INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca do spraw leasingu

Kod: 241205

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Doradca do spraw leasingu może znaleźć pracę przede wszystkim w instytucjach takich, jak np.:

 • firmy leasingowe,
 • banki,
 • dealerzy samochodów oraz inni dostawcy środków trwałych, zainteresowani ich zbyciem w formie leasingu,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 23,
 • fundusze poręczeń kredytowych 9,
 • instytucje otoczenia biznesu 12,
 • fundusze pożyczkowe 10,
 • firmy faktoringowe 8.

Doradca do spraw leasingu może również świadczyć usługi w formie samozatrudnienia.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach formalnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się doradców do spraw leasingu.

Na preferowanych przez pracodawców kierunkach (np.: rachunkowość i finanse, organizacja i zarządzanie) kształcą prywatne i publiczne uczelnie wyższe, oferujące studia zarówno I, jak i II stopnia. Uczelnie wyższe oferują również studia podyplomowe, między innymi w następujących obszarach: finanse i bankowość, analiza finansowa, zarządzanie ryzykiem kredytowym, doradztwo finansowe, prawo handlowe.

Szkolenie

Podmioty udzielające leasingu organizują szkolenia dla doradców do spraw leasingu. Są to zarówno szkolenia wdrożeniowe dla kandydatów do pracy (np. z zakresu obsługi klienta, oferty produktowej danej instytucji), jak również szkolenia doskonalące kompetencje pracowników. Instytucje leasingowe korzystają w tym zakresie ze szkoleń organizowanych przez instytucje doradczo-szkoleniowe, kancelarie prawne, izby gospodarcze oraz organizacje zrzeszające podmioty udzielające leasingu, w tym:

 • Związek Polskiego Leasingu,
 • Związek Banków Polskich.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca do spraw leasingu jest zróżnicowane i wynosi od 3000 zł do powyżej 10 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Instytucje finansowe zazwyczaj oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które jest z reguły na poziomie od 2000 do 5000 zł brutto miesięcznie, stosują prowizyjne systemy wynagrodzeń, tzn. dodatkowo pracownik otrzymuje prowizję uzależnioną, np. od wartości zawartych umów leasingowych, realizacji planów sprzedażowych, itp.

Pracodawcy stosują też pozapłacowe składniki motywacyjne w formie, np. telefonu służbowego, samochodu służbowego, komputera przenośnego, dodatkowych ubezpieczeń, dostępu do niepublicznej opieki medycznej, zapewnienia szkoleń, zwrotu kosztów dokształcania.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód doradcy do spraw leasingu uzależniony jest od:

 • indywidualnych wyników sprzedażowych, decydujących o wysokości prowizji,
 • doświadczenia i stażu pracy,
 • szczegółowego zakresu zadań i przyznanych pracownikowi kompetencji,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy, np. liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze udzielania leasingów,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • koniunktury na rynku leasingowym.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie doradca do spraw leasingu możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się i jazdy samochodem,
 • z dysfunkcją niedużego stopnia kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy komputerze, wymagane może być wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę