INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca personalny

Kod: 242303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie doradca personalny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych organizacji.
 • Z2 Budowanie modeli kompetencyjnych, tworzenie opisów stanowisk, ich wartościowanie oraz zarządzanie talentami w organizacji.
 • Z3 Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi kadrowych.
 • Z4 Planowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Z5 Analiza potrzeb szkoleniowych i projektowanie procesów szkoleń w oparciu o modele kompetencyjne organizacji.
 • Z6 Wspieranie wymiany wiedzy w organizacji za pomocą platform, systemów i narzędzi.
 • Z7 Tworzenie i wdrażanie programów reorganizacyjnych, w tym programów typu outplacement 15.
 • Z8 Planowanie i przeprowadzanie cyklicznych badań satysfakcji pracowników.
 • Z9 Projektowanie, implementowanie i monitorowanie procesów kadrowych.
 • Z10 Promowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku pracodawcy – Employer Branding.

Kompetencja zawodowa Kz1: Gromadzenie i analiza danych kadrowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z5, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie wiedzy i informacji w globalnym środowisku pracy;
 • Warunki operowania w świecie VUCA 20;
 • Warunki pracy w środowisku wirtualnym;
 • Systemy i narzędzia gromadzenia i analizy informacji;
 • Znaczenie wysokiej jakości kapitału ludzkiego dla współczesnych organizacji.
 • Pozyskiwać informacje z zewnątrz i wewnątrz organizacji;
 • Selekcjonować, hierarchizować oraz interpretować pozyskane informacje w kontekście organizacji;
 • Posługiwać się podstawowymi narzędziami służącymi do gromadzenia, sortowania i strukturyzowania informacji, także w środowisku wirtualnym;
 • Planować i organizować własną pracę.

Z5

Analiza potrzeb szkoleniowych i projektowanie procesów szkoleń w oparciu o modele kompetencyjne organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie i rolę rozwoju kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy;
 • Model (sekwencję) procesu szkoleniowego w organizacji;
 • Metody diagnozy luki kompetencyjnej 12 i potrzeb szkoleniowych pracowników organizacji;
 • Metody pomiaru efektywności szkoleń;
 • Podstawowe modele uczenia się osób dorosłych w środowisku pracy;
 • Tradycyjne oraz innowacyjne metody szkoleń i uczenia się, takie jak e-learning 5, peer coaching 16, czy mentoring odwrócony 13;
 • Modele kompetencyjne istniejące w organizacji.
 • Oceniać potencjał firmy szkoleniowej oraz doświadczenie trenerów;
 • Analizować i selekcjonować oferty nadsyłane przez firmy lub instytucje szkoleniowe;
 • Koordynować zadania pracowników uczestniczących w procesie szkoleniowym;
 • Tworzyć harmonogramy szkoleniowe, uwzględniając zakres czasowy i możliwości finansowe organizacji;
 • Współpracować efektywnie z zewnętrznymi dostawcami szkoleń lub trenerami wewnętrznymi;
 • Współpracować efektywnie z działem IT przy projektowaniu i realizacji szkoleń w środowisku wirtualnym.

Z8

Planowanie i przeprowadzanie cyklicznych badań satysfakcji pracowników

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie wysokiego poziomu satysfakcji pracowników w budowaniu pozycji firmy na rynku;
 • Wpływ poziomu satysfakcji pracowników na relacje międzyludzkie i atmosferę panującą w organizacji;
 • Metody i narzędzia służące do badania poziomu satysfakcji pracowników, także w środowisku wirtualnym;
 • Metody i narzędzia statystycznej analizy danych.
 • Planować cyklicznie proces badania satysfakcji pracowników, także przy pomocy narzędzi wirtualnych;
 • Dobierać odpowiednią metodę i narzędzia służące do badania satysfakcji pracowników z uwzględnieniem potrzeb organizacji;
 • Planować harmonogram działań w ramach badania satysfakcji pracowników;
 • Analizować i syntetyzować zgromadzone w ramach badania dane oraz formułować wnioski wynikające z badań;
 • Prezentować wyniki badań w przystępnej, czytelnej formie.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wspieranie realizacji funkcji kadrowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z7, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Planowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie działań rekrutacyjnych dla efektywności pracy organizacji;
 • Metody i narzędzia rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej;
 • Wpływ działań w ramach procesu rekrutacji na poziom motywacji pracowników;
 • Znaczenie komunikacji z kandydatami i pracownikami w procesie rekrutacji dla budowania wizerunku organizacji na rynku pracy;
 • Model (sekwencję) procesu rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Planować i wdrażać kolejne działania w ramach procesu rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej;
 • Formułować i zamieszczać ogłoszenia o pracy w mediach tradycyjnych i elektronicznych;
 • Gromadzić i analizować nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne;
 • Korzystać z metod i narzędzi pomiaru kompetencji kandydatów;
 • Ustalać optymalny harmonogram rozmów z kandydatami;
 • Prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wykorzystaniem odpowiednich technik i pytań;
 • Sporządzać dla decydentów syntetyczny raport/memorandum z rozmów kwalifikacyjnych.

Z7

Tworzenie i wdrażanie programów reorganizacyjnych, w tym programów typu outplacement

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie elastycznych struktur i procesów dla przewagi konkurencyjnej organizacji;
 • Rolę doradcy personalnego w tworzeniu strategii reorganizacji struktur lub procesów zachodzących w organizacji;
 • Znaczenie gospodarki kadrowej w procesie reorganizacji;
 • Pojęcia związane z procesem reorganizacji, takie jak lean management 11, agile 2 czy reengineering 19.
 • Planować działania reorganizacyjne w obszarze kadrowym, zgodnie ze sformułowaną strategią;
 • Współpracować z interesariuszami 9 organizacji w procesie reorganizacji;
 • Zapewniać odpowiedni poziom przejrzystości komunikacji w procesie reorganizacji;
 • Współpracować na bieżąco z podmiotami biorącymi udział w procesie reorganizacji.

Z9

Projektowanie, implementowanie i monitorowanie procesów kadrowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Kluczowe obszary zarządzania kadrami, takie jak organizowanie i planowanie pracy, motywowanie, kontrola i ocena oraz doskonalenie i rozwój kadry;
 • Kluczowe czynniki wpływające na efektywność działań w ramach procesów kadrowych;
 • Wskaźniki wykorzystywane do mierzenia efektywności działań prowadzonych w ramach procesów kadrowych;
 • Zasady raportowania wyników działań w ramach procesów kadrowych;
 • Znaczenie ciągłego udoskonalania procesów kadrowych dla uczenia się organizacji i jej uczestników.
 • Projektować kolejne działania w ramach procesu kadrowego z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za ich realizację;
 • Tworzyć czytelny i zrozumiały schemat procesu kadrowego;
 • Projektować adekwatne do procesu procedury postępowania w organizacji;
 • Dobierać metody i narzędzia wykorzystywane w procesie kadrowym;
 • Ustalać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla procesów kadrowych oraz monitorować stopień efektywności działań;
 • Wdrażać niezbędne zmiany i usprawnienia procesów kadrowych.

Z10

Promowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku pracodawcy – Employer Branding

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie promowania pozytywnego wizerunku na zewnątrz i wewnątrz organizacji dla jej sukcesu rynkowego;
 • Systemy, metody i narzędzia tworzenia i promowania pozytywnego wizerunku;
 • Zasady pisania, redagowania i publikowania materiałów promocyjnych.
 • Planować i organizować działania w obszarze Employer Brandingu;
 • Realizować strategię promocji organizacji wśród potencjalnych pracowników;
 • Współpracować z organizacjami zewnętrznymi będącymi źródłem potencjalnych pracowników;
 • Tworzyć, redagować i publikować materiały informacyjne i promocyjne;
 • Podejmować różnorodne działania, w tym organizować eventy promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Kompetencja zawodowa Kz3: Wdrażanie modeli, systemów i narzędzi kadrowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z2, Z3, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z2

Budowanie modeli kompetencyjnych, tworzenie opisów stanowisk, ich wartościowanie oraz zarządzanie talentami w organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie wysokiego poziomu kompetencji uczestników organizacji dla przewagi konkurencyjnej organizacji;
 • Zasady i fazy tworzenia modeli kompetencyjnych;
 • Typologię modeli kompetencyjnych;
 • Zasady i standardy tworzenia opisów stanowisk pracy;
 • Metody wartościowania stanowisk pracy;
 • Zasady zarządzania talentami w organizacji.
 • Dobierać lub projektować model kompetencyjny dla organizacji;
 • Prowadzić audyty kompetencyjne 3 względem przyjętego modelu;
 • Tworzyć katalog kompetencji kluczowych zgodnych z siatką stanowisk (zaszeregowaniem);
 • Projektować wzorce ułatwiające tworzenie opisów stanowisk pracy;
 • Sporządzać opisy stanowisk pracy;
 • Wartościować stanowiska pracy względem kompetencji kluczowych oraz tworzyć kategorie zaszeregowania;
 • Planować ścieżki rozwoju kariery.

Z3

Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi kadrowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Znaczenie innowacyjnych narzędzi kadrowych dla realizacji polityki personalnej;
 • Proces implementacji narzędzi kadrowych do organizacji;
 • Źródła wiedzy o nowoczesnych narzędziach kadrowych;
 • Zastosowanie wybranych narzędzi kadrowych.
 • Opracowywać własne narzędzia kadrowe lub zaimplementować narzędzia już istniejące;
 • Dokonywać trafnego doboru narzędzi kadrowych zgodnie ze specyfiką i zakresem działania organizacji;
 • Przeprowadzać proces testowania nowych narzędzi kadrowych;
 • Wdrażać nowe narzędzia kadrowe do organizacji;
 • Popularyzować korzyści z wdrożenia i użytkowania nowych narzędzi;
 • Monitorować efekty stosowania nowych narzędzi kadrowych i wprowadzać niezbędne korekty.

Z6

Wspieranie wymiany wiedzy w organizacji za pomocą platform, systemów i narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie wymiany wiedzy w organizacji dla jej sukcesu rynkowego, a w szczególności wiedzy typu know-how 10;
 • Systemy, metody i narzędzia, także w środowisku wirtualnym, służące gromadzeniu, wymianie i ochronie kluczowej wiedzy organizacyjnej;
 • Metody pomiaru i sporządzania raportów na temat kapitału intelektualnego w organizacji;
 • Zasady tworzenia platform wirtualnych służących gromadzeniu i wymianie wiedzy w organizacji.
 • Współtworzyć warunki do swobodnego przepływu kluczowej wiedzy w organizacji;
 • Inspirować i ułatwiać wzajemną wymianę wiedzy wśród uczestników organizacji;
 • Promować różnorodność opinii i poglądów oraz facylitować 6 dyskusje grupowe;
 • Proponować odpowiednie rozwiązania systemowe i narzędziowe umożliwiające i ułatwiające wymianę wiedzy;
 • Współtworzyć platformę on-line służącą wymianie wiedzy w organizacji;
 • Stosować w praktyce metody pomiaru i sporządzać raporty na temat kapitału intelektualnego organizacji.

Pracownik w zawodzie doradca personalny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przyjmowania współodpowiedzialności za optymalną realizację funkcji, programów i procesów kadrowych.
 • Wykazywania chęci wspierania rozwoju zawodowego pracowników organizacji, dla której pracuje.
 • Koncentrowania się na rezultatach rozwojowych osiąganych przez pracowników i organizację jako całość.
 • Przyjmowania feedbacku 7 od osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji w celu podnoszenia poziomu własnego rozwoju.
 • Prezentowania wysokiego poziomu otwartości na pomysły i opinie innych osób.
 • Inspirowania innych do pracy zespołowej i wspólnego decydowania.
 • Rozwijania własnych kompetencji personalnych i społecznych, w tym systematycznej aktualizacji wiedzy branżowej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w branży usług rozwojowych.

Pracownik powinien posiadać motywację do właściwego wykonywania zadań zawodowych i dalszego rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca personalny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca personalny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca personalny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę