INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca personalny

Kod: 242303

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Obecnie (2018 r.) zawód doradca personalny jest zawodem należącym do grupy zawodów zrównoważonych w zakresie popytu i podaży na rynku pracy. Pracownik w tym zawodzie może być zatrudniony w wielu organizacjach, instytucjach i firmach, takich jak np.:

 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy miast i gmin (dział personalny),
 • ochotnicze hufce pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia,
 • akademickie biura karier,
 • instytucje publiczne prowadzące dział personalny,
 • prywatne firmy (dział personalny),
 • agencje pracy tymczasowej,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • firmy outsourcingowe,
 • firmy i korporacje mające działy zarządzania zasobami ludzkimi, HR,
 • organizacje pozarządowe.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia wyższego w Polsce przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie doradca personalny w wielu uczelniach publicznych i niepublicznych.

Kompetencje przydatne dla zawodu można uzyskać podczas:

 • studiów I i II stopnia – oferują je uniwersytety, akademie oraz wyższe szkoły zawodowe na takich kierunkach jak: doradztwo personalne, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego, zarządzanie zasobami ludzkimi, andragogika z doradztwem personalno-zawodowym, zarządzanie i marketing itp.
 • studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie

Doradca personalny może doskonalić i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje. Przykładowa tematyka takich szkoleń to:

 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • skuteczna selekcja i rekrutacja personelu – łowca talentów.

Szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje z reguły kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskaną przez uczestnika wiedzę i umiejętności, wynikające z oferty programowej danego szkolenia.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca personalny jest zróżnicowane:

 • miesięczne wynagrodzenie całkowite (średnia) wynosi 3700 zł brutto,
 • co drugi doradca personalny otrzymuje wynagrodzenie od 2750 zł do 5460 zł,
 • 25% najgorzej wynagradzanych doradców personalnych zarabia poniżej 2750 zł brutto,
 • na zarobki powyżej 5460 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych doradców personalnych.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód doradca personalny uzależniony jest od:

 • wielkości firmy – im większa organizacja, tym większe zarobki,
 • regionu – w centralnej Polsce doradcy personalni najczęściej zarabiają więcej,
 • różnej liczby mieszkańców miast – im mniejsza liczba mieszkańców, tym statystycznie niższe zarobki,
 • wykształcenia – im wyższy poziom wykształcenie, tym statystycznie wyższe zarobki,
 • liczby znanych języków obcych,
 • stażu pracy – im dłuższy staż pracy, tym wynagrodzenie wyższe.

W przypadku wewnętrznych działów HR, wynagrodzenie doradcy personalnego uzależnione jest także od branży. Najwyższe zarobki uzyskują pracownicy sektora nowych technologii (IT, inżynieria itp.).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie doradca personalny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia;
 • słabosłyszących (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą aparatów słuchowych,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę