INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dietetyk

Kod: 322001

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dietetyk wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie żywienia osób zdrowych i chorych w oparciu o podstawy naukowe.
 • Z2 Organizowanie i nadzorowanie wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
 • Z3 Ocenianie stanu odżywienia, sposobu żywienia oraz zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych.
 • Z4 Prowadzenie poradnictwa dietetycznego, działalności edukacyjnej i oświatowej w zakresie żywienia osób indywidualnych i grup pacjentów/klientów.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji medycznej i żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Świadczenie usług w zakresie dietetyki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4 i Z5, oraz do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie żywienia osób zdrowych i chorych w oparciu o podstawy naukowe

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i funkcje organizmu człowieka;
 • Zaburzenia metabolizmu składników pokarmowych u ludzi chorych;
 • Normy żywienia i standardy żywienia dietetycznego;
 • Zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych;
 • Asortyment produktów spożywczych i produktów przeznaczonych do żywienia osób chorych;
 • Przepisy w zakresie prawa żywnościowego.
 • Zastosować wiedzę dotycząca budowy i funkcji organizm człowieka do rozpoznawania zaburzeń metabolizmu składników pokarmowych u ludzi chorych;
 • Opracowywać racje pokarmowe dla różnych grup populacyjnych;
 • Dokonywać modyfikacji dietetycznych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjenta/klienta;
 • Opracowywać oraz wykorzystać receptury potraw i napojów o zmodyfikowanym składzie i konsystencji;
 • Planować i oceniać jadłospisy w ujęciu jakościowym i ilościowym;
 • Sporządzać kalkulację potraw i posiłków w żywieniu indywidualnym i zbiorowym;
 • Posługiwać się programami komputerowymi do planowania i oceny jadłospisów.

Z2

Organizowanie i nadzorowanie wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • System kontroli jakości HACCP i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej;
 • Metody i techniki obróbki wstępnej produktów spożywczych;
 • Techniki kulinarne stosowane w przygotowywaniu potraw dla ludzi zdrowych i chorych;
 • Zmiany zachodzące w żywności w czasie jej utrwalania i przechowywania;
 • Zasady organizacji i nadzoru spedycji żywności;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywności i żywienia.
 • Oceniać wartość odżywczą produktów i potraw pod względem ich przydatności w żywieniu dietetycznym;
 • Zaplanować przygotowanie potraw o zmodyfikowanym składzie i konsystencji, dostosowane do potrzeb pacjentów;
 • Oceniać jakość sensoryczną produktów i potraw;
 • Prowadzić leczenie żywieniowe na zlecenie i przy współpracy z lekarzem;
 • Zorganizować pracę zespołu zajmującego się przygotowaniem oraz spedycją produktów i potraw w żywieniu zbiorowym.

Z3

Ocenianie stanu odżywienia oraz sposobu żywienia osób zdrowych i chorych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody przesiewowe i pogłębione oceny stanu odżywienia osób indywidualnych i grup;
 • Znaczenie i funkcje makroskładników i mikroskładników pokarmowych;
 • Metody oceny sposobu żywienia;
 • Związki pomiędzy żywieniem a stanem odżywienia oraz występowaniem chorób niezakaźnych.
 • Wykonywać pomiary rozmiarów i składu ciała oraz zinterpretować uzyskane wyniki;
 • Wskazywać pokarmowe źródła składników odżywczych;
 • Oceniać wartość kaloryczną i odżywczą racji pokarmowych w odniesieniu do norm i rekomendacji;
 • Wskazywać błędy żywieniowe i skutki nieprawidłowego żywienia;
 • Monitorować i korygować sposób żywienia osób chorych w oparciu o wyniki stanu zdrowia i stanu odżywienia.

Z4

Prowadzenie poradnictwa dietetycznego, działalności edukacyjnej i oświatowej w zakresie żywienia osób indywidualnych i grup pacjentów/klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody edukacyjne;
 • Standardy leczenia dietetycznego opartego o EBM 4 i EBDP 3;
 • Skutki nieprawidłowego żywienia lub braku pożywienia;
 • Wpływ składników nieodżywczych na organizm;
 • Interakcje leków z żywnością;
 • Metody żywienia (alternatywne);
 • Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne chorób niezakaźnych;
 • Znaczenie prawidłowego żywienia w profilaktyce chorób niezakaźnych;
 • Strategie programów promocji zdrowia prowadzonych w Polsce i na świecie.
 • Zastosować metody edukacyjne i standardy leczenia dietetycznego w praktyce;
 • Przeprowadzać wywiad żywieniowy;
 • Stawiać diagnozę żywieniową;
 • Doradzać osobom chorym indywidualny plan żywieniowy;
 • Promować zasady prawidłowego żywienia;
 • Dostosowywać sposób prowadzenia edukacji do potrzeb i możliwości pacjenta/klienta;
 • Opracowywać materiały edukacyjne i informacyjne dla różnych grup odbiorców.

Z5

Prowadzenie dokumentacji medycznej i żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulacje prawne, przepisy, normy i wytyczne dotyczące żywności i żywienia;
 • Zasady prowadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji medycznej indywidualnej i zbiorczej;
 • Prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń w zakresie poradnictwa dietetycznego;
 • Zasady ochrony danych osobowych.
 • Prowadzić dokumentację medyczną;
 • Prowadzić dokumentację w zakresie produkcji żywności;
 • Opracowywać i wdrożyć programy zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • Opracowywać i wdrożyć programy przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy;
 • Opracowywać i prowadzić dokumentację żywieniową pacjentów w podmiotach leczniczych i zakładach żywienia zbiorowego.

Pracownik w zawodzie dietetyk powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przestrzegania standardów etycznych, norm zawodowych, zasad uczciwości, rzetelności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji świadczeń.
 • Realizowania zadań zawodowych oraz wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pacjenta/klienta.
 • Przestrzegania zasad kultury wypowiedzi i korespondencji.
 • Dystansowania się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania, w tym od prowadzenia z pacjentem/klientem dialogu na temat wartości, przekonań lub światopoglądu.
 • Wspierania pacjenta/klienta w poznaniu, zrozumieniu i akceptacji przekazanych zaleceń.
 • Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 • Koncentrowania się na szybkich i odległych w czasie korzyściach zdrowotnych dla pacjenta/klienta w efekcie przestrzegania zaplanowanej terapii.
 • Przewidywania skutków podejmowanych zadań oraz przyjmowania współodpowiedzialności za proces wspierania pacjenta/klienta w kontekście osiągnięcia zakładanych celów.
 • Przyjmowania odpowiedzialności za edukację w kontekście wpływu na kształtowanie zachowań żywieniowych różnych grup populacyjnych.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania i podwyższania swoich kwalifikacji.
 • Dokonywania oceny i korekty własnych postaw i zachowań zgodnych z obowiązującymi standardami i normami etycznymi.
 • Uczestniczenia w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych, aktywnie wykonując zawód związany ze świadczeniem usług w zakresie poradnictwa dietetycznego.
 • Przyjmowania odpowiedzialności za organizację pracy własnej i zespołu.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dietetyk.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dietetyk

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dietetyk nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę