INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Detektyw prywatny

Kod: 341101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie detektyw prywatny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie i organizowanie czynności detektywistycznych.
 • Z2 Zbieranie wszelkich informacji w prowadzonej sprawie.
 • Z3 Realizowanie statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych.
 • Z4 Przetwarzanie zgromadzonych informacji w prowadzonej sprawie.
 • Z5 Przekazywanie zgromadzonych informacji zleceniodawcy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie usług detektywistycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie i organizowanie czynności detektywistycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania i organizacji pracy własnej oraz współpracujących detektywów;
 • Specyfikę wykonywania zawodu detektyw;
 • Obowiązujące zasady postępowania w pracy detektywa;
 • Metody pracy detektywa;
 • Techniki operacyjne służące do pozyskiwania informacji;
 • Zasadę dokumentowania wykonywanych czynności detektywistycznych.
 • Planować odpowiednie siły i środki potrzebne do przeprowadzenia czynności detektywistycznych;
 • Dostosowywać się do obowiązujących zasad i panujących warunków pracy;
 • Stosować się do obowiązujących zasad pracy detektywa, tj. prawdy, praworządności, poufności, bezpieczeństwa itp.;
 • Dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody pracy przy wykonywaniu czynności detektywistycznych;
 • Nawiązywać kontakty z osobowymi źródłami informacji, korzystać z otwartych źródeł informacji np. internetu;
 • Sporządzać sprawozdanie końcowe 2 z wykonanych czynności detektywistycznych lub też inny dokument z tych działań (notatka, komunikat, raport).

Z2

Zbieranie wszelkich informacji w prowadzonej sprawie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy prawne wykonywania zawodu;
 • Zasady przeprowadzania rozmowy z klientem na okoliczność zleconych do wykonania czynności detektywistycznych;
 • Zasady zastosowania określonych metod pracy przy pozyskiwaniu z innych źródeł informacji związanych ze sprawą;
 • Zasady działania wykorzystywanego sprzętu technicznego.
 • Oceniać legalność prowadzonych czynności;
 • Nawiązywać kontakt z klientem i uzyskać od niego wszelkie informacje związane ze zleconymi czynnościami detektywistycznymi (np. dane adresowe, zdjęcie itp.);
 • Wykorzystywać odpowiednie metody pracy do pozyskiwania informacji z innych źródeł (osobowe i otwarte źródła informacji);
 • Posługiwać się sprzętem technicznym.

Z3

Realizowanie statycznych i dynamicznych czynności detektywistycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia czynności detektywistycznych;
 • Zasady przeprowadzania rozpoznania terenowego i posesyjnego;
 • Formy i metody prowadzenia czynności detektywistycznych;
 • Zasady rejestracji ustalonych faktów i zdarzeń;
 • Zasady utrzymywania kontaktu z klientem.
 • Wykonywać czynności detektywistyczne, przestrzegając prawa i obowiązujących zasad postępowania;
 • Sprawdzać miejsca i adresy, które zostaną objęte czynnościami detektywistycznymi;
 • Przeprowadzać czynności oficjalnie lub w sposób poufny, niewzbudzający zainteresowania osób postronnych;
 • Udokumentować wykonane czynności przy pomocy sprzętu foto i wideo;
 • Na bieżąco przekazywać informacje o postępach w sprawie.

Z4

Przetwarzanie zgromadzonych informacji w prowadzonej sprawie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa z zakresu czynności detektywistycznych;
 • Działania operacyjne;
 • Działania analityczne;
 • Stosowane metody śledcze;
 • Teren i infrastrukturę obszaru, na którym prowadzone jest śledztwo.
 • Przetwarzać informacje na potrzeby prawne;
 • Pozyskiwać dowody;
 • Kojarzyć fakty, zdarzenia itp.;
 • Zlecać wykonanie odpowiednich ekspertyz i badań kryminalistycznych;
 • Poruszać się w terenie i wykorzystywać jego ukształtowanie.

Z5

Przekazywanie zgromadzonych informacji zleceniodawcy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ustawę o usługach detektywistycznych.
 • Sporządzać sprawozdanie z czynności detektywistycznych, które za pokwitowaniem przekazuje zleceniodawcy;
 • Występować w sądzie w charakterze świadka;
 • Powiadamiać organy ścigania o prowadzonych czynnościach pozostających w zainteresowaniu tych instytucji.

Pracownik w zawodzie detektyw prywatny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań związanych z wykonywaniem czynności detektywistycznych.
 • Podejmowania pracy zespołowej z innymi detektywami.
 • Nawiązywania kontaktów z klientami oraz osobami objętymi czynnościami detektywistycznymi.
 • Prowadzenia rozmów z osobami posiadającymi ważne dla prowadzonej sprawy informacje w celu ich uzyskania.
 • Podejmowania wyzwań w sferze zawodowej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.
 • Reagowania na wystąpienie różnych nieprzewidywalnych sytuacji.
 • Wtapiania się w tłum oraz używania „gry aktorskiej” podczas realizacji zadań.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu detektyw prywatny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu detektyw prywatny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie detektyw prywatny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę