INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca inwestycyjny

Kod: 241203

2. Opis zawodu

Doradca inwestycyjny analizuje, podejmuje i realizuje decyzje inwestycyjne na rzecz klienta. Doradcy inwestycyjni zajmują się doradztwem na rzecz przedsiębiorstw, w zakresie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, prowadzą doradztwo o charakterze strategicznym. Pełnią funkcję doradczą w zarządach i radach nadzorczych funduszy inwestycyjnych. Doradca inwestycyjny jest jednym z zawodów regulowanych na rynku finansowym.

Opis pracy

Doradca inwestycyjny jest zawodem o charakterze analityczno-usługowym, ukierunkowanym na optymalizację zysku z kapitału, którym zarządza. Świadczy pracę w domu maklerskim 7, towarzystwach funduszy inwestycyjnych 8 oraz instytucjach rynku kapitałowego, wskazując klientowi możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych (kupna, sprzedaży lub wstrzymania się od zakupu). Określa zakres i kierunek działania inwestycyjnego oraz wielkość ryzyka finansowego. Przewiduje kształtowanie się ceny papierów wartościowych 13 w dłuższej perspektywie czasowej. Dobiera i konstruuje portfel instrumentów finansowych 14 mogących przynieść maksymalny zysk przy minimalizacji ryzyka.

W 2018 roku w Polsce było tylko 694 osób, posiadających licencję doradcy inwestycyjnego.

WAŻNE:

Doradca inwestycyjny jest zawodem regulowanym. Wymaga posiadania licencji doradcy inwestycyjnego.

Sposoby wykonywania pracy

Doradca inwestycyjny wykonuje pracę z wykorzystaniem metod, technik i procedur właściwych dla zarządzania powierzonym mu kapitałem. Jego działania polegają m.in. na:

 • zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych na zlecenie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • określaniu tzw. profilu inwestycyjnego 15 klienta,
 • ustalaniu celu inwestycyjnego na podstawie oczekiwań klienta,
 • opracowywaniu strategii inwestycyjnej,
 • śledzeniu i analizowaniu sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
 • podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji inwestycyjnych,
 • obracaniu akcjami 1, obligacjami 12 oraz bonami skarbowymi 5,
 • obracaniu towarami i walutami,
 • wydawaniu rekomendacji dotyczących papierów wartościowych,
 • doradzaniu w zakresie instrumentów finansowych 10 obecnych w obrocie gospodarczym,
 • doradzaniu w zakresie: fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstwa, inwestycji/przejmowaniu przedsiębiorstwa,
 • doradzaniu strategicznym dla przedsiębiorstw,
 • doradzaniu w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Doradca inwestycyjny wykonuje swoją pracę głównie w:

 • pomieszczeniach biurowych, często tzw. „open space”,
 • samodzielnych gabinetach.

Pomieszczenia, w których wykonywana jest praca doradcy inwestycyjnego, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne.

W uzasadnionych sytuacjach doradca inwestycyjny może pracować również w terenie (w miejscu zamieszkania, przebywania, czy też prowadzenia działalności przez klienta).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Doradca inwestycyjny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer, laptop z dostępem do internetu,
 • telefon,
 • drukarkę, skaner (urządzenie wielofunkcyjne),
 • oprogramowanie do monitorowania notowań giełdowych papierów wartościowych,
 • kalkulator,
 • projektor multimedialny.

Organizacja pracy

Praca doradcy inwestycyjnego wymaga samodzielnego planowania i organizowania czasu oraz zakresu wykonywanych działań. Czas pracy zazwyczaj jest nienormowany. Doradcy inwestycyjni mogą pracować w różnych porach dnia (między innymi w zależności od lokalizacji obsługiwanych giełd 9 papierów wartościowych, np. w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Szanghaju).

Praca w zawodzie może być wykonywana w jednym lub kilku różnych miejscach (np. u klienta), co wymaga zwiększonej mobilności.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Szczególnym zagrożeniem w pracy doradcy inwestycyjnego jest nadmierne obciążenie układu nerwowego. Ponadto praca w tym zawodzie wiąże się między innymi z:

 • obciążeniem fizycznym spowodowanym np.: nieprzestrzeganiem zasad ergonomii w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy (np. nieregulowane, niedostosowane do wzrostu pracownika siedzisko i stół na stanowisku pracy),
 • obciążeniem aparatu mowy,
 • niewłaściwym oświetleniem w pomieszczeniach (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego),
 • hałasem w miejscu pracy,
 • wypadkami komunikacyjnymi (z uwagi na częste podróże służbowe).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • zaburzenia nerwicowe,
 • choroby układu mięśniowo-kostnego,
 • zespół cieśni nadgarstka 18.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód doradca inwestycyjny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność do autoprezentacji,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • ocena sytuacji problematycznej,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • dokładność i konsekwencja w działaniu,
 • cierpliwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na innowacje,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • skłonność do podejmowania ryzyka.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca doradcy inwestycyjnego pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej jednak wysokie obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem złożonych sytuacji, podejmowaniem decyzji i ryzyka, negocjowaniem. Dlatego wymagana jest wysoka sprawność umysłowa, odporność na stres i gotowość do pracy pod presją czasu.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego są m.in.:

 • nerwice, zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Przy zatrudnianiu w zawodzie doradca inwestycyjny pracodawcy preferują osoby z wykształceniem wyższym II stopnia, najlepiej o kierunku ekonomicznym.

Proponowane kierunki studiów i studiów podyplomowych to: analityka gospodarcza, analiza i zarządzanie w biznesie, ekonomia, finanse i inwestycje, finanse i rachunkowość, gospodarka i zarządzanie publiczne, marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo gospodarcze i podatkowe, przedsiębiorczość, psychologia w zarządzaniu, rachunkowość.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Prawo do wykonywania zawodu doradca inwestycyjny przysługuje osobom posiadającym licencję doradcy inwestycyjnego wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego 11. Warunkiem uzyskania licencji jest zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aby przystąpić do egzaminu niezbędne jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 17,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Kwalifikacja zawodowa licencjonowanego doradcy inwestycyjnego jest odpowiednikiem uznawanej międzynarodowo kwalifikacji CFA (Chartered Financial Analyst) 6.

Pomocna w pracy jest certyfikowana znajomość języka angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

WAŻNE:

Tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego podlega ochronie prawnej, tzn. prawo wykonywania zawodu przysługuje osobom, które są wpisane na listę doradców prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Doradca inwestycyjny zwykle pracuje na samodzielnym stanowisku (nie ma podwładnych, o ile nie zajmuje stanowiska kierowniczego ) i podlega kierownikowi lub dyrektorowi placówki.

W zależności od formy zatrudnienia doradcy inwestycyjnego, może on rozwijać się zawodowo jako pracownik etatowy lub jako przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą. Będąc pracownikiem etatowym, doradca inwestycyjny ma możliwość awansu pionowego w hierarchii organizacyjnej jednostki, awansu poziomego lub wybrania alternatywnej ścieżki kariery i rozwijania się w obszarze zagadnień dotyczących analizy ryzyka lub rozwoju produktu.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Potwierdzenie kompetencji doradcy inwestycyjnego stanowią:

 • licencja wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF),
 • certyfikaty i świadectwa z kursów i studiów podyplomowych na kierunkach związanych z zawodem.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca inwestycyjny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Doradca emerytalny

241201

Doradca finansowy

241202

Doradca podatkowy

241204

Doradca do spraw leasingu

241205

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów

241206

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę