INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator wnętrz

Kod: 343202

2. Opis zawodu

Dekorator wnętrz to osoba, która poddaje pomieszczenie spektakularnym metamorfozom, dostosowuje je do potrzeb i oczekiwań klienta. Praca dekoratora wnętrz skupia się m.in. na udzielaniu pomocy w doborze umeblowania, kolorów ścian, materiałów wykończeniowych, elementów dekoracyjnych.

Opis pracy

Dekorator wnętrz jest osobą odpowiedzialną za projektowanie i realizowanie wystroju wnętrz różnego rodzaju. Jego zadanie jest bardzo precyzyjne i odpowiedzialne, ponieważ ustala szczegóły zlecenia, uwzględniając przeznaczenie danej dekoracji, indywidualne preferencje klienta oraz budżet.

Dekorator wnętrz rozpoczyna od wykonania projektu koncepcyjnego wnętrza. Następnie przygotowuje szkic aranżacji, a w kolejnych etapach przedstawia konkretne rozwiązania wraz z określonymi materiałami oraz sposobem ich montażu. W zależności od zakresu zlecenia może także nadzorować realizację projektu. Praca dekoratora wnętrz polega na twórczym wykorzystaniu zdobytych umiejętności w celu wykonania funkcjonalnej i estetycznej aranżacji wnętrza.

Sposoby wykonywania pracy

Dekoratora wnętrz wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • ustalaniu z klientem zakresu projektowego, etapów działań oraz terminów,
 • przygotowywaniu oferty z wyceną (precyzyjny kosztorys 3 uwzględniający szczegółowy zakres prac, koszt materiałów itp.),
 • spotkaniu z klientem w celu sprecyzowania szczegółów wyglądu wnętrza z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych użytkowników,
 • przygotowywaniu umowy, w której dekorator wnętrz przedstawia dokładny zakres swoich działań, terminy wykonania prac oraz ich koszty,
 • opracowaniu koncepcji plastycznej,
 • podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac,
 • zapewnianiu pożądanego oświetlenia wnętrza,
 • zapewnianiu wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż., antywłamaniowe itp.,
 • zapewnianiu prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu,
 • podejmowaniu decyzji plastycznych i kolorystycznych,
 • wybieraniu sprzętów i urządzeń,
 • projektowaniu nietypowych detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania,
 • wykonywaniu wizualizacji pomieszczeń: funkcjonalnej (rysunek z naniesionym układem ścian, mebli, urządzeń) lub przestrzennej (fotorealistyczne wizualizacje wykonane w profesjonalnych programach 3D); wizualizacja pozwala klientom zobaczyć efekt końcowy aranżacji,
 • uwzględnieniu uwag klienta w projekcie,
 • sporządzaniu opisu technicznego dla wykonawców,
 • prowadzeniu nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza,
 • koordynowaniu pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych,
 • przygotowywaniu wnętrz pokazowych,
 • przeprowadzaniu sesji zdjęciowych nieruchomości i wnętrz,
 • przygotowywaniu prezentacji multimedialnych dla firm deweloperskich 2 i agentów nieruchomości.

WAŻNE:

Dekorator wnętrz na zlecenie klienta może być koordynatorem całości bądź części realizacji prac projektowych. Powinien przede wszystkim czuwać nad realizacją autorskiego zamysłu, który stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych opracowań branżowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Dekorator wnętrz wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych, pracowniach projektowych, firmach ogólnobudowlanych, czyli w lokalach zamkniętych lub na budowie. Pomieszczenia do wykonywania pracy dekoratora wnętrz posiadają systemy klimatyzacji lub wentylacji i oświetlenie.

Dekorator wnętrz wykonuje swoją pracę w pozycji siedzącej, a podczas działalności w terenie (na budowie, w sklepach) w pozycji stojącej. Praca w przestrzeni otwartej (budowa) jest zależna od warunków atmosferycznych i należy ją prowadzić z uwzględnieniem przepisów BHP oraz zapewnić zaplecze socjalne budowy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dekorator wnętrz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer stacjonarny/laptop z dostępem do internetu,
 • telefon,
 • drukarkę/skaner (urządzenie wielofunkcyjne),
 • oprogramowanie do projektowania,
 • kalkulator,
 • nawigację GPS,
 • dalmierz 1,
 • wzorniki materiałów i wykończeń.

Organizacja pracy

Dekorator wnętrz, w zależności od miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może pracować indywidualnie lub zespołowo.

Działalność realizuje zwykle w systemie jednozmianowym, w 8-godzinnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na miejsce świadczenia usług oraz zakres obowiązków godziny pracy mogą ulec zmianie.

W zależności od miejsca i panujących warunków dekorator wnętrz indywidualnie organizuje swój czas pracy i sposoby realizacji postawionych przed nim zadań. Powinien jednak wziąć pod uwagę termin wykonania umowy, zakres robót budowlanych i przebieg procesów technologicznych w budownictwie.

WAŻNE:

Dekorator wnętrz musi wykonywać zadania zgodnie z etyką zawodu, która nakazuje działanie zgodne ze słusznym interesem klienta, nie łamiąc przy tym prawa budowlanego, przepisów BHP i ppoż.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W pracy dekoratora wnętrz negatywne skutki dla zdrowia mogą wywołać m.in.:

 • czynniki fizyczne: praca przy monitorze ekranowym – możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej, zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych robót budowlanych,
 • czynniki związane z organizacją pracy: stres, praca pod presją czasu związana z koniecznością dotrzymywania terminów zamówień.

Dekorator wnętrz może być narażony m.in. na:

 • zagrożenia wynikające ze sposobu wykonywania robót budowlanych na etapie realizacji projektu,
 • upadek z wysokości,
 • przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • przeciążenie wzroku,
 • problemy psychospołeczne.

Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.:

 • zespół cieśni nadgarstka 4 (praca przy komputerze),
 • choroby układu mięśniowo-kostnego,
 • choroby kręgosłupa.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dekorator wnętrz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu mięśniowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności manualne,
 • zdolności analityczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • wrażliwość estetyczna,
 • zainteresowania artystyczne,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • otwartość na innowacje,
 • dokładność,
 • wysoka odporność na stres,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do wysłuchania potrzeb i oczekiwań klienta,
 • otwartość na klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie dekorator wnętrz wymagane są: dobry wzrok oraz zdolność porównywania i odróżniania kolorów pod względem odcieni, nasycenia i jasności, rozpoznawania pojedynczych barw i ich kombinacji. Ważne jest również czucie dotykowe ze względu na potrzebę rozróżniania różnych materiałów wykorzystywanych do zmiany wystroju lub urządzenia mieszkania czy domu.

Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe, związane z podejmowaniem decyzji w zakresie aranżowania przestrzeni w pomieszczeniach.

Do przeciwwskazań zdrowotnych w tym zawodzie zalicza się m.in.:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia widzenia barwnego,
 • choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie dekorator wnętrz wystarczające jest wykształcenie co najmniej średnie zawodowe w zawodach z branży budowlanej. Pracodawcy preferują osoby z wykształceniem policealnym lub wyższym I i/lub II stopnia na kierunku np. projektowanie wnętrz lub architektura.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie dekorator wnętrz ułatwia posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 • dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura lub II stopnia na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo
 • dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku aranżacja wnętrz.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu dekoratora są m.in.:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • suplement do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach tematycznych organizowanych przez instytucje szkoleniowe (poświadczenie uzyskanych umiejętności),
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branżowe,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka obcego, z preferencjami dla języka angielskiego na poziomie B2.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Możliwości awansu dekoratora wnętrz uzależnione są od miejsca pracy oraz formy zatrudnienia. W firmie handlowej (sklep z elementami wyposażenia) lub handlowo-usługowej (sklep oferujący własne produkty realizowane według indywidualnych zamówień) możliwości kariery są ograniczone.

Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz ma możliwość m.in.:

 • rozpocząć pracę od projektowania, następnie specjalizować się w projektach kompleksowych, by uzyskać stanowisko projektanta graficznego,
 • pracować jako asystent dekoratora wnętrz, następnie projektanta, aż do stanowiska projektant – kreator trendów,
 • awansować na kierownika grupy dekoratorów wnętrz, następnie na stanowisko kierownika firmy projektowej lub właściciela biura projektowego.

Awans zależy m.in. od liczby zamówień na usługę, zadowolenia klientów, wygenerowanych obrotów dzięki realizacji projektu, prestiżu i ilości zleceń realizowanych przez dekoratora wnętrz. Warunkiem awansu jest podnoszenie wykształcenia oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie dekorator wnętrz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie dekorator wnętrz, wchodzących w skład zawodu technik budownictwa, w zakresie kwalifikacji: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Uczelnie wyższe poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra, np. na kierunku: architektura wnętrz.

Dekorator może poświadczyć znajomość języka np. angielskiego, zdobywając certyfikaty (np. Certyfikat FCE – First Certificate in English – poziom B2).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dekorator wnętrz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Architekt wnętrz

216102

Projektant wzornictwa przemysłowego

216304

Scenograf

265106

Technik budownictwaS

311204

Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

752207

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę