INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Detektyw prywatny

Kod: 341101

2. Opis zawodu

Detektyw prywatny zajmuje się pozyskiwaniem informacji rodzinnych i gospodarczych, właściwym ich przetwarzaniem i przekazywaniem klientowi. Praca detektywa polega na wielogodzinnych obserwacjach i żmudnym gromadzeniu danych.

Opis pracy

Zawód detektyw prywatny polega na świadczeniu usług detektywistycznych 4, którymi są czynności związane z uzyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wykonywane na rzecz zleceniodawcy w ramach zawartej z nim umowy 3, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych, które działają na podstawie odrębnych przepisów. W zależności od rodzaju sprawy, detektyw prywatny wykonuje usługi polegające na zbieraniu i gromadzeniu informacji pochodzących z różnych źródeł w celu ustalenia faktów związanych z okolicznościami i przebiegiem zaistniałego zdarzenia lub zdobyciu dowodów w określone sprawie rodzinnej, gospodarczej lub karnej.

Sposoby wykonywania pracy

Detektyw prywatny w czasie wykonywania usług detektywistycznych wykorzystuje dostępne siły i środki oraz różnorodne metody pod warunkiem, że nie są one zastrzeżone dla organów państwowych. W ramach prowadzonych spraw detektyw wykonuje określone czynności, które polegają m.in. na:

 • statycznym opracowaniu sprawy (zbieranie informacji z wykorzystaniem źródeł otwartych, ogólnodostępnych, tzw. biały wywiad),
 • dokonywaniu rozpoznania terenowego i posesyjnego oraz oględzin miejsc i rzeczy związanych ze sprawą,
 • prowadzeniu obserwacji określonych osób i wskazanych miejsc,
 • dokumentowaniu za pomocą urządzeń foto i wideo zaobserwowanych faktów i zdarzeń,
 • nawiązywaniu kontaktów i przeprowadzaniu rozmów z ludźmi mogącymi mieć jakiekolwiek informacje na temat określonej osoby lub prowadzonej sprawy,
 • przeprowadzaniu wywiadów osobowych, środowiskowych i gospodarczych,
 • prowadzeniu działań „pod legendą”,
 • inicjowaniu wykonywania określonych ekspertyz kryminalistycznych,
 • weryfikowaniu informacji otrzymanych od klienta i pozyskanych w drodze czynności detektywistycznych,
 • przeprowadzaniu analiz materiałów i dokumentów,
 • udzielaniu konsultacji w zakresie bezpieczeństwa biznesowego itd.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych detektyw prywatny powinien kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności, praw człowieka i obywatela.

Ustawa o usługach detektywistycznych:

Art. 9.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10.

Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać, zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11.

Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:

1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,

2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca detektywa prywatnego odbywa się biurze oraz w terenie. Biurem jest pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy, posiadające oświetlenie dzienne i sztuczne oraz zazwyczaj instalację klimatyzacyjną (lub wentylacyjne).

Praca w terenie odbywa się w miejscach prowadzenia obserwacji. W zależności od warunków zlecenia może to być świeże powietrze, środki komunikacji miejskiej, kawiarnie, hotele i restauracje.

Praca w biurze odbywa się w pozycji siedzącej, z kolei działanie w terenie wymaga, w zależności od sytuacji, pozycji siedzącej, stojącej lub chodzenia.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Detektyw prywatny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer i internet,
 • dostępne bazy danych,
 • narzędzia ułatwiające pozyskanie i rejestrację informacji, np. lornetkę, aparat fotograficzny, kamerę, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.

Organizacja pracy

Detektyw prywatny, po podpisaniu umowy określającej przedmiot i zakres zlecenia, przygotowuje plan czynności. Przy samodzielnym zleceniu detektyw ustala czas pracy i zajmuje się organizacją. Podczas realizacji zlecenia przez większą ilość osób, detektyw przygotowuje plan, nadzoruje wykonywanie czynności przez poszczególne jednostki i określone zespoły. Czynności (np. obserwacja) prowadzone są przez zespoły 2-3-osobowe, od kilku do kilkunastu godzin dziennie. Po 12 godzinach następuje zmiana zespołu.

Kontakt osób pracujących przy sprawie odbywa się drogą telefoniczną bądź radiową. Praca detektywa wymaga ciągłych wyjazdów, podczas których najczęściej pracuje z pomocą kolegi z danego miejsca, wykorzystując jego wiedzę na temat topografii terenu.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W swojej pracy detektyw prywatny jest narażony m.in. na zagrożenia wynikające:

 • ze stresu psychicznego, którego przyczyną są częste kontakty z ludźmi w trudnych sytuacjach,
 • z wymuszonej pozycji ciała podczas pracy stwarzającej zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności kręgosłupa,
 • z obciążenia wzroku w związku z długotrwałą pracą w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem oraz przy ekranie monitora,
 • z ryzyka wypadków drogowych, co jest związane z częstym przemieszczaniem się,
 • z agresywnych ataków ze strony osób, które są objęte działaniami detektywa.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód detektyw prywatny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układ kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • widzenie o zmroku,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 • zdolność improwizacji,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odwaga,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie detektyw prywatny wymagane są: sprawność układów krążenia i oddechowego, wydolność intelektualna, właściwe cechy osobowe oraz dojrzałość społeczna i emocjonalna. Przeciwwskazaniem są objawy psychopatologiczne. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich i średnio ciężkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe związane z realizowaniem statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych, przetwarzaniem zdobytych informacji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie detektyw prywatny preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące. Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem wyższym II stopnia na kierunku prawo lub pokrewnym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie detektyw prywatny wymagane jest ukończenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej dotyczących usług detektywistycznych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające znajomość systemów bezpieczeństwa.

WAŻNE:

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ukończyła 21 lat,

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie detektyw prywatny nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego. Uzyskanie licencji detektywa 1 nadaje tytuł zawodowy bez formalnej możliwości podwyższania.

Zmiana może polegać na otrzymywaniu bardziej odpowiedzialnych zadań w ramach tego samego stanowiska, ale po uzyskaniu doświadczenia lub otwarciu własnej firmy i zatrudnieniu pracowników do wykonywania zadań detektywa.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie detektyw prywatny nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz poza formalnej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie detektyw prywatny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Policjant służby kryminalnej

335502

Technik kryminalistyki

335503

Funkcjonariusz służb specjalnych

335701

Windykator

421403

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę