INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca do spraw leasingu

Kod: 241205

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie doradca do spraw leasingu wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Promowanie produktów leasingowych i uczestniczenie w ich sprzedaży.
 • Z2 Współpracowanie z dostawcami przedmiotów leasingu i partnerami biznesowymi.
 • Z3 Analizowanie profilu, potrzeb i możliwości klientów.
 • Z4 Prowadzenie doradztwa w zakresie zaspokajania potrzeb klienta produktami finansowymi.
 • Z5 Analizowanie dokumentacji i ocenianie ryzyka w celu podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu.
 • Z6 Uczestniczenie w procesie przygotowania transakcji leasingowej.
 • Z7 Zawieranie umów leasingowych.
 • Z8 Monitorowanie spłat i obsługiwanie umowy leasingowej.
 • Z9 Zapewnianie długotrwałych relacji z klientami.
 • Z10 Sporządzanie sprawozdań, rejestrów oraz innej dokumentacji finansowej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie klientów oraz analizowanie ich potrzeb obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Promowanie produktów leasingowych i uczestniczenie w ich sprzedaży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe narzędzia marketingowe;
 • Ofertę produktową pracodawcy;
 • Techniki prezentacji produktów i usług finansowych;
 • Techniki zbierania informacji o rynku usług finansowych;
 • Zasady realizacji akcji sprzedażowych;
 • Techniki sprzedaży;
 • Narzędzia zarządzania sprzedażą (w podstawowym zakresie), w tym: plany sprzedażowe, dochodowość, controlling 4, ocenę zespołów i pracownika, premiowanie;
 • Ofertę leasingową innych podmiotów z branży;
 • Sposoby budowania baz klientów;
 • Podstawowe elementy analizy rynku;
 • Zasady i znaczenie pozyskiwania nowych i utrzymywania dotychczasowych klientów oraz jakości ich obsługi;
 • Zasady i znaczenie zachowania tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych 20;
 • Zasady przygotowania oferty leasingowej;
 • Programy komputerowe umożliwiające przygotowanie prezentacji;
 • Zasady prowadzenia szkoleń.
 • Realizować kampanie marketingowe zgodnie z ustalonym planem marketingowym;
 • Sprzedawać produkty leasingowe na poziomie założonych limitów sprzedaży;
 • Stosować techniki sprzedaży;
 • Analizować efektywność prowadzonych kampanii;
 • Gromadzić i porównywać oferty innych banków i instytucji finansowych;
 • Monitorować rynek produktów finansowych i wpływać na kształt oferowanych produktów finansowych;
 • Wykazywać atuty oferty leasingowej na tle ofert konkurencyjnych, również w porównaniu do innych produktów finansowych;
 • Nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami w celu zainteresowania ich ofertą leasingową i sporządzać ich listy;
 • Zachowywać poufność pozyskiwanych od klienta danych;
 • Przygotowywać i prezentować indywidualne oferty dla klienta;
 • Przygotowywać prezentacje szkoleniowe;
 • Prowadzić szkolenia i prezentacje z zakresu leasingu.

Z2

Współpracowanie z dostawcami przedmiotów leasingu i partnerami biznesowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady utrzymywania relacji biznesowych z partnerami biznesowymi;
 • Ofertę produktową partnerów biznesowych;
 • Ofertę finansowania przedmiotów leasingu;
 • Zasady skutecznej realizacji spraw urzędowych;
 • Zasady współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i ich ofertę;
 • Zasady rejestracji i ubezpieczenia środków trwałych, będących przedmiotem leasingu;
 • Lokalny rynek potencjalnych partnerów biznesowych.
 • Nawiązywać i utrzymywać relacje biznesowe z producentami i dostawcami, zainteresowanymi leasingiem środków trwałych;
 • Współpracować z dostawcami przedmiotu leasingu;
 • Negocjować warunki nabycia przedmiotów leasingu w imieniu leasingobiorcy;
 • Zapewniać koordynację procesu rejestracji i ubezpieczenia środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu;
 • Nawiązywać współpracę z partnerami biznesowymi, np.: dealerami samochodowymi, pośrednikami finansowymi, agencjami nieruchomości, bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, funduszami doręczeniowymi itp.;
 • Prowadzić negocjacje z partnerami biznesowymi.

Z3

Analizowanie profilu, potrzeb i możliwości klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje usług leasingowych;
 • Zasady segmentacji klientów;
 • Procedury wewnętrzne i zewnętrzne, regulaminy i przepisy dotyczące procesu udzielania leasingu;
 • Zasady sprzedaży poszczególnych produktów leasingowych znajdujących się w ofercie;
 • Zasady oceny sytuacji finansowej klienta, w tym analizy wskaźnikowej 1;
 • Formy prawne podmiotów gospodarczych, sposoby prowadzenia księgowości i możliwe formy opodatkowania;
 • Informacje pozyskane z systemów wymiany informacji gospodarczej.
 • Diagnozować potrzeby klienta w zakresie rodzaju usług leasingowych (leasing operacyjny, finansowy, zwrotny, konsumencki);
 • Rozpoznawać profil klienta i odpowiednio go segmentować;
 • Udzielać klientom informacji w sposób zrozumiały i wyczerpujący na temat regulacji procesu udzielania leasingu i zasad sprzedaży poszczególnych produktów leasingowych;
 • Badać i oceniać status finansowy klienta;
 • Oceniać sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy na podstawie prowadzonych przez klienta różnych form sprawozdań finansowych i podatkowych;
 • Weryfikować wiarygodność klienta 29 z użyciem systemów wymiany informacji gospodarczej, z których korzysta instytucja finansowa.

Z4

Prowadzenie doradztwa w zakresie zaspokajania potrzeb klienta produktami finansowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ofertę leasingową pracodawcy;
 • Parametry szczegółowe poszczególnych produktów leasingowych;
 • Pojęcia: czynsz inicjalny 5, czynsz leasingowy 6, dostawca, poziom zabezpieczeń 21, wartość początkowa 27, wartość rezydualna 28, wykup 30;
 • Ofertę produktów finansowania środków trwałych dostępną na rynku;
 • Różnice pomiędzy produktami leasingowymi i innymi produktami finansującymi środki trwałe (kredyty, pożyczki, wynajem długoterminowy);
 • Katalog finansowych i podatkowych korzyści dla leasingobiorcy wynikających z zawarcia umowy leasingu;
 • Zasady i regulaminy wewnętrzne dotyczące wymaganej od klienta dokumentacji leasingowej;
 • Zasady działania systemów informatycznych stosowanych w firmie leasingowej.
 • Objaśniać zasady udzielenia i spłaty leasingu;
 • Zapoznawać klienta z ofertą produktów leasingowych;
 • Określać czynniki wpływające na koszt leasingu 13;
 • Dopasowywać produkty leasingowe do potrzeb klienta z uwzględnieniem ryzyka, warunków finansowych i innych wymogów wynikających np. z uwarunkowań prawnych;
 • Wskazywać różnice pomiędzy leasingiem a innymi produktami finansującymi nabycie środków trwałych;
 • Wskazywać korzyści dla leasingobiorcy wynikające z zawarcia umowy leasingu (finansowe, podatkowe);
 • Doradzać i udzielać pomocy w zakresie kompletowania dokumentów do wniosku leasingowego;
 • Wypełniać wnioski, formularze, umowy z użyciem urządzeń i systemów informatycznych stosowanych w instytucji leasingowej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Zapewnianie obsługi klienta w obszarze produktów leasingowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Analizowanie dokumentacji i ocenianie ryzyka w celu podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady weryfikacji dokumentacji leasingowej;
 • Zasady i metody oceny zdolności leasingowej 31 klienta wnioskującego o leasing finansowy lub operacyjny;
 • Programy informatyczne do oceny zdolności leasingowej;
 • Bazy danych i narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie procesem finansowania;
 • Zasady korzystania z systemów wymiany informacji gospodarczej i uzyskane z nich informacje;
 • Rodzaje i formy prawne zabezpieczeń;
 • Zasady wyceny proponowanych przez klienta zabezpieczeń prawnych leasingu;
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad przyznawania leasingu;
 • Zasady przeprowadzenia inspekcji terenowych;
 • Metody oraz narzędzia badania i analizy sytuacji finansowej różnych rodzajów podmiotów gospodarczych;
 • Zakres dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu i sposób jej weryfikacji;
 • Zasady szacowania ryzyka leasingowego;
 • Zasady ustalania opłat wpływających na koszt leasingu;
 • Zasady podejmowania decyzji o przyznaniu leasingu;
 • Zasady sporządzania rekomendacji decyzji o przyznaniu leasingu;
 • Programy i systemy umożliwiające oraz wspomagające zawieranie transakcji;
 • Zasady kontaktów z klientem i zakres informacji przekazywanych klientowi.
 • Weryfikować złożoną przez klienta dokumentację pod względem formalnym: kompletności i poprawności wypełnienia, aktualności danych, prawidłowości reprezentacji;
 • Oceniać dochody, możliwości i źródła spłaty zobowiązań;
 • Przeprowadzać ocenę zdolności leasingowej klienta z użyciem programów i narzędzi informatycznych do oceny zdolności leasingowej oraz interpretować uzyskane z nich dane;
 • Sprawdzać i oceniać wiarygodność klienta, z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych baz danych i systemów wymiany informacji gospodarczej stosowanych w instytucji (np. BIG);
 • Oceniać stan i wartość proponowanych zabezpieczeń prawnych leasingu;
 • Stosować wewnętrzne przepisy dotyczące zasad podejmowania decyzji o przyznaniu leasingu;
 • Przeprowadzać inspekcje terenowe w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z dokumentacją;
 • Oceniać wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka finansowanego przedsięwzięcia;
 • Sporządzać rekomendacje do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ocenę i analizę ryzyka;
 • Ustalać i negocjować z klientem wysokość kosztów zawieranych transakcji;
 • Posługiwać się programami umożliwiającymi i wspomagającymi zawieranie transakcji;
 • Informować klienta o decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu finansowania.

Z6

Uczestniczenie w procesie przygotowania transakcji leasingowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła informacji, w tym zewnętrzne i wewnętrzne serwisy informacyjne oraz rodzaj danych możliwych do pozyskania z tych źródeł;
 • Zasady współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w instytucji finansowej;
 • Zasady sporządzania rekomendacji decyzji o przyznaniu leasingu;
 • Obowiązujące regulacje prawne związane z obsługą procesu leasingu i wykonywaniem zawodu;
 • Zasady postępowania w przypadkach zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla instytucji finansowej;
 • Procedury i standardy obowiązujące na danym stanowisku.
 • Kompletować dokumentację niezbędną do podjęcia decyzji o przyznaniu leasingu;
 • Korzystać z różnorodnych źródeł informacji i danych dotyczących zawieranej transakcji, w tym zewnętrznych i wewnętrznych serwisów informacyjnych oraz analizować uzyskane z nich dane;
 • Przygotowywać propozycję warunków udzielenia leasingu z uwzględnieniem ryzyka transakcji;
 • Współpracować z analitykiem finansowym;
 • Oceniać zgodność podejmowanych czynności i wykonywanych zadań z obowiązującymi normami prawnymi;
 • Identyfikować potencjalne zagrożenia dla instytucji, wynikające z zawieranych transakcji i podpisywanych dokumentów, takie jak np. pranie pieniędzy 22, poświadczenie nieprawdy, fałszerstwa;
 • Poruszać się biegle w zagadnieniach prawnych związanych z wykonywaniem zawodu;
 • Stosować procedury i standardy obowiązujące na danym stanowisku.

Z7

Zawieranie umów leasingowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania i zawierania umów cywilnoprawnych;
 • Regulacje dotyczące przygotowywania dokumentów niezbędnych do ustanowienia prawnych zabezpieczeń;
 • Zasady działania systemów ewidencji umów, w tym systemów informatycznych;
 • Zasady i metody weryfikacji dokumentacji klienta;
 • Przepisy wewnętrzne regulujące proces leasingu w instytucji;
 • Zasady archiwizacji dokumentacji leasingowej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Zasady załatwiania spraw urzędowych związanych z obsługą klienta;
 • Zasady współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i ich ofertę;
 • Zasady rejestracji i ubezpieczenia środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu.
 • Przygotowywać do zawarcia umowę leasingu wraz z umowami pobocznymi;
 • Kontrolować skuteczność zawarcia umowy leasingu oraz umów pobocznych z klientem;
 • Wprowadzać do systemu ewidencji umowy leasingowe oraz umowy dotyczące zabezpieczeń prawnych;
 • Sprawdzać spełnienie warunków umownych przez wnioskodawcę;
 • Współpracować z urzędami i firmami ubezpieczeniowymi;
 • Zapewniać koordynację procesu rejestracji i ubezpieczenia środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu.

Kompetencja zawodowa Kz3: Wspieranie obsługi posprzedażowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Monitorowanie spłat i obsługiwanie umowy leasingowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady monitoringu spłat leasingu, w tym systemy informatyczne służące do monitorowania spłat i kontroli opóźnień w spłatach;
 • Zasady likwidacji szkód komunikacyjnych, odnowienia ubezpieczenia, regulacje dotyczące cesji umów i możliwości wcześniejszego zakończenia umów leasingu;
 • Reguły przeprowadzania i częstotliwość monitoringu zabezpieczeń;
 • Zasady prowadzenia i częstotliwość monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej leasingobiorcy;
 • Zasady postępowania z klientami, którzy opóźniają się w spłatach lub nie dotrzymują innych warunków umowy leasingowej;
 • Zakres dokumentacji stosowanej do monitoringu leasingobiorcy;
 • Przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z zewnętrznych systemów informacyjnych i baz danych.
 • Kontrolować terminowość i wysokość spłat rat leasingowych;
 • Udzielać pomocy leasingobiorcom w różnych sprawach przez cały okres trwania umowy leasingowej (likwidacja szkody komunikacyjnej, wznowienie ubezpieczenia, cesja umowy, wcześniejsze zakończenie leasingu);
 • Kontrolować okresowo ważność i wartość prawnych zabezpieczeń leasingu;
 • Przeprowadzać okresowe inspekcje terenowe;
 • Przygotowywać na wniosek leasingobiorcy rekomendacje decyzji dotyczących zmian warunków finansowania i zabezpieczeń prawnych leasingu zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi zasadami i procedurami;
 • Przygotowywać aneksy do zawartych umów;
 • Ustanawiać i zwalniać zabezpieczenia;
 • Analizować informacje z otoczenia zewnętrznego, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową leasingobiorcy i możliwości terminowej spłaty leasingu.

Z9

Zapewnianie długotrwałych relacji z klientami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki utrzymywania stałego kontaktu z klientami;
 • Znaczenie budowania poczucia zaufania i współpracy oraz jakości usług w systemie opieki nad klientami;
 • Metody indywidualnego podejścia do klienta;
 • Zasady efektywnego wykorzystywania środków komunikacji (telefonu, poczty elektronicznej) w kontaktach z klientem;
 • Zasady obsługi skarg i reklamacji;
 • Zasady kreowania dobrego wizerunku i znaczenia reputacji instytucji finansowej.
 • Nawiązywać i budować długotrwałe relacje z klientami w celu realizacji wyznaczonych planów sprzedaży produktów/usług finansowych;
 • Monitorować potrzeby klienta, reagować na nie w celu sprzedaży nowych produktów;
 • Świadczyć usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie oferowanych usług finansowych;
 • Obsługiwać skargi i reklamacje;
 • Kształtować pozytywny wizerunek instytucji finansowej.

Z10

Sporządzanie sprawozdań, rejestrów oraz innej dokumentacji finansowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wewnętrzne archiwizacji dokumentacji;
 • Metody i systemy archiwizacji;
 • Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Zasady korzystania z baz danych;
 • Matematykę finansową 19, podstawowe algorytmy z użyciem arkuszy kalkulacyjnych;
 • Sposoby przygotowywania analiz i zestawień;
 • Zasady sprawozdawczości obowiązujące w instytucji finansowej.
 • Kompletować i archiwizować dokumentację zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi zasadami i procedurami oraz z wykorzystaniem systemów archiwizacji (w tym elektronicznej);
 • Prowadzić bazy danych klientów z zachowaniem przepisów wewnętrznych i obowiązującego prawa (np. ochrona danych osobowych);
 • Sporządzać zestawienia i analizy ilościowe i jakościowe;
 • Przygotowywać raporty i sprawozdania.

Pracownik w zawodzie doradca do spraw leasingu powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji usług finansowych.
 • Przewidywania konsekwencji swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące działań leasingowych.
 • Utożsamiania się ze strategią pracodawcy i dbania o jego wizerunek.
 • Budowania i utrzymywania trwałych relacji z klientami.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
 • Godzenia interesów leasingobiorcy i leasingodawcy.
 • Podnoszenia w sposób ciągły swoich umiejętności sprzedażowych (komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, profesjonalizm w prowadzaniu rozmów i spotkań) oraz technik negocjacyjnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca do spraw leasingu.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca do spraw leasingu

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca do spraw leasingu nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę