikacje multimedialne i narzędzia e-learningu pod kątem możliwości ich zastosowania w danym obszarze wiedzy;
 • Sporządzać raport z analizy oferowanych na rynku narzędzi multimedialnych do tworzenia materiałów dydaktycznych.

Z2

Testowanie dostępnych na rynku aplikacji multimedialnych i edukacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Klasyfikację systemów multimedialnych 9, ich wymagania i możliwości;
 • Narzędzia i programy wykorzystywane do tworzenia aplikacji multimedialnych;
 • Zasady efektywnego testowania aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu do zastosowań w edukacji;
 • Aplikacje multimedialne stosowane w realizacji celów edukacyjnych;
 • Rozbudowane aplikacje internetowe do tworzenia, prowadzenia i administrowania kursami edukacyjnymi.
 • Testować dostępne na rynku aplikacje multimedialne i narzędzia e-learningu do tworzenia materiałów dydaktycznych i prowadzenia kursów edukacyjnych;
 • Analizować możliwości i testować aplikacje multimedialne;
 • Różnicować funkcje aplikacji multimedialnych oraz narzędzia e-learningu pod kątem wykorzystania ich w dydaktyce;
 • Określać możliwość wykorzystania dostępnych na rynku aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu w realizacji zakładanych celów kształcenia;
 • Określać obszar zastosowań dostępnych aplikacji multimedialnych i rozbudowanych aplikacji internetowych;
 • Sporządzać raport zawierający analizę i wnioski z wykonanych testów.

Z3

Ocenianie możliwości zastosowania dostępnych na rynku aplikacji i pakietów multimedialnych jako narzędzi e-learningu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy reprezentacji informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo;
 • Metody prezentacji danych multimedialnych;
 • Zasady wykorzystania różnego typu narzędzi i oprogramowania w dydaktyce multimedialnej;
 • Możliwości realizacji transmisji multimedialnych;
 • Kryteria oceny aplikacji multimedialnych pod kątem ich przydatności w tworzeniu materiałów dydaktycznych.
 • Stosować standardy komunikacji multimedialnej;
 • Dobierać kryteria oceny aplikacji multimedialnych oraz narzędzi e-learningu do celów określonych w scenariuszu kursu edukacyjnego;
 • Wskazywać funkcje aplikacji multimedialnych oraz narzędzia e-learningu niezbędne do tworzenia materiałów dydaktycznych;
 • Oceniać możliwości realizacji transmisji multimedialnych;
 • Oceniać możliwości zastosowania zintegrowanych zestawów narzędzi pod kątem realizacji założonych celów kształcenia.

Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych na podstawie zatwierdzonego scenariusza obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Dobieranie struktury i formy elektronicznych materiałów dydaktycznych do treści i celów kształcenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody prezentacji informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo w kształceniu on-line;
 • Techniki i narzędzia multimedialne stosowane w dydaktyce;
 • Zasady doboru narzędzi do realizacji kształcenia on-line.
 • Dobierać metody reprezentacji informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo do realizacji zakładanych celów kształcenia;
 • Dobierać technologie i narzędzia multimedialne do optymalnej realizacji zadania edukacyjnego;
 • Wskazywać funkcje aplikacji multimedialnych oraz narzędzia e-learningu niezbędne do przygotowania materiałów kursu edukacyjnego;
 • Dobierać narzędzia i aplikacje multimedialne do celów określonych w scenariuszu kursu edukacyjnego.

Z5

Projektowanie i przygotowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez ekspertów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady komunikacji multimedialnej, jej założenia i wymagania;
 • Zasady legalnego i etycznego posługiwania się informacją;
 • Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej;
 • Zasady i modele opracowania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo przy tworzeniu kursów e-learningowych;
 • Narzędzia i techniki stosowane do opracowania kursów e-learningowych;
 • Metodykę opracowania scenariusza jednostki dydaktycznej realizowanej z użyciem aplikacji multimedialnych.
 • Stosować zasady legalnego i etycznego posługiwania się informacją przy tworzeniu wersji elektronicznych materiałów dydaktycznych;
 • Stosować zasady prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej;
 • Współpracować z autorami treści, metodykami oraz ekspertami przy projektowaniu i tworzeniu kursów e-learningowych;
 • Stosować narzędzia informatyczne do edycji, konwersji, kompresji plików multimedialnych;
 • Stosować zasady i modele opracowania kursów e-learningowych;
 • Dobierać narzędzia i techniki niezbędne do tworzenia kursów e-learningowych;
 • Projektować pliki graficzne, dźwiękowe oraz wideo;
 • Stosować formaty plików graficznych, dźwiękowych i wideo użyteczne w nauczaniu zdalnym;
 • Stosować wytyczne metodyki do tworzenia wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych;
 • Dodawać nowe oraz aktualizować już opublikowane treści w wirtualnym środowisku nauczania.

Z6

Sprawdzanie zgodności użytych rozwiązań multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska nauczania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy kompresji i transmisji danych multimedialnych;
 • Stosowane rozwiązania multimedialne pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia;
 • Formaty plików graficznych, dźwiękowych i wideo stosowanych w nauczaniu zdalnym;
 • Cechy typowych platform e-learningowych, ich wymagania, możliwości oraz zakres zastosowań.
 • Stosować standardy kompresji i transmisji danych multimedialnych;
 • Oceniać skuteczność zastosowanych aplikacji multimedialnych pod kątem realizacji celów określonych w scenariuszu kursu edukacyjnego;
 • Analizować skuteczność narzędzi i technologii multimedialnych pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia;
 • Sprawdzać prawidłowość działania plików graficznych, dźwiękowych i wideo;
 • Przetwarzać pliki graficzne, audio i wideo, dostosowując je do potrzeb wirtualnego środowiska nauczania;
 • Stosować format pliku końcowego projektu kursu e-learningowego uwzględniający zakładane kanały publikacji.

Z7

Opracowywanie informacji i instrukcji dotyczących stosowania narzędzi e-learningu dla nauczycieli i trenerów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Modele stosowane w tworzeniu materiałów i instrukcji szkoleniowych;
 • Metodykę tworzenia materiałów i instrukcji szkoleniowych;
 • Zasady opracowania instrukcji i materiałów dotyczących stosowania multimediów.
 • Stosować zasady metodyki do tworzenia materiałów i instrukcji szkoleniowych;
 • Opracowywać instrukcje w celu efektywnego wykorzystania przez nauczycieli i trenerów aplikacji zastosowanych w kursach e-learningowych;
 • Prowadzić szkolenia dla osób prowadzących kursy, wykładowców, instruktorów w zakresie efektywnego wykorzystania aplikacji multimedialnych w procesie dydaktycznym.

Z8

Przygotowywanie prostych aplikacji multimedialnych wspomagających realizację kursu e-learningowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia stosowane w przetwarzaniu obrazów, dźwięku i wideo;
 • Technologie tworzenia aplikacji multimedialnych;
 • Narzędzia informatyczne stosowane do tworzenia prostych aplikacji multimedialnych.
 • Wybierać odpowiedni algorytm kompresji do typu obrazu i dźwięku;
 • Wybierać odpowiedni algorytm kompresji wideo;
 • Dobierać narzędzia informatyczne do edycji, konwersji i kompresji plików multimedialnych;
 • Wykonywać prostą aplikację multimedialną i opublikować ją.

Pracownik w zawodzie dydaktyk multimedialny powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt komputerowy i inne urządzenia, wykorzystywane do tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz kursów e-learningowych.
 • Samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, jak również współdziałania z innymi członkami zespołu w zakresie opracowywanych materiałów multimedialnych.
 • Samooceny i weryfikacji działania własnego i oceny podległych osób w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla zawodu dydaktyk multimedialny.
 • Konstruktywnej współpracy w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla zawodu dydaktyk multimedialny.
 • Ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologicznych właściwych dla branży IT.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi standardami w branży IT.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dydaktyk multimedialny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dydaktyk multimedialny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dydaktyk multimedialny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę