INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator sklepów

Kod: 343201

2. Opis zawodu

Dekorator sklepów planuje, projektuje i aranżuje ekspozycję towarów w przestrzeni sklepu oraz w witrynie.

Opis pracy

Dekorator sklepów odpowiada za spójne ze standardami visual merchandisingu 8 zaplanowanie i wyeksponowanie towaru w sposób wpływający na wzrost sprzedaży. Dekorator sklepów dba zarówno o ułożenie towaru w sklepie, jak i o spójne z przestrzenią sklepu zaaranżowanie witryny. Każdą ekspozycję towaru powinna charakteryzować komplementarność sprzedaży 2, zgodność ze strategią marketingową i danymi sprzedażowymi 1.

Dekorator sklepów pracuje w przestrzeni centrów handlowych, galerii i butików. Praca może odbywać się w sposób bezpośredni tzn. tradycyjnie, gdy dekorator ma bezpośredni kontakt z klientem i towarem lub pośredni, gdy dekorator deleguje działania wykonawcze osobom trzecim, a sam nadzoruje i kontroluje wykonywaną pracę.

Sposoby wykonywania pracy

Dekorator sklepów wykonuje pracę w relacjach człowiek – człowiek i człowiek – towar. Jego praca polega m.in. na:

 • projektowaniu ekspozycji,
 • przygotowywaniu planogramów 4,
 • nadzorze nad prawidłowym wykonywaniem ekspozycji,
 • wdrażaniu standardów visual merchandisingu,
 • monitorowaniu wyników sprzedaży 9,
 • przygotowywaniu plakatów, ekspozycji banerów reklamowych, zamawianiu materiałów dekoracyjnych,
 • analizowaniu najlepiej sprzedających się towarów, tzw. hitów sprzedażowych,
 • analizowaniu specyfiki towaru / produktów, z którymi pracuje,
 • eksponowaniu towaru w salonie i w witrynie zgodnie z zasadami,
 • stosowaniu wewnętrznych założeń firmy dotyczących strategii marki 5 i założeń sprzedażowych 10.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy dekoratora sklepów są sklepy i salony sprzedaży usytuowane na terenie galerii i centrów handlowych, a także butiki i inne punkty usługowe. Dekorator sklepów pracuje najczęściej w pozycji stojącej, zazwyczaj w pomieszczeniach klimatyzowanych, ze sztucznym oświetleniem.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dekorator sklepów w swojej pracy zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer / tablet z odpowiednim oprogramowaniem graficznym,
 • telefon,
 • skaner,
 • drukarkę,
 • kamerę,
 • aparat fotograficzny,
 • narzędzia niezbędne do zawieszania elementów dekoracyjnych, takie jak: nożyk introligatorski, nożyczki, taśma, żyłka, śrubokręt, młotek.

Organizacja pracy

Dekorator sklepów pracuje w systemie zmianowym, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, okresowo w godzinach nadliczbowych, np. w dni wolne od pracy lub w godzinach nocnych. Swoją pracę wykonuje samodzielnie lub w zespole. Jego praca nie wymaga bezpośredniego nadzoru przełożonych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożeniami dla zdrowia występującymi w zawodzie dekorator sklepów są m.in.:

 • stres związany z pracą pod presją czasu,
 • choroby nóg wywołane długotrwałym staniem,
 • przeciążenia kręgosłupa związane z noszeniem, przenoszeniem czy podnoszeniem ciężkich elementów lub kartonów z towarem,
 • zapalenie spojówek, gdyż praca odbywa się przez wiele godzin w sztucznym oświetleniu,
 • alergie skórne wywołane kurzem i roztoczami,
 • choroby górnych dróg oddechowych będące wynikiem długotrwałej pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dekorator sklepów ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • koncentracja uwagi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienie artystyczne (twórcze),
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • komunikatywność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • samodzielność,
 • samokntrola,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zdolności interpersonalne,
 • wrażliwość estetyczna.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5 Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie dekorator sklepów pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekko/średnio ciężkich. Do podjęcia pracy w zawodzie dekorator sklepów wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i słuch, sprawność narządów równowagi.

Przeciwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:

 • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie podstawowych czynności w zawodzie,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja,
 • daltonizm.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie dekorator sklepów wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące z obszaru kształcenia artystycznego.

Pracodawcy preferują osoby, które posiadają:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące w zawodzie pokrewnym (szkolnym) plastyk,
 • wykształcenie średnie ogólnokształcące w zakresie sztuk pięknych,
 • ukończoną szkołę policealną o profilu plastycznym,
 • ukończone kursy przygotowujące do pracy jako dekorator wnętrz, sklepów, ekspozytor towarów, visual merchandiser 7.

Akceptowane przez pracodawców jest również wykształcenie średnie i odbyta praktyka zawodowa w zawodzie dekorator sklepów.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie dekorator sklepów ułatwia posiadanie dyplomu:

 • ukończenia liceum ogólnokształcącego w zawodzie pokrewnym (szkolnym) plastyk,
 • ukończenia szkoły ogólnokształcącej w zakresie sztuk pięknych,
 • ukończenia szkoły policealnej o profilu plastycznym.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu dekoratora sklepów są:

 • certyfikaty / świadectwa ukończonych kursów w zakresie dekorowania wnętrz, sklepów, ekspozycji towarów, visual merchandisingu,
 • prawo jazdy kat. B.

Rekrutacja na stanowisko dekorator sklepów ma charakter praktyczny. Podczas rekrutacji weryfikowane są umiejętności i wiedza kandydata z zakresu pracy z towarem, umiejętność stworzenia kompozycji towaru np. na stole czy regale przyściennym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie dekorator sklepów często zaczyna pracę jako członek zespołu wykonującego aranżacje towarów w przestrzeni sklepowej.

Po nabyciu doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi oraz posiadając wykształcenie wyższe I lub II stopnia, może awansować na stanowisko kierownicze i nadzorować pracę podległych mu osób.

W zależności od wielkości firmy może również awansować do centrali firmy na stanowisko np. kierownika działu visual merchandisingu lub działu kreatywnego.

Dekorator sklepów może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania aranżacji wnętrz i powierzchni sprzedażowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie dekorator sklepów nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w zawodzie dekorator sklepów poprzez uczestnictwo w kursach lub szkoleniach zawodowych i uzyskanie certyfikatu/świadectwa potwierdzającego ich ukończenie.

Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dekorator sklepów może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Dekorator wnętrz

343202

PlastykS

343204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę