INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca personalny

Kod: 242303

2. Opis zawodu

Doradca personalny jest odpowiedzialny za współtworzenie i realizację polityki personalnej 18 organizacji. Gromadzi oraz analizuje dane kadrowe oraz doradza kierownictwu organizacji dobór pracowników na określone stanowiska pracy. Planuje i prowadzi proces rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, inicjuje działania w zakresie wdrażania modeli kompetencyjnych 14, tworzy opisy stanowisk pracy, projektuje i stosuje w praktyce narzędzia kadrowe.

Opis pracy

Doradca personalny realizuje zadania polityki personalnej danej organizacji. Przeprowadza (bądź zleca) przeprowadzanie proces rekrutacji i selekcji kandydatów. Analizuje potrzeby szkoleniowe, planuje i przeprowadza badania satysfakcji pracowników. Monitoruje procesy kadrowe, tworzy opisy stanowisk pracy wraz z powiązanymi z nimi profilami kompetencyjnymi pracowników, dba o rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Projektuje, testuje, wdraża i stosuje nowe narzędzia do pomiaru potencjału kadrowego. Wspiera wymianę wiedzy o możliwościach rozwoju zawodowego w organizacji za pomocą platform on-line (wiedzy) 17 i innych narzędzi komunikacji.

Sposoby wykonywania pracy

Doradca personalny stosuje metody, techniki i procedury dotyczące:

 • gromadzenia, opracowywania i aktualizacji informacji o potrzebach kadrowych organizacji, selekcjonowania, hierarchizowania oraz interpretowania pozyskanych informacji z zewnątrz i wewnątrz firmy,
 • analizowania potrzeb szkoleniowych i projektowania procesów szkoleń w oparciu o modele kompetencyjne organizacji, tworzenia harmonogramów szkoleniowych, uwzględniając zakres czasowy i możliwości finansowe organizacji,
 • planowania i przeprowadzania cyklicznych badań satysfakcji pracowników, doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych, analizowania i syntetyzowania wyników badań, formułowania wniosków z badań,
 • planowania i przeprowadzania (bądź zlecania) procesów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, gromadzenia i analizowania nadesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem odpowiednich technik,
 • projektowania, wdrażania i monitorowania procesów kadrowych w zakresie np. oceniania okresowego pracowników czy zarządzania talentami 21,
 • budowania modeli kompetencyjnych, tworzenia opisów stanowisk oraz ich wartościowania, opracowywania katalogu kompetencji kluczowych zgodnych z siatką stanowisk, zarządzania talentami,
 • projektowania, testowania, stosowania w praktyce nowoczesnych narzędzi kadrowych, monitorowania efektów ich wykorzystania i wprowadzania w tym zakresie niezbędnych zmian,
 • wspierania wymiany wiedzy w organizacji za pomocą platform on-line, systemów i narzędzi, współtworzenia warunków do swobodnego przepływu kluczowej wiedzy w organizacji, wzmacniania wzajemnej komunikacji wśród uczestników organizacji,
 • promowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Doradca personalny najczęściej pracuje w budynku zatrudniającej go organizacji, w pomieszczeniach biurowych. Oprócz pracy stacjonarnej od doradców personalnych często wymagane są wyjazdy, w przypadku osób prowadzących na przykład rekrutację lub szkolenie na zlecenie klienta w innym mieście lub kraju. Wiele rozmów biznesowych związanych z rekrutacją doradca personalny prowadzi poza firmą, często w miejscach użyteczności publicznej, np. w kawiarniach, restauracjach itp.

Doradca personalny może pracować w:

 • agencjach zajmujących się doradztwem personalnym,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach outsourcingowych 1,
 • firmach posiadających działy zarządzania zasobami ludzkimi HR 8,
 • urzędach pracy, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji centralnej, organizacjach pozarządowych.

Zadania zawodowe wykonuje w firmie, w której jest zatrudniony bądź w agencji doradztwa personalnego, która realizuje na zlecenie firmy np. przeprowadzenie rekrutacji lub szkoleń, wdrożenie narzędzi kadrowych itp.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Doradca personalny w swojej pracy korzysta m.in. z:

 • komputera/laptopa z oprogramowaniem biurowym i dostępem do internetu,
 • poczty elektronicznej,
 • smartfonu, telefonu komórkowego/stacjonarnego,
 • kserokopiarki, skanera,
 • projektora multimedialnego,
 • technologii ICT (komunikatory internetowe, portale społecznościowe, narzędzia konferencyjne),
 • tablicy flipchart, flamastrów,
 • kalendarza/terminarza.

Doradca personalny może również korzystać (jako kierowca) z samochodu służbowego, w szczególności podczas podróży służbowych.

Organizacja pracy

Doradca personalny pracuje samodzielne bądź w zespole w zależności od zleconych zadań. Podlega kontroli swoich przełożonych. Ma stały, ośmiogodzinny rytm pracy, w systemie jednozmianowym. Zdarzają się sytuacje, że niektóre rozmowy kwalifikacyjne, szkolenia, wdrożenia czy konsultacje prowadzi poza wyznaczonymi godzinami: popołudniami lub nawet wieczorami, także w ramach wyjazdów służbowych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Praca doradcy personalnego wymaga częstych kontaktów z ludźmi zarówno w miejscu zatrudnienia, jak i poza firmą czy agencją doradztwa personalnego, co może być źródłem stresu i przyczyniać się do powstania konfliktów. Praca na odpowiedzialnym stanowisku w organizacji prowadzić może do obciążeń psychicznych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód doradca personalny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności analityczne,
 • predyspozycje do nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • zdolność przekonywania i negocjowania,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność motywowania,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • współdziałanie i współpraca w zespole,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • wyskoka kultura osobista,
 • odporność emocjonalna,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • empatia,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie doradca personalny są dysfunkcje utrudniające komunikację z klientami (poważna wada wymowy, wzroku i słuchu), dysfunkcje kończyn górnych oraz niepełnosprawność intelektualna i niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie doradca personalny preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunkach: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, pedagogika, marketing, ekonomia.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu doradca personalny nie ma wymogów formalnych w zakresie kwalifikacji czy uprawnień zawodowych.

Atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są m.in.:

 • udokumentowane doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym,
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość języków obcych (co najmniej jednego),
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie doradztwa personalnego,
 • znajomość technik rekrutacyjnych, prawa pracy i trendów panujących na rynku pracy,
 • znajomość narzędzi z zakresu analityki HR,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Doradca personalny w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia może rozpocząć pracę jako młodszy specjalista ds. personalnych, rekrutacji, a po nabyciu doświadczenia może pracować jako:

 • konsultant do spraw rekrutacji oraz specjalista do spraw personalnych, zajmując się pozyskiwaniem pracowników – głównie kierowników wyższego szczebla i specjalistów rzadkich dziedzin oraz rekrutacją masową, dbając o prawidłowy dobór pracowników,
 • head hunter („łowca talentów”), najczęściej zajmujący się wyszukiwaniem najlepszych specjalistów w danej branży, proponując im lepsze warunki niż w dotychczasowym miejscu zatrudnienia,
 • specjalista do spraw szkoleń odpowiedzialny za organizację i prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego pracowników,
 • specjalista do spraw systemów motywacyjnych, który analizuje ich efektywność, rekomendując i wdrażając zmiany w tym zakresie,
 • konsultant HR pełniący funkcję eksperta, doradzając pracownikom, menedżerom i stronom zewnętrznym w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • specjalista do spraw Employer Brandingu 4 odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, nadzorujący pracę zespołu.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca personalny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie doradca personalny poprzez:

 • podjęcie kształcenia na kierunkach związanych z doradztwem personalnym w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
 • podjęcie kształcenia lub szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • podjęcie doskonalenia kompetencji zawodowych w ramach wyspecjalizowanych szkoleń, które z reguły są potwierdzane odpowiednimi certyfikatami/zaświadczeniami.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca personalny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk pracy

242301

Doradca zawodowy

242304

Konsultant do spraw kariery

242305

Specjalista do spraw kadr

242307

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

242309

Specjalista do spraw wynagrodzeń

242310

Specjalista do spraw zarządzania talentami

242311

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

242313

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

242402

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę