INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca personalny

Kod: 242303

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 623, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.).
 • Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1252).
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Armstrong M., Taylor S.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydanie VI zmienione. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Berne E.: W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 2007.
 • Borkowska S.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. IPiSS, Warszawa 2007.
 • Covey S.: 7 nawyków skutecznego działania. Rebis, Poznań 2007.
 • Czubasiewicz H.: Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Dobija D. (red.): Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: materiały na konferencję. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 • Filipowicz G.: HR Business Partner. Koncepcja i praktyka. Wolters Kluwer, Kraków 2016.
 • Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Kraków 2016.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Collins Business Essentials, grudzień 2003.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2007.
 • Koźmiński K.: Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013.
 • Lemoine G.J., Bennett N.: Co oznacza VUCA. "Harvard Business Review Polska", nr 141, listopad 2014.
 • Maxwell J.C.: Bądź liderem! MT Biznes, Warszawa 2017.
 • Oleksiak P.: Zwolnienia monitorowane (outplacement) jako element kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji na rynku pracy. "Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie", nr 1(14)/2012.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. PWE, Warszawa 2007.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 • Robbins S.P., Judge T.A.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2011.
 • Ścibiorek Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa 2010.
 • Stefaniuk T.: Komunikacja w zespole wirtualnym. Difin, Warszawa 2014.
 • Szaban J.M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Difin, Warszawa 2011.
 • Twarowski B.: Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. [W:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 • Van Hecke M.L. i in.: Mózg Lidera. Co&Me Publishing, Warszawa 2017.
 • Whitmore J.: Coaching. Trening efektywności. Burda Publishing, Warszawa 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę