INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dietetyk

Kod: 322001

2. Opis zawodu

Dietetyk jest wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia, posiadającym szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Dietetyk planuje, organizuje, prowadzi i nadzoruje żywienie ludzi zdrowych i chorych w placówkach żywienia zbiorowego i/lub w ramach indywidualnego poradnictwa dietetycznego. Dokonuje oceny stanu odżywienia pacjentów/klientów indywidualnych, jak i grup ludności.

Organizuje i nadzoruje pracę pracowników gastronomii, kucharzy oraz pracowników obsługi linii produkcyjnych. Podlega specjaliście ds. dietetyki w zespole dietetyków w podmiotach leczniczych. Prowadzi działalność oświatową, a także zajmuje się edukacją w różnych grupach populacyjnych i upowszechnianiem wiedzy, opartej na dowodach naukowych, w zakresie prawidłowego żywienia, zrównoważonego rozwoju oraz profilaktyki chorób niezakaźnych. Dietetyk może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opis pracy

Trzy główne obszary wykonywania zawodu dietetyka to:

 • praktyka kliniczna;
 • zdrowie publiczne;
 • gastronomia i przemysł spożywczy.

W praktyce klinicznej dietetyk (indywidualnie lub jako członek zespołu terapeutycznego) odpowiada za leczenie dietetyczne pacjentów, prowadzone zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi standardami i etyką zawodową, w różnych podmiotach leczniczych.

W obszarze zdrowia publicznego dietetyk zajmuje się promocją zdrowia, działalnością oświatową, profilaktyką chorób niezakaźnych, kreowaniem polityki wyżywienia oraz udzielaniem konsultacji/poradnictwem w zakresie racjonalnego żywienia osób indywidualnych, rodziny i/lub grup populacyjnych.

Dietetyk zatrudniony w sektorze produkcji żywności lub gastronomii jest osobą odpowiedzialną za:

 • prawidłowy proces przygotowania, produkcji oraz dystrybucji potraw dietetycznych, dostosowanych do potrzeb osób indywidualnych i/lub grup ludności;
 • opracowanie i wdrożenie programów zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • monitorowanie zgodności produkcji z recepturą i standardami jakości (HACCP 8);
 • ocenę wartości odżywczej i kalorycznej potraw;
 • ocenę prawidłowości opracowanych receptur w odniesieniu do aktualnych norm żywienia oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej.

Dietetyk współpracuje z innymi dietetykami zatrudnionymi w danej placówce, na zasadzie równorzędnego partnerstwa, w wykonywaniu bieżących zleceń, może także uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych.

Sposoby wykonywania pracy

Dietetyk wykonuje pracę polegającą na:

 • prowadzeniu wywiadu z pacjentami/klientami w celu oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz wynikającej z tego identyfikacji potrzeb żywieniowych,
 • wykonywaniu pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała,
 • opracowywaniu diet indywidualnych, jadłospisów oraz racji pokarmowych dla różnych grup populacyjnych osób zdrowych i chorych,
 • opracowywaniu receptur potraw dla dzieci i dorosłych zarówno zdrowych, jak i chorych w systemie żywienia indywidualnego bądź zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • sporządzaniu kalkulacji cenowej opracowywanych jadłospisów i racji pokarmowych,
 • kierowaniu i nadzorowaniu procesu prawidłowego przyrządzania potraw dietetycznych przez zespół pracowników gastronomii (organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw),
 • prowadzeniu oceny laboratoryjnej wartości odżywczej potraw oraz prowadzeniu badań sensorycznych 1 i laboratoryjnych zgodnie z zasadami GMP 7, GHP 6 i HACCP,
 • kontrolowaniu jakości (sensoryczna i laboratoryjna) surowców stosowanych do produkcji potraw oraz warunków ich przechowywania,
 • organizowaniu własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • prowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników działów gastronomicznych (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji),
 • prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
 • prowadzeniu dokumentacji żywieniowej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub w zakładzie gastronomicznym,
 • współpracy z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia właściwego wykonania usługi żywieniowej oraz zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej,
 • prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w ramach indywidualnych poradni dietetycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Dietetyk najczęściej wykonuje pracę w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach instytucji zatrudniających, w których warunki ergonomiczne mogą się różnić w zależności od rodzaju instytucji.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dietetyk wykonujący świadczenia w ramach poradni dietetycznej/pracy na oddziale podmiotu leczniczego 9 korzysta z:

 • komputera stacjonarnego lub przenośnego ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 • kalkulatora,
 • urządzeń do pomiarów rozmiarów ciała (waga, fałdomierz 5, stadiometr 10, taśma),
 • urządzeń do pomiaru składu ciała (analizator składu ciała metodą bioimpedancji 2),
 • ciśnieniomierza,
 • dynamometru,
 • urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej.

W zależności od miejsca zatrudnienia i charakteru wykonywanej pracy, dietetyk korzysta także z:

 • wagi kuchennej i sprzętu gospodarstwa domowego,
 • krokomierza,
 • wagi pediatrycznej,
 • sprzętu laboratoryjnego,
 • sprzętu biurowego,
 • pomocy audiowizualnych.

Organizacja pracy

Czas pracy dietetyka jest zazwyczaj stały, jednozmianowy. Praca odbywa się w ciągu dnia i trwa przeważnie 8 godzin. W warunkach szpitali i sanatoriów praca dietetyka dostosowana jest do specyfiki i potrzeb danej placówki (praca w weekendy/święta). Dietetycy podejmujący pracę w laboratoriach (np. stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach produkcyjnych) muszą stosować się do procedur i norm czasu pracy obowiązujących w danej jednostce.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy dietetyka może wymagać:

 • długotrwałej pracy z komputerem,
 • długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 • pracy głosem.

Ponadto w przypadku:

 • pracy w szpitalach na oddziałach zakaźnych – istnieje możliwość zarażenia się chorobami zakaźnymi,
 • pracy w laboratorium i gastronomii – istnieje ryzyko narażenia na zagrożenia chemiczne,
 • pracy głosem (zawody głosowe) – istnieje ryzyko narażenia na nadmierny wysiłek głosowy, przeciążenia strun głosowych i przewlekłe choroby narządu mowy,
 • planowania żywienia osób chorych – istnieje ryzyko nieznacznego narażenia na stres, wynikający z odpowiedzialności za samodzielne podejmowanie decyzji.

Aby zminimalizować ryzyko i zapewnić właściwe warunki pracy, szczególnie ważne jest wdrożenie standardów GMP, GHP i HACCP.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dietetyk ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu smaku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku i słuchu,
 • powonienie,
 • czucie smakowe,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność palców,
 • zręczność rąk,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność przekonywania,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność współdziałania,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • prawidłowa emisja głosu,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność pracy zespołowej,
 • logiczne rozumowanie,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • uzdolnia organizacyjne;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • empatia,
 • cierpliwość i wytrwałość,
 • dokładność,
 • ekspresyjność,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • odporność emocjonalna,
 • samokontrola,
 • samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Wykonywanie zawodu dietetyk może być związane z przemieszczaniem się/pracą w terenie, stąd pożądane jest, by stan zdrowia umożliwiał sprawne poruszanie się. Przy poradnictwie dietetycznym i edukacji żywieniowej niezbędna jest prawidłowa emisja głosu, umiejętność pracy z dorosłymi, osobami w wieku podeszłym i dziećmi.

Dietetyk biorący udział w przygotowywaniu posiłków powinien charakteryzować się dobrym wzrokiem, mieć sprawne zmysły węchu i smaku oraz zręczne kończyny górne (ręce i palce). Powinien posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nosicielstwo chorób zakaźnych ogranicza możliwość zatrudnienia w tym zawodzie.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie dietetyk preferowane jest wyższe wykształcenie i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra dietetyki.

Jako dietetycy mogą być także zatrudnione osoby, które uzyskały dyplom magistra inżyniera (o specjalności żywienie człowieka) na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

 • Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Przy zatrudnianiu pracownika na stanowisko dietetyk, wagi przypisane poszczególnym tytułom zawodowym powinny być rozważane w następującej kolejności:

 • tytuł zawodowy magistra dietetyki,
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka,
 • tytuł zawodowy licencjata dietetyki.

WAŻNE:

Do wykonywania zawodu dietetyk nie uprawnia ukończenie studiów podyplomowych ani kursów w zakresie dietetyki.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Struktura awansu zawodowego dietetyka dotyczy wyłącznie stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami i uzależniona jest od stażu pracy. Osoba rozpoczynająca pracę dietetyka po trzech latach pracy może awansować na stanowisko starszego dietetyka lub młodszego asystenta dietetyki. Pięć lat pracy w zawodzie daje możliwość awansu na stanowisko asystenta dietetyki. Osoba z siedmioletnim stażem zawodowym, lub która uzyskała co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu dietetyki, ma możliwość ubiegania się o stanowisko starszego asystenta dietetyki.

Istnieją szanse podwyższania pozycji zawodowej przez udział w kursach doszkalających, konferencjach naukowo-szkoleniowych, studiach podyplomowych oraz lekturę publikacji branżowych (polskich i zagranicznych).

Możliwości potwierdzania kompetencji

W celu potwierdzenia kompetencji do wykonywania zawodu dietetyk należy przedłożyć dyplom ukończenia studiów zawodowych (licencjat) lub magisterskich.

WAŻNE

Instytucją potwierdzającą kompetencje do wykonywania zawodu dietetyk jest Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dietetyk może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

229102

Specjalista zdrowia publicznego

229104

Specjalista do spraw dietetyki

229301

Specjalista żywienia człowieka

229302

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

242113

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę