INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dietetyk

Kod: 322001

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Z prognozy zapotrzebowania na pracowników w 2018 r., przygotowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów” przeprowadzonego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2017 r. wynika, że zawód dietetyka w 2018 roku będzie zawodem nadwyżkowym, czyli takim, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie i/lub nadmierną liczbę kandydatów spełniających wymagania pracodawców. Według monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zawód dietetyk osiągnął status zawodu nadwyżkowego dla niektórych województw w Polsce, w tym zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego.

Miejscem pracy dietetyka mogą być:

 • poradnie dietetyczne,
 • szpitale (zgodnie z raportem GUS na koniec 2016 r. w Polsce działało 957 stacjonarnych szpitali ogólnych),
 • sanatoria i domy wczasowe,
 • placówki oświatowo-wychowawcze (domy dziecka, przedszkola, stołówki szkolne),
 • placówki służb społecznych (żłobki, domy pomocy społecznej),
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • gabinety odnowy biologicznej, kluby sportowe, kluby fitness,
 • zakłady przemysłu spożywczego, firmy cateringowe,
 • portale internetowe (praca on-line).

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku dietetyka w placówkach medycznych mogą uzyskać informacje o podmiotach prowadzących działalność leczniczą w Polsce na podstawie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Kształcenie dietetyków prowadzone jest przez:

 • publiczne i niepubliczne wyższe szkoły zawodowe, uniwersytety przyrodnicze i uniwersytety medyczne kształcące na kierunku dietetyka, uprawnione do nadawania tytułu magistra w systemie nauki dziennym i niestacjonarnym;
 • publiczne i niepubliczne wyższe szkoły zawodowe, uniwersytety przyrodnicze i uniwersytety medyczne kształcące na kierunku dietetyka, uprawnione do nadawania tytułu licencjata w systemie nauki dziennym i niestacjonarnym.

Lista uczelni oferujących ten typ kształcenia dostępna jest w systemie Polon.

Szkolenie

Oferta szkoleń z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, kierowanych do dietetyków, jest bardzo szeroka. Nie ma jednak żadnego systemu weryfikacji i certyfikacji, gwarantującego wysoką jakość oferty szkoleniowej.

Dietetycy mogą uczestniczyć w ogólnopolskich konferencjach żywieniowych i dietetycznych, podejmować studia podyplomowe organizowane przez szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze oraz zdobywać punkty edukacyjne za udział w konferencjach branżowych, organizowanych przez towarzystwa naukowe, np. Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD), Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), Polskie Stowarzyszenie Dietetyków (PSD), Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych (PTNŻ), Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD).

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Według danych ze stycznia 2018 roku całkowite miesięczne wynagrodzenie w zawodzie dietetyk – mediana – wynosiło 2720 zł brutto (próba w ramach badania obejmowała 192 dietetyków). Co drugi dietetyk otrzymywał wynagrodzenie w kwocie od 2280 zł do 3490 zł. Jedna czwarta badanej populacji otrzymywała wynagrodzenie w kwocie poniżej 2280 zł brutto. Na wynagrodzenia powyżej 3490 zł brutto mogła liczyć także jedna czwarta dietetyków.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

Zawód dietetyk może być wykonywany przez:

 • Osoby z dysfunkcją narządu ruchu (05-R). Istnieje możliwość zatrudnienia osób z dysfunkcjami narządu ruchu w zakresie kończyn górnych i dolnych, nawet znacznego stopnia. Zatrudnienie jest uzależnione od obowiązków przez nie wykonywanych i jest możliwe po identyfikacji indywidualnych barier oraz racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy, a także stanowiska pracy.
 • Osoby z dysfunkcją narządu wzroku (04-O). Istnieje możliwość zatrudnienia osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających prawidłowo barwy, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwością na światło oraz osób z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki. Warunkiem jest odpowiednie przystosowanie środowiska pracy i organizacji pracy.
 • Osoby z dysfunkcją narządu słuchu (03-L). Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą aparatów słuchowych (osoby słabo słyszące). Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym). Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniach pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej. Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były w miarę możliwości dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM).
 • Osoby z epilepsją (06-E). Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a ich praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoba z padaczką wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad. Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy. Polecana jest praca samodzielna, biurowa, z wyłączeniem prac kuchennych.

Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę