INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator sklepów

Kod: 343201

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Zawód dekoratora sklepów jest stosunkowo nowym zjawiskiem, dlatego na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na osoby pracujące w tym zawodzie.

Większość ofert pracy dotyczy pracy w sklepach należących do sieciowych koncernów, co stanowi najlepszy start do pozyskania wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także dobry początek do awansu i podjęcia pracy w centrali danej marki czy sieci sklepów.

Dekorator sklepów może ubiegać się o pracę m.in. w:

 • prywatnych butikach znajdujących się w galeriach handlowych,
 • sklepach wielkopowierzchniowych znajdujących się w galeriach handlowych,
 • działach marketów wielkopowierzchniowych,
 • sklepach z wyposażeniem wnętrz.

Dekorator sklepów może również prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem aranżacji i dekoracji wnętrz, powierzchni sklepowych, wystaw. Może również pracować przy sesjach fotograficznych, reklamach.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie dekorator sklepów.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu dekorator sklepów można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w średniej szkole ogólnokształcącej o profilu plastycznym,
 • kształcenie w dwuletniej szkole policealnej w specjalności dekorator wnętrz, visual merchandiser,
 • studia I i/lub II stopnia na uczelni wyższej na kierunku np. architektura wnętrz, aranżacja wnętrz.

Kształcenie prowadzą publiczne i niepubliczne szkoły, placówki i uczelnie wyższe.

Szkolenie

Szkolenia dla kandydatów i pracowników w zawodzie dekorator sklepów oferują komercyjne instytucje i firmy szkoleniowe. Celem tych szkoleń jest rozszerzenie i doskonalenie posiadanych kompetencji oraz zdobycie nowych umiejętności wykorzystywanych w projektowaniu, aranżowaniu i dekorowaniu powierzchni i witryn sklepowych.

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • aranżacji wnętrz i witryn sklepowych,
 • stosowania zasad visual merchandisingu w projektowaniu witryn sklepowych,
 • projektowania i aranżacji wnętrz z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych programów komputerowych,
 • nowoczesnych technik dekoratorskich.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie dekorator sklepów jest bardzo zróżnicowane. Średnia wartość (mediana) miesięcznego wynagrodzenia wynosi około 3100 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

W przypadku stanowiska o niższym poziomie wymagań (np. pomocnik dekoratora, młodszy dekorator, twórca elementów dekoracyjnych) wynagrodzenie nie przekracza często 2500 zł brutto miesięcznie, na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji zarobki te oscylują w granicach od 3000 zł do 6000 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód dekorator sklepów uzależniony jest m.in. od:

 • doświadczenia i wykształcenia,
 • szczegółowego zakresu działań,
 • sytuacji na rynku lokalnym,
 • sektora w jakim działa pracodawca,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji.

Na znacznie wyższe zarobki mogą liczyć dekoratorzy prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem, aranżowaniem i wykonywaniem dekoracji powierzchni i witryn sklepowych. Ich zarobki są trudne do określenia, gdyż uzależnione są od posiadanej renomy w środowisku (na rynku), wiedzy, umiejętności, zaangażowania i potrzeb klienta.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie dekorator sklepów możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana implantem lub aparatem słuchowym umożliwiającym swobodną komunikację,
 • z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia bez znacznego ograniczenia pola widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych i górnych (05-R), które nie wykluczają możliwości swobodnego poruszania się oraz należytego wykonywania obowiązków.

WAŻNE

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę