INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca do spraw leasingu

Kod: 241205

2. Opis zawodu

Doradca do spraw leasingu zajmuje się obsługą procesu udzielania leasingu pośredniego 17 w instytucjach finansowych. Do jego zadań należy zarówno aktywne pozyskiwanie klienta, jak i weryfikacja dostawców przedmiotu leasingu. Ma bezpośredni kontakt z klientem, diagnozuje jego potrzeby oraz oferuje odpowiedni produkt finansowy.

Opis pracy

Doradca do spraw leasingu prowadzi kompleksową obsługę klienta w procesie sprzedaży leasingowej oraz w okresie posprzedażowym, uczestniczy bezpośrednio w procesie udzielania usługi leasingu. Odpowiada za aktywne pozyskanie klienta, zbadanie jego potrzeb i możliwości finansowych oraz dopasowanie odpowiedniego produktu finansowego. Nawiązuje i utrzymuje długofalowe relacje z klientem oraz dostawcami usług leasingowych w celu budowania pozytywnego wizerunku instytucji finansowej. Współpracuje ściśle z brokerami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania informacji o najkorzystniejszych wariantach ubezpieczenia, zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy leasingowej. Doradca przygotowuje kompletny wniosek leasingowy. Doradza i czynnie pozyskuje informacje od klienta, niezbędne do podjęcia decyzji o udzieleniu leasingu. Gromadzi dokumentację, weryfikuje ją i przedstawia rekomendację decyzji. Przygotowuje i zawiera z klientem umowę podstawową oraz umowy poboczne 26. Prowadzi korespondencję i utrzymuje kontakt z klientem. Pomaga klientowi w załatwieniu spraw związanych z przedmiotem leasingu przez cały okres trwania umowy leasingowej 25. Współpracuje z dostawcami 7 środków trwałych, będących przedmiotem leasingu. Podejmuje działania na rzecz skutecznej promocji i sprzedaży usług leasingowych. Może przygotowywać oraz prowadzić szkolenia i prezentacje na temat usług leasingowych.

Sposoby wykonywania pracy

Doradca do spraw leasingu świadczący usługi finansowe, wykonuje zadania sprzedażowe, które wymagają bezpośredniego kontaktu z klientem, zarówno w biurze, jak i poza nim. Sprzedaż produktów leasingowych i udział w kampaniach marketingowych instytucji, zarówno skierowanych do klientów, jak i do dostawców przedmiotu leasingu, opiera się na spotkaniach z klientem, rozmowach telefonicznych oraz korespondencji listownej i elektronicznej.

Udzielanie leasingu operacyjnego 16, finansowego 14, zwrotnego 18 czy konsumenckiego 15 wymaga również czynności analitycznych związanych z przeprowadzeniem analizy finansowej leasingobiorcy. Doradca przygotowuje także propozycje zabezpieczeń (np. poręczenie) oraz dobiera ubezpieczenie do przedmiotu leasingu. W zależności od rodzaju instytucji finansowej, rodzaju i wartości leasingu, a także przyznanych kompetencji, doradca do spraw leasingu współpracuje z innymi pracownikami z zespołu lub z analitykiem finansowym. Współpracuje także z dostawcami środków trwałych (dealerzy, producenci) oraz zabiega o budowanie trwałych relacji biznesowych z kontrahentami.

W zakresie obowiązków doradcy do spraw leasingu mieszczą się zadania typowo biurowe, obejmujące przygotowanie i zawarcie umowy leasingu oraz umów pobocznych, jak również czynności posprzedażowe oraz przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy doradcy do spraw leasingu są pomieszczenia biurowe instytucji finansowych, przeznaczone do indywidualnej pracy, a także do spotkań z klientem, pozwalające na nieskrępowaną i niezakłóconą rozmowę. Praca może być wykonywana również w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponadto pracownik wykonuje pracę w terenie, dokonując wizytacji w miejscu zamieszkania, przebywania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Doradca do spraw leasingu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • drukarkę,
 • skaner,
 • niszczarkę,
 • aparat fotograficzny,
 • telefon, faks,
 • samochód,
 • system informatyczny instytucji finansowej,
 • aplikacje obsługujące dostęp do Biura Informacji Gospodarczej 2,
 • aplikacje obsługujące dostęp do Biura Informacji Kredytowej 3,
 • aplikacje obsługujące dostęp do publicznych baz informacji, zawierających np. dane rejestrowe przedsiębiorcy, dane o pomocy publicznej czy o księgach wieczystych.

Organizacja pracy

Doradca do spraw leasingu w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w instytucji, może pracować indywidualnie lub zespołowo. Pracując na stanowisku doradcy klienta najczęściej współpracuje z analitykiem finansowym.

Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, ale niekiedy należy liczyć się z koniecznością dostosowania się do wymagań klienta i spotkań w dogodnej dla niego porze dnia.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonując swoją pracę, doradca do spraw leasingu narażony jest między innymi na:

 • obciążenie wzroku oraz układu kostno-szkieletowego – w związku z długotrwałą pracą przy komputerze,
 • wypadki komunikacyjne podczas docierania do i powrotu z miejsca inspekcji terenowej 11,
 • stres, którego przyczyną są m.in. częste kontakty z ludźmi, w tym agresja ze strony rozczarowanych klientów.

W zawodzie nie występują typowe choroby zawodowe.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód doradcy do spraw leasingu ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • spostrzegawczość,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność do zachowania postawy nieoceniającej,
 • zdolność słuchania i wyciągania konstruktywnych wniosków,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • asertywność,
 • dokładność,
 • skrupulatność,
 • samokontrola,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odporność emocjonalna,
 • dążenie do osiągania celów,
 • pewność siebie,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie doradca do spraw leasingu pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej jednak wysokie obciążenie umysłowe, związane m.in. z analizowaniem złożonych sytuacji, wnioskowaniem, konicznością przekonywania, negocjowania. Dlatego wymagana jest wysoka sprawność umysłowa, odporność na stres i gotowość do pracy pod presją czasu.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu doradcy do spraw leasingu jest niepełnosprawność intelektualna. Pewnym utrudnieniem mogą być też niepoddające się korekcji wady wzroku i słuchu, które wykluczają jazdę samochodem lub utrudniają pracę przy komputerze. Funkcjonowanie w warunkach stresu, pod presją czasu, utrudnia pracę osobom z chorobami układu krążenia i układu nerwowego. Pracę z klientami i dostawcami mogą utrudniać również wady wymowy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Brak jest jednoznacznych wymogów dotyczących wykształcenia niezbędnego do podjęcia pracy w zawodzie doradca do spraw leasingu. Pracodawcy preferują wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym ze specjalnością bankowość i finanse lub rachunkowość.

W praktyce zawód doradca do spraw leasingu wykonują często osoby z wykształceniem minimum średnim, ze specjalnością ekonomiczną lub z wykształceniem wyższym, niekoniecznie kierunkowym, które swoje wykształcenie uzupełniały na specjalistycznych kursach, bądź studiach podyplomowych.

Oczekiwany przez pracodawców poziom wykształcenia w tym zawodzie zależy od oferty produktowej i zakresu działalności instytucji finansowej, a także od powierzonego pracownikowi zakresu obowiązków.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie doradca do spraw leasingu brak jest specyficznych wymagań w zakresie kwalifikacji i uprawnień.

Atutem przy zatrudnieniu w zawodzie są tytuły zawodowe i certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności w zakresie pracy w bankowości, np.: Certyfikowany Konsultant do Spraw Finansowych, czy Dyplomowany Pracownik Bankowy, a także Specjalista z zakresu analizy kredytowej podmiotu gospodarczego.

Instytucje finansowe, zwłaszcza w dużych miastach, stawiają dodatkowy wymóg znajomości języka angielskiego. W przypadku korzystania z samochodu służbowego niezbędne jest posiadanie prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia samochodu osobowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Doradca do spraw leasingu może:

 • realizować wybrane zadania związane z obsługą procesu leasingowego,
 • pod nadzorem przełożonego nabywać nowe umiejętności, które pozwolą na rozszerzanie jego zakresu obowiązków lub przyznanie mu nowych kompetencji,
 • zajmować samodzielne stanowisko, obejmujące szeroki zakres zadań i kompetencji związanych z udzielaniem leasingu lub kompetencje do podejmowania decyzji o przyznaniu leasingu,
 • specjalizować się w obsłudze grup kapitałowych, w tym klientów korporacyjnych,
 • specjalizować się w analizie ryzyka klientów leasingu, obejmującego analizę ryzyka rynkowego i analizę płynności podmiotów gospodarczych,
 • pracować na stanowisku kierowniczym nadzorującym pracę zespołu pracowników,
 • kontynuować kształcenie na studiach wyższych na kierunkach związanych z finansami i prawem,
 • doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach tematycznych, dotyczących obsługi procesu leasingowego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca do spraw leasingu nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

W przypadku osób pracujących w bankach, istnieje możliwość potwierdzenia kwalifikacji objętych Systemem Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 24, takich jak:

 • Certyfikowany Konsultant do Spraw Finansowych,
 • Dyplomowany Pracownik Bankowy,
 • Specjalista z zakresu analizy kredytowej podmiotu gospodarczego.

System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej funkcjonuje pod patronatem Związku Banków Polskich (ZBP). Uczestnikami systemu są: banki, szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) oraz inne instytucje finansowe. Aby potwierdzić wymienione wyżej kompetencje, wymagane jest:

 • odbycie odpowiedniego szkolenia, studiów wyższych lub podyplomowych, przygotowujących do zdania egzaminu,
 • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną ZBP lub przystąpienie do wybranego egzaminu samodzielnie, w trybie eksternistycznym na terenie kraju,
 • potwierdzenie stażu pracy w sektorze finansowym przez pracodawcę – uczestnika systemu standardów,
 • dokonanie oceny umiejętności i postaw przez pracodawcę,
 • złożenie przez pracodawcę wniosku do ZBP o przyznanie swojemu pracownikowi stopnia zawodowego, potwierdzonego certyfikatem ZBP.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca do spraw leasingu może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Doradca finansowy

241202

Analityk kredytowy

241302

Specjalista do spraw factoringu

241305

Pośrednik finansowy

331103

Pracownik do spraw produktów finansowych

331104

Pracownik do spraw kredytów

331201

Pracownik do spraw pożyczek

331202

Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

331203

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę