INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca do spraw leasingu

Kod: 241205

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Analiza wskaźnikowa

Analiza czynników obiektywnych, niekiedy określanych jako ilościowe, ze względu na to, że można wyrazić je liczbowo. Do czynników obiektywnych zalicza się grupę wskaźników finansowych charakteryzujących sytuację finansową przedsiębiorstwa, a następnie w zależności od wartości danego wskaźnika – przypisuje się określoną liczbę punktów. Najczęściej oblicza się cztery grupy wskaźników ekonomiczno-finansowych: rentowność, sprawność działania, płynność finansową i zadłużenie.

Dębniewska M., Sołoma A.: Bankowość. Produkty, usługi, rynek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003

2. Biuro Informacji Gospodarczej

Element systemu informacji wymiany gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej Biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100810530/U/D20100530Lj.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

3. Biuro Informacji Kredytowej

Podmiot gromadzący i udostępniający dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Biuro zostało utworzone w przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf

oraz

https://www.bik.pl/jak-dzialamy

[dostęp: 31.10.2018]

4. Controlling

System obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo, wspomagający proces strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu faktycznego z zamierzeniami, analiza odchyleń), kierowania (przeprowadzenia działań korygujących), organizowania (zapewniania swobodnej komunikacji pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi) oraz motywowania (stosowania systemu wynagradzania w zależności od efektywności).

https://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_controllingu

[dostęp: 31.10.2018]

5. Czynsz inicjalny

Pierwsza rata czynszu leasingowego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. (wpłata początkowa, udział własny).

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

6. Czynsz leasingowy

Comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Rata leasingowa.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

7. Dostawca

Osoba/podmiot gospodarczy, od którego leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca. Dostawcą jest najczęściej producent lub firma handlowa oferująca wybrany przez leasingobiorcę sprzęt.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

8. Firma faktoringowa (faktor)

Podmiot, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań faktoringowych dla przedsiębiorstw, polegających na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.kuke-finance.pl/o-faktoringu/faktoring-definicja/

[dostęp: 31.10.2018]

9. Fundusze poręczeń kredytowych

Instytucje udzielające poręczeń na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Fundusze pomagają uzyskać dostęp do finansowania poprzez: zabezpieczenie części kredytu, pożyczki, leasingu, a także uzyskanie dla klienta korzystniejszego oprocentowania. Fundusze należą do sektora publicznego, jak i do sektora prywatnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.pi.gov.pl/finanse/chapter_94531.asp

oraz

https://ksfp.org.pl/rynek-poreczen/poreczenie/

[dostęp: 31.10.2018]

10. Fundusze pożyczkowe

Instytucje działające poza systemem bankowym udzielające przedsiębiorcom pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Funkcjonują w formie spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji. W większości dysponują kapitałem publicznym. Fundusze należą do sektora publicznego, jak i do sektora prywatnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94530.asp

[dostęp: 31.10.2018]

11. Inspekcja terenowa

Kontrola w miejscu zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pl/inspekcja

[dostęp: 31.10.2018]

12. Instytucje otoczenia biznesu

Podmioty nie działające dla zysku lub zysk przeznaczające na cele statutowe, oferujące usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, np.: informacyjne, doradcze, szkoleniowe, pożyczkowe, poręczeniowe, inkubacyjne, czy proinnowacyjne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.researchgate.net/publication/301780632_Instytucje_otoczenia_biznesu_w_Obszarze_Metropolitalnym_Gdansk-Gdynia-Sopot

[dostęp: 31.10.2018]

13. Koszt leasingu

Wszelkie koszty, które leasingobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową leasingu, w tym koszty usług dodatkowych, w szczególności ustanawiania prawnych zabezpieczeń, w tym ubezpieczeń.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.fmleasing.pl/porady/sprawdzasz-tylko-koszt-calkowity-oferty-leasingu-to-moze-byc-blad

[dostęp: 31.10.2018]

14. Leasing finansowy

Rodzaj leasingu, w którym jedynie odsetki ujęte w ratach leasingowych stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki. W okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego obiektu.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

15. Leasing konsumencki

Transakcja, na podstawie której podmiot finansujący, czyli leasingodawca, zobowiązuje się do nabycia określonej rzecz od zbywcy na warunkach określonych w tej umowie w celu jej dalszego przekazania korzystającemu do używania na oznaczony okres. Korzystający, inaczej konsument, zobowiązuje się natomiast dokonywać zapłaty w uzgodnionych ratach w formie wynagrodzenia pieniężnego.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Leasing-konsumencki-dla-kogo-jak-dziala-i-czy-warto-7521079.html

[dostęp: 31.10.2018]

16. Leasing operacyjny

Rodzaj leasingu, w którym czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a leasingowany obiekt pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych/

[dostęp: 31.10.2018]

17. Leasing pośredni

W umowie leasingu pośredniego biorą udział trzy podmioty: producent określonego towaru, firma leasingowa oraz użytkownik. Producent zawiera z firmą umowę kupna-sprzedaży, natomiast pomiędzy spółką leasingową i użytkownikiem zawierana jest umowa leasingowa.

Firma leasingowa pełni trzy podstawowe funkcje: finansowanie, ponoszenie ryzyka i świadczenie usług.

http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/bankowosc/hasla/911900,leasing-posredni.html

[dostęp: 31.10.2018]

18. Leasing zwrotny

Forma leasingu, polegająca na sprzedaży finansującemu środka trwałego będącego dotychczas własnością korzystającego, a następnie „wynajmowaniu” go od finansującego za ustalone czynsze. Dzięki takiej formie leasingu klient odzyskuje fundusze zainwestowane w zakup środka trwałego, jednocześnie używając przedmiotu, który na określony czas staje się własnością firmy leasingowej.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

19. Matematyka finansowa

Inżynieria finansowa, dział z pogranicza matematyki i finansów, zajmujący się stosowaniem metod matematycznych do badania zjawisk zachodzących na rynku finansowym.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/matematyka-finansowa;3938555.html

[dostęp: 31.10.2018]

20. Ochrona danych osobowych

Prawne regulacje dotyczące obrotu danymi osobowymi, a także zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

21. Poziom zabezpieczeń

Indywidualnie ustalana w trakcie oceny zdolności leasingowej wartość przyjmowanych zabezpieczeń spłaty leasingu, odpowiadająca określonemu stopniu ryzyka ponoszonemu przez instytucję finansową, w związku z brakiem spłaty pojedynczego leasingu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://wezleasing.pl/baza-wiedzy/umowa-leasingu/zabezpieczenie-wierzytelnosci-z-umowy-leasingu.html

[dostęp: 31.10.2018]

22. Pranie pieniędzy

Działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: art. 299 Kodeksu Karnego

23. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Spółdzielcza instytucja parabankowa, zaliczana do instytucji finansowych. Podstawą prawną funkcjonowania jest ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. SKOKi prowadzone są w formie spółdzielni i podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sp%C3%B3%C5%82dzielcza_kasa_oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-kredytowa

[dostęp: 31.10.2018]

24. System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

System certyfikacji działający pod egidą Związku Banków Polskich, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce oraz poprawie wizerunku sektora bankowego.

Podstawą Systemu są Standardy Kwalifikacyjne, czyli: opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku.

https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/standardy-kwalifikacyjne/dzialalnosc

[dostęp: 31.10.2018]

25. Umowa leasingu

Umowa, na mocy której leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy (dostawcy) na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingodawcę.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

26. Umowy poboczne

Umowy zawierane obok podstawowej umowy leasingu najczęściej regulujące ustanowienie zabezpieczeń np. umowa poręczenia, umowa cesji, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zabezpieczenie

[dostęp: 31.10.2018]

27. Wartość początkowa

Cena nabycia przedmiotu leasingu przez leasingodawcę wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

28. Wartość rezydualna

Wartość końcowa wykupu. Zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu. Stanowi ona różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego przedmiotu.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

29. Wiarygodność klienta

Pojęcie określające poziom rzetelności klientów co do terminowej spłaty kredytów – ustalanej na podstawie historii kredytowej, sytuacji majątkowej oraz posiadanych zobowiązań.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wiarygodno%C5%9B%C4%87_kredytowa

[dostęp: 31.10.2018]

30. Wykup

Prawo leasingobiorcy do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu. Prawo takie jest koniecznym składnikiem umowy leasingu kapitałowego, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat, natomiast w umowie leasingu operacyjnego zależy ono od woli stron.

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych

[dostęp: 31.10.2018]

31. Zdolność leasingowa

Zdolność leasingobiorcy do spłaty rat leasingowych (kapitału wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. Ocena zdolności leasingowej obejmuje ocenę bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej danego podmiotu, a także ocenę perspektywicznej zdolności finansowej leasingobiorcy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://wezleasing.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/slownik-pojec-leasingowych-o.html

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę