INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca inwestycyjny

Kod: 241203

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Pracę w zawodzie doradcy inwestycyjnego można podjąć głównie w sektorze prywatnym. Doradcy zatrudniani są między innymi w:

 • domach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • bankach,
 • firmach doradczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • powszechnych towarzystwach emerytalnych.

Samozatrudnienie w zawodzie doradcy inwestycyjnego jest możliwe, ale nie jest powszechne ze względu to, że dla wykonywania czynności licencjonowanych konieczne jest otwarcie domu maklerskiego. Poza tym zakresem doradca inwestycyjny może wykonywać wiele innych zadań w formie samozatrudnienia i nie występuje wówczas konieczność zakładania domu maklerskiego.

Niektóre rodzaje instytucji finansowych muszą zatrudniać doradców inwestycyjnych z mocy prawa. Z uwagi na lokalizację podmiotów tego sektora, większość doradców inwestycyjnych pracuje w Warszawie.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 694 licencjonowanych doradców inwestycyjnych (stan na dzień 12.10.2018).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

W Polsce nie prowadzi się kształcenia kandydatów do pracy w zawodzie doradca inwestycyjny w formach szkolnych.

Instytucje kształcące w zakresie wiedzy finansowej i gospodarczej to prywatne i publiczne uczelnie wyższe oferujące studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.

Szkolenie

Kursy przygotowujące do egzaminu dla doradcy inwestycyjnego organizują publiczne i państwowe uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe specjalizujące się w tej branży. Zakres tematyczny tego rodzaju kursów jest bardzo szeroki i może obejmować między innymi takie dziedziny, jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo podatkowe i dewizowe,
 • prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami,
 • działalność maklerska oraz działalność powiernicza,
 • system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,
 • rynek finansowy,
 • tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych,
 • komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw,
 • zasady rachunkowości,
 • rynek towarów giełdowych,
 • matematyka finansowa,
 • analiza finansowa,
 • strategie inwestycyjne,
 • etyka zawodowa,
 • ekonomia,
 • statystyka,
 • finanse publiczne,
 • finanse przedsiębiorstw.

Szkolenia i kursy doskonalące dla doradców inwestycyjnych organizują również publiczne i państwowe uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe specjalizujące się w tej branży. Zakres tematyczny szkoleń obejmować może np.:

 • bankowość inwestycyjną,
 • zarządzanie aktywami,
 • zarządzanie instrumentami pochodnymi.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca inwestycyjny wynosi średnio 6300 zł brutto miesięcznie. Rozpiętość wynagrodzeń doradcy inwestycyjnego waha się od około 3500 zł do około 5000 zł brutto miesięcznie dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę w tym zawodzie. Doświadczony doradca inwestycyjny może liczyć na zarobki przekraczające 20 000 zł, sięgające nawet do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:

 • wielkości oraz rodzaju firmy,
 • skuteczności / wyników inwestycyjnych,
 • wykształcenia oraz znajomości języków obcych,
 • koniunktury na rynku,
 • regionu zatrudnienia.

W przypadku doradców inwestycyjnych prowadzących własną działalność gospodarczą, dochód jest uzależniony od rodzaju, liczby i wielkości zleceń, a także od renomy i doświadczenia doradcy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie doradca inwestycyjny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę