INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Detektyw prywatny

Kod: 341101

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1672).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1638).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1511).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 2020).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (t.j. Dz. U. poz. 1879).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (t.j. Dz. U. poz. 2283).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (t.j. Dz. U. poz. 1160).

Literatura branżowa:

 • Aleksandrowicz T., Konieczny J., Konik A.: Podstawy detektywistyki, usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Brakoniecki D.: Detektywistyka: prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • Brylak J.: Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2016.
 • Hołyst B.: Kryminalistyka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Jabłońska-Bonca J.: Prywatna ochrona bezpieczeństwa, koncepcje, podmioty, zadania, normy i konteksty. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Turaliński K.: Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych. Wydawnictwo Artefakt.edu.pl, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę