INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dekorator wnętrz

Kod: 343202

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Inwentaryzowanie projektowanej przestrzeni.
 • Z2 Wykonywanie projektów plastycznych i ergonomiczno-funkcjonalnych.
 • Z3 Wykonywanie dokumentacji technicznej projektu.
 • Z4 Wykonywanie wizualizacji wnętrza.
 • Z5 Opracowywanie kosztorysu inwestycji.
 • Z6 Planowanie prac, dobór materiałów i elementów wystroju wnętrza.
 • Z7 Prowadzenie nadzoru nad realizacją autorskiego projektu wnętrza.
 • Z8 Nadzorowanie wykonania mebli, elementów wystroju wnętrza – projektowanie i realizowanie.

Kompetencja zawodowa Kz1: Inwentaryzowanie i projektowanie wnętrza obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Inwentaryzowanie projektowanej przestrzeni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykonania pomiarów wnętrz i obiektów;
 • Zasady obsługi urządzeń do wykonania pomiarów;
 • Zasady nanoszenia wymiarów na rysunek techniczny.
 • Wykonywać pomiary;
 • Obsługiwać dalmierz;
 • Nanosić dane na rysunek techniczny projektowanej przestrzeni.

Z2

Wykonywanie projektów plastycznych i ergonomiczno-funkcjonalnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady ergonomii wnętrza;
 • Zasady funkcjonalnej aranżacji elementów wnętrza;
 • Wymagania funkcjonalne pomieszczeń specjalistycznych;
 • Zasady postrzegania kolorów i form;
 • Zasady oddziaływania koloru i formy na psychikę;
 • Zasady doboru koloru i formy do specyfiki wnętrza.
 • Projektować wnętrze adekwatnie do jego specyfiki;
 • Rozmieszczać elementy wyposażenia zgodnie z funkcjonalnym wykorzystaniem wnętrz;
 • Projektować pomieszczenie specjalistyczne, takie jak: sklep, salon kosmetyczny i inne;
 • Projektować kolorystykę wnętrza adekwatnie do jego funkcji;
 • Niwelować niedostatki wnętrza, stosując odpowiednio dobrany projekt plastyczny;
 • Stosować formy i elementy plastyczne, uzyskując zamierzony efekt plastyczny.

Z3

Wykonywanie dokumentacji technicznej projektu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykonania rysunków technicznych;
 • Zasady wymiarowania rysunków technicznych;
 • Zasady wykonania rzutów obiektu.
 • Wykonywać rysunki techniczne;
 • Zwymiarować rysunki techniczne;
 • Wykonywać rzuty pomieszczeń w skali.

Z4

Wykonywanie wizualizacji wnętrza

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady perspektywy;
 • Obsługę programów do projektowania 3D;
 • Zasady wykorzystania skali w rysunkach 3D.
 • Wykonywać rysunek w perspektywie;
 • Wykonywać wizualizację wnętrza/obiektu w programie 3D;
 • Wykonywać rysunek/wizualizację perspektywiczną w wybranej skali.

Z5

Opracowywanie kosztorysu inwestycji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ceny materiałów do wykończenia wnętrza;
 • Zapotrzebowanie czasowe na wykonanie założeń projektu;
 • Zasady kosztorysowania.
 • Obliczać koszt materiałów w oparciu o oferty sklepów;
 • Obliczać koszt robocizny w oparciu o wyceny wykonawców;
 • Wykonywać kosztorys inwestycji w oparciu o wyceny sklepów i wykonawców.

Z6

Planowanie prac, dobór materiałów i elementów wystroju wnętrza

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę materiałów stosowanych w realizacji projektu;
 • Specyfikę planowanych prac wykończeniowych;
 • Zapotrzebowanie czasowe na wykonanie elementów aranżacji wnętrza;
 • Asortyment sklepów z elementami wystroju wnętrza;
 • Zasady doboru elementów we wnętrzu;
 • Zasady stylistyki wnętrza.
 • Wykonywać plan prac wykończeniowych;
 • Dobierać materiały pod względem walorów plastycznych i specyfikacji technicznej;
 • Planować kolejność prac wykończeniowych wnętrza dla wykonawców;
 • Wybierać elementy wystroju wnętrza;
 • Zestawiać elementy we wnętrzu, tworząc unikatową aranżację;
 • Stosować/łamać zasady stylistyki wnętrza.

Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie prac nad inwestycją obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Prowadzenie nadzoru nad realizacją autorskiego projektu wnętrza

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kulturalnej komunikacji międzyludzkiej;
 • Zasady koordynowania pracy zespołów wykonawców projektu wnętrza;
 • Zasady przejrzystego komunikowania własnych oczekiwań względem wykonawców przy projektowaniu wnętrza.
 • Nawiązywać relacje z wykonawcami;
 • Koordynować prace różnych wykonawców projektu wnętrz;
 • Mówić klarownie i zrozumiale dla odbiorcy o oczekiwaniach i zamierzonych celach przy projektowaniu wnętrza.

Z8

Nadzorowanie wykonania mebli, elementów wystroju wnętrza – projektowanie i realizowanie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przejrzystej komunikacji międzyludzkiej;
 • Zasady koordynowania pracy zespołów wykonawców przy wykonaniu mebli, elementów wystroju wnętrza;
 • Techniki klarownego opisywania oczekiwanych efektów współpracy.
 • Nawiązywać relacje z wykonawcami;
 • Mówić w sposób przejrzysty dla odbiorcy o oczekiwaniach względem wzajemnej współpracy przy wykonaniu mebli, elementów wystroju wnętrza;
 • Być elastycznym w relacjach z wykonawcami.

Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania związane z metamorfozami wnętrz.
 • Podejmowania, analizowania i oceniania swoich decyzji oraz wykonywania samodzielnie pracy.
 • Podejmowania współpracy ze zleceniodawcami, dostawcami i wykonawcami.
 • Poszukiwania nieszablonowych, kreatywnych rozwiązań dotyczących dekorowania wnętrz.
 • Aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w obszarze dekorowania wnętrz.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi z projektowaniem wnętrz.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dekorator wnętrz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dekorator wnętrz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dekorator wnętrz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę