INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator wnętrz

Kod: 343202

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Dekorator wnętrz może pracować w takich miejscach, jak m.in.:

 • agencje/pracownie/biura projektowe,
 • firmy handlowe specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz,
 • sklepy przygotowujące elementy wyposażenia według indywidualnych projektów,
 • pracownie architektoniczne,
 • firmy deweloperskie,
 • firmy wykonawcze zajmujące się produkcją elementów wyposażenia wnętrz,
 • pracownie scenograficzne, wystawiennicze,
 • pracownie graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej w zakresie kultury i sztuki,
 • muzea, galerie sztuki,
 • pracownie konserwatorskie,
 • uczelnie/szkoły,
 • czasopisma branżowe.

Najczęściej dekorator wnętrz pracuje w firmach prywatnych, które działają w każdym średnim lub dużym mieście. Wielkość miasta ma wpływ na zakres działań (klient indywidualny czy firma, projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej czy prywatnej).

Dekoratorzy wnętrz, po zdobyciu doświadczenia w innych firmach, często decydują się na samozatrudnienie.

Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na dekorator wnętrz jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się osób do wykonywania zawodu dekorator wnętrz.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu dekorator wnętrz można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik budownictwa,
 • szkolenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 • studia I i/lub II stopnia na uczelni wyższej np. na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo,
 • studia podyplomowe na uczelni wyższej np. na kierunku aranżacja wnętrz.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację BD.29, BD.30 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Szkoły wyższe oferują kształcenie na studiach I lub II stopnia, np. na kierunku architektura wnętrz oraz na studiach podyplomowych np. na kierunku aranżacja wnętrz.

WAŻNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.

Szkolenie

Dekorator wnętrz może uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez:

 • pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branży budowlanej, wykończeniowej, dekoracyjnej,
 • pracodawcę na własne potrzeby – dla kandydatów do pracy i pracowników,
 • producentów i sprzedawców elementów wykończenia wnętrz.

Przykładowa tematyka szkoleń to:

 • obsługa oprogramowania wspierającego proces projektowania,
 • regulacje prawne obowiązujące w branży architektonicznej,
 • prawo autorskie w dziedzinie architektury.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie dekorator wnętrz kształtuje się zazwyczaj w przedziale od 2800 zł do 10 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Zależy przede wszystkim od doświadczenia, regionu, w którym działa instytucja lub przedsiębiorstwo i oferty usług (np. rozszerzenia działań o projektowanie mebli może generować dodatkowe dochody).

Ponadto wpływ na poziom wynagrodzenia dekorator wnętrz mają następujące czynniki:

 • sytuacja na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaj pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze architektury wnętrz,
 • region Polski,
 • koniunktura na rynku pracy,
 • wielkość aglomeracji.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie dekorator wnętrz możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi aparatami słuchowymi umożliwiającymi prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej,
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę