INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca inwestycyjny

Kod: 241203

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie doradca inwestycyjny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie potrzeb i możliwości klientów pod kątem strategii inwestowania w instrumenty finansowe.
 • Z2 Rekomendowanie klientom działań inwestycyjnych.
 • Z3 Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie klientów.
 • Z4 Ustalanie długofalowej strategii inwestowania w funduszach inwestycyjnych.
 • Z5 Doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej oraz strategii.
 • Z6 Doradzanie oraz dostarczanie innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Kompetencja zawodowa Kz1: Doradzanie klientom w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie potrzeb i możliwości klientów pod kątem strategii inwestowania w instrumenty finansowe

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby ustalania celu inwestycji oraz oczekiwań klienta dotyczących formy i czasu pomnażania kapitału;
 • Zasady określenia profilu inwestycyjnego klientów oraz typów ich zachowań, skłonności do podejmowania ryzyka;
 • Zasady inwestowania w instrumenty finansowe oraz prezentowania tych zasad potencjalnym klientom;
 • Rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w określone papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe.
 • Określać cel inwestowania klienta oraz jego formę i założony czas pomnażania kapitału;
 • Określać profil inwestycyjny oraz typ zachowań klientów, ich skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego;
 • Przedstawiać zasady inwestowania w instrumenty finansowe potencjalnym klientom;
 • Przedstawiać ryzyka związane z inwestowaniem w określone papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe.

Z2

Rekomendowanie klientom działań inwestycyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa regulujące działanie rynku kapitałowego oraz obrót instrumentami finansowymi;
 • Zasady rachunkowości;
 • Zasady monitorowania notowań giełdowych;
 • Wpływ wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie na wartość akcji i obligacji oraz zasady analizy tych wydarzeń;
 • Zasady analizowania międzynarodowych i krajowych rynków kapitałowych, surowcowych, towarowych oraz wydawania opinii na ich temat;
 • Zasady analizy tabel i wykresów opisujących zmienność wartości akcji i obligacji w czasie;
 • Zasady identyfikacji i analizy ryzyka inwestowania na rynkach finansowych, w tym: metody jakościowe i ilościowe, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych, sposoby zabezpieczania portfela przed wystąpieniem danego ryzyka;
 • Zasady analizy instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonania inwestycji;
 • Zasady opracowywania strategii inwestycyjnej i rekomendowania najbardziej korzystnych dla klienta opcji inwestowania, poprzez dobór i konstrukcję portfela instrumentów finansowych mogących przynieść maksymalny zysk przy minimalizacji ryzyka.
 • Stosować przepisy prawa regulujące działanie rynku kapitałowego oraz obrót instrumentami finansowymi;
 • Stosować zasady rachunkowości;
 • Monitorować sytuację na giełdzie papierów wartościowych;
 • Oceniać wpływ wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie na wartość akcji i obligacji oraz dokonywać analizy tych wydarzeń;
 • Analizować i wydawać opinie na temat międzynarodowych i krajowych rynków kapitałowych, surowcowych oraz towarowych;
 • Analizować tabele i wykresy opisujące zmienność akcji i obligacji w czasie;
 • Identyfikować i analizować ryzyko na rynkach finansowych korzystając z całej dostępnej wiedzy ekonomicznej w skali mikro i makro oraz z metod jakościowych i ilościowych;
 • Szacować prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych;
 • Stosować sposoby zabezpieczania portfela aktywów przed ryzykiem;
 • Posługiwać się zróżnicowanym aparatem analitycznym na podbudowie matematycznej i statystycznej, w tym: metodami analizy technicznej 4, analizy fundamentalnej 2 oraz analizy portfelowej 3, a także analizy symulacyjnej w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • Opracowywać strategię inwestycyjną, przedstawiać argumenty wobec danej strategii i rekomendować najbardziej korzystne dla klienta opcje inwestowania.

Z3

Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i reguły tworzenia i zarządzania portfelem instrumentów finansowych;
 • Zasady lokowania środków klientów w instrumenty finansowe oraz monitorowania efektów działań inwestycyjnych;
 • Reguły weryfikacji zachowań portfela.
 • Tworzyć i zarządzać portfelem instrumentów finansowych;
 • Lokować środki klientów w instrumenty finansowe;
 • Monitorować efekty działań inwestycyjnych;
 • Weryfikować zawartość portfela poprzez podejmowanie szybkich i trafnych decyzji inwestycyjnych dotyczących kupna, sprzedaży lub wstrzymania się od zakupu instrumentów finansowych.

Z4

Ustalanie długofalowej strategii inwestowania w funduszach inwestycyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Mikroekonomiczne, makroekonomiczne i globalne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych;
 • Ogólne założenia inwestycyjne oraz występujące strategie zawarte w ustawach i przepisach o funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • Rolę funduszy inwestycyjnych oraz zasady współpracy funduszy z ich uczestnikami;
 • Zasady prognozowania wyceny papierów wartościowych w dłuższej perspektywie czasowej;
 • Zasady dotyczące emisji papierów wartościowych, metod i zasad ich wyceny, miejsca w systemie rachunkowości;
 • Zasady kupowania papierów wartościowych na dłuższy okres, np. kilku lub kilkunastu lat;
 • Zasady oraz zakres współpracy z maklerem, który realizuje decyzje doradcy i dokonuje transakcji papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi na giełdzie.
 • Wykorzystywać wiedzę na temat mikroekonomicznych, makroekonomicznych i globalnych uwarunkowań do podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • Przestrzegać założeń inwestycyjnych oraz strategii zawartych w ustawach i przepisach o funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • Współpracować z uczestnikami funduszu inwestycyjnego na ogólnie przyjętych zasadach;
 • Prognozować wycenę papierów wartościowych w dłuższej perspektywie czasowej;
 • Wykorzystywać informacje dotyczące emisji papierów wartościowych oraz ich wyceny w celach inwestycyjnych;
 • Zlecać kupowanie papierów wartościowych i instrumentów finansowych;
 • Współpracować z maklerem na ogólnie przyjętych zasadach.

Kompetencja zawodowa Kz2: Doradzanie klientom w obszarach inwestycyjnych i kapitałowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej oraz strategii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Reguły i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • Źródła kapitału przedsiębiorstw;
 • Zasady analizy oraz oceny finansów przedsiębiorstw;
 • Rodzaje strategii przedsiębiorstw i zasady ich przygotowywania;
 • Zasady analizy struktury kapitałowej przedsiębiorstwa oraz wskaźniki opisujące tę strukturę;
 • Zasady optymalizacji dochodowej i podatkowej struktury kapitałów;
 • Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz ich strukturą kapitałową.
 • Dostosowywać swoje działania oraz zakres doradztwa do zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Analizować i oceniać źródła kapitału przedsiębiorstwa;
 • Wykorzystywać wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw do analizy i oceny ich sytuacji finansowej;
 • Przygotowywać strategię przedsiębiorstwa w obszarach zarządzania finansami oraz struktury kapitałowej;
 • Analizować strukturę kapitałową przedsiębiorstwa oraz wyliczać wskaźniki opisujące tę strukturę;
 • Optymalizować dochodowo i podatkowo strukturę kapitałów;
 • Stosować przepisy prawa związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz ich strukturą kapitałową.

Z6

Doradzanie oraz dostarczanie innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody wyceny przedsiębiorstw oraz narzędzia do zwiększania wartości przedsiębiorstw w czasie;
 • Strategie fuzji, przejęć i podziału przedsiębiorstw;
 • Zasady dokonywania fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Motywy dokonywania fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Bariery oraz ryzyka dla realizacji fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Zakres niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Przepisy prawa związane z fuzjami, przejęciami, dzieleniem przedsiębiorstw.
 • Wyceniać przedsiębiorstwo za pomocą różnych metod;
 • Ustalać strategię zwiększenia wartości przedsiębiorstw;
 • Przygotowywać strategię fuzji, przejęcia, podziału przedsiębiorstw;
 • Określać zasady dokonywania fuzji, przejęcia, podziału przedsiębiorstw;
 • Oceniać i przedstawiać motywy fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Określać bariery oraz ryzyko dla procesu realizacji fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Przygotowywać zakres niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia fuzji, przejęć, podziału przedsiębiorstw;
 • Stosować przepisy prawa związane z fuzjami, przejęciami, dzieleniem przedsiębiorstw.

Pracownik w zawodzie doradca inwestycyjny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za świadczone na rzecz klienta doradztwo inwestycyjne.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych w sektorze finansów zachowań etycznych 16, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowanego doradztwa inwestycyjnego.
 • Wykonywania pracy doradcy inwestycyjnego zarówno samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na potrzeby i możliwości klienta.
 • Budowania i utrzymywania trwałych relacji z klientami.
 • Ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i personalnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca inwestycyjny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca inwestycyjny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca inwestycyjny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę