INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator sklepów

Kod: 343201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dekorator sklepów wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ustalanie założeń marketingowych aranżacji towaru.
 • Z2 Projektowanie wystroju i aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie.
 • Z3 Wykonywanie projektów aranżacji towaru.
 • Z4 Zamawianie lub wykonywanie dodatkowych elementów dekoracyjnych aranżacji.
 • Z5 Wykonywanie lub nadzór wykonawczy nad realizacją projektu aranżacji.
 • Z6 Wykonywanie zmian aranżacji towaru.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ustalanie założeń marketingowych aranżacji towaru

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy marketingu;
 • Dane sprzedażowe;
 • Strategię marketingową firmy;
 • Rodzaje materiałów wspierających sprzedaż towarów;
 • Zasady Kodeksu Etyki Reklamy.
 • Stosować podstawy marketingu w planowaniu aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie;
 • Analizować dane sprzedażowe firmy;
 • Wykorzystywać dane sprzedażowe firmy w ustalaniu założeń marketingowych aranżacji towaru;
 • Dobierać materiały wspierające sprzedaż zgodnie ze strategią marketingową firmy;
 • Stosować zasady Kodeksu Etyki Reklamy.

Z2

Projektowanie wystroju i aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kompozycji plastycznej 3 stosowane w projektowaniu wnętrz sklepów;
 • Zasady kompozycji plastycznej stosowane w projektowaniu wystroju i aranżacji towaru;
 • Zasady ekspozycji i zarządzania towarem;
 • Zasady projektowania i przygotowywania planogramu;
 • Programy komputerowe wykorzystywane do projektowania i przygotowywania planogramu;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie projektowania wystroju i aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie.
 • Stosować zasady kompozycji plastycznej w projektowaniu wnętrz sklepów;
 • Stosować zasady kompozycji plastycznej w projektowaniu wystroju i aranżacji towaru;
 • Planować aranżację towaru w przestrzeni sklepowej zgodnie z zasadami kompozycji plastycznej;
 • Stosować zasady ekspozycji i zarządzania towarem w projektowaniu wystroju i aranżacji towaru;
 • Projektować wystrój i aranżację towarów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
 • Przygotowywać planogram z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • Stosować zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w zakresie projektowania wystroju i aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie.

Z3

Wykonywanie projektów aranżacji towaru

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki i zasady łączenia barw;
 • Zasady aranżacji towaru i wystroju wnętrz;
 • Techniki projektowania dekoracji;
 • Techniki perswazji reklamowej;
 • Trendy zakupowe i potrzeby klienta.
 • Stosować zasady łączenia barw w projekcie aranżacji towaru;
 • Stosować zasady aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie;
 • Projektować dekorację eksponowanych towarów;
 • Stosować techniki perswazji reklamowej w odniesieniu do klienta;
 • Projektować i aranżować ekspozycje towarów zgodnie z trendami zakupowymi i potrzebami klienta.

Z4

Zamawianie lub wykonywanie dodatkowych elementów dekoracyjnych aranżacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady projektowania z wykorzystaniem dodatkowych elementów dekoracyjnych;
 • Rodzaje elementów dekoracyjnych;
 • Rodzaje materiałów stosowanych w wystroju i aranżacji;
 • Zasady współpracy z firmami oferującymi elementy dekoracyjne.
 • Projektować aranżację towaru z wykorzystaniem dodatkowych elementów dekoracyjnych
 • Wykorzystywać elementy dekoracyjne w planowaniu aranżacji towaru;
 • Dobierać materiały stosowane w aranżacji towaru;
 • Wykonywać samodzielnie dodatkowe elementy dekoracyjne aranżacji towaru;
 • Pozyskiwać i wykorzystywać dodatkowe elementy dekoracyjne z firm zewnętrznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Aranżowanie towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wykonywanie lub nadzór wykonawczy nad realizacją projektu aranżacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki dekoracyjne;
 • Zasady kompozycji towaru, w tym: równowagę, formę, przestrzeń, światło, podstawowe cechy koloru, ruch, ekspresję;
 • Zasady stylizacji 6;
 • Narzędzia i środki plastyczne;
 • Właściwości materiałów dekoracyjnych;
 • Zasady współpracy z podwykonawcami;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania aranżacji towaru.
 • Stosować techniki dekoracyjne wykorzystywane w realizacji projektu aranżacji powierzchni sklepowej i w witrynie;
 • Komponować ułożenie towaru, dobierać kolory, umieszczać dekoracje w przestrzeni, oświetlić wystawę;
 • Stylizować manekiny zgodnie z projektem aranżacji towaru;
 • Stylizować towary umieszczone na półkach, regałach i kubikach zgodnie z projektem ich aranżacji;
 • Stosować narzędzia i środki plastyczne do wykonywania aranżacji towaru;
 • Dobierać materiały dekoracyjne zgodnie z ich właściwościami;
 • Nadzorować zgodność realizacji aranżacji towaru z projektem (przez podwykonawcę);
 • Stosować zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania aranżacji towaru.

Z6

Wykonywanie zmian aranżacji towaru

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prezentacji towarów (visual merchandisingu);
 • Zasady zarządzania towarem;
 • Motywacje, preferencje i potrzeby konsumentów;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania zmian aranżacji towaru.
 • Stosować zasady prezentacji towarów (visual merchandisingu) w aranżacji towaru na powierzchni sklepowej i w witrynie;
 • Wykonywać zmiany aranżacji towaru zgodnie z zasadami prezentacji (visual merchandisingu);
 • Aranżować prezentację towaru zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nowych kolekcji;
 • Aranżować prezentację towaru stosownie do pór roku, okresów świątecznych, sezonów wyprzedaży i promocji;
 • Przygotowywać aranżacje tematyczne;
 • Wykonywać zmiany prezentacji towaru zgodnie z motywacjami, preferencjami i potrzebami konsumentów;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania zmian aranżacji towaru.

Pracownik w zawodzie dekorator sklepów powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację swoich zadań związanych z projektowaniem i wykonywaniem aranżacji towaru.
 • Dokonywania oceny swoich działań oraz działań wykonywanych w ramach pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Wykazywania elastyczności względem zmian w środowisku pracy.
 • Wykonywania pracy samodzielnej, a także podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy w przestrzeni sprzedażowej.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na różnych stanowiskach pracy właściwych dla dekoratora sklepów.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dekorator sklepów.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dekorator sklepów

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dekorator sklepów nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę