INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Demonstrator wyrobów

Kod: 524201

2. Opis zawodu

Demonstrator wyrobów przy użyciu słowa i obrazu informuje potencjalnych klientów o walorach oferowanych wyrobów lub usług.

Opis pracy

Demonstrator wyrobów jest zawodem usługowym.

Głównym celem pracy w tym zawodzie jest zapoznanie klienta z walorami oferty swojej firmy oraz przekonanie go do zasadności zakupu wyrobu lub usług. Praca demonstratora wiąże się ze sprzedażą różnych dóbr, m.in. usług kosmetycznych, hotelarskich oraz spa, abonamentów kinowych, teatralnych, kart upominkowych, wyrobów spożywczych, suplementów diety, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego, czy usług telefonii komórkowej.

Prezentacje wykonywane przez demonstratora wyrobów muszą być przygotowywane z uwzględnieniem:

 • ilości miejsca do dyspozycji demonstratora,
 • liczby osób znajdujących się w budynku lub na terenie,
 • liczby potencjalnych uczestników prezentacji,
 • temperatury otoczenia,
 • natężenia światła,
 • natężenia dźwięku,
 • zapewnienia odstępu do wody bieżącej (jeśli to konieczne) przy prezentacji np. kosmetyków,
 • zasilenia w energię elektryczną potrzebną do użycia produktów i środków audiowizualnych 8.

Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki, demonstrator wyrobów musi szczegółowo zapoznać się z towarem, który będzie promował (m.in. znać jego zastosowanie, działanie, budowę, zalety produktu, sposób eksploatacji, zasady gwarancji i rękojmi 6 oraz serwisu, a także cenę produktu i zasady promocji jego sprzedaży).

Demonstrator wyrobów wykonuje aranżację miejsca i wybiera formy demonstracji lub korzysta ze wskazanego przez zleceniodawcę gotowego stanowiska. Celem demonstracji jest zaprezentowanie wyrobów w sposób przyciągający uwagę klientów. Jej forma musi być dostosowana do specyfiki wyrobów oraz wiedzy o grupie docelowej – potencjalnych odbiorcach wyrobów.

Demonstrator wyrobów powinien umieć właściwie określić grupę potencjalnych nabywców swojego towaru lub usługi oraz dobrać właściwe argumenty skutkującego zawarciem transakcji.

Demonstrator wyrobów rzadko jest zatrudniony na umowę o pracę, najczęściej pracuje na zlecenie lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Z pracą w tym zawodzie wiąże się konieczność zachowania spokoju i opanowania w kontaktach z ludźmi, odpornością na pracę w trudnych warunkach, takich jak np. hałas, przeciągi, zróżnicowana temperatura. Demonstrator powinien cechować się umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem oraz prowadzenia rozmowy w kierunku wyznaczonym przez strategię sprzedaży 7.

Podczas całego procesu pracy demonstrator wyrobów dba o powierzony wyrób oraz bezpieczeństwo klientów. Zobligowany jest przestrzegać zasad etyki zawodowej, w tym etyki reklamy 3 i etyki biznesu 2 oraz rzetelnego informowania kupującego co do ceny i sposobu zawarcia umowy.

Pracownik w tym zawodzie zachowuje higienę oraz przestrzega zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż., obowiązujących w miejscu prezentacji. Poprzez miły sposób bycia i stosowną formę zwracania się do słuchaczy stara się stworzyć atmosferę sprzyjającą zainteresowaniu wyrobami. Osoby zdecydowane dokonać zakupu informuje o sposobie i miejscu dokonania transakcji.

W wykonywaniu swoich obowiązków demonstrator wyrobów powinien przestrzegać przepisów prawa oraz działać zgodnie z zasadami rzetelności handlowej, ustalonymi przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Sposoby wykonywania pracy

Demonstrator wyrobów wykonuje pracę z zastosowaniem właściwych technik i metod sprzedażowych. Jego praca polega m.in. na:

 • zapoznawaniu się z wyrobami przeznaczonymi do prezentacji (ich specyfikacją, budową, zawartością, składem, ceną, instrukcją użytkowania) i zasadami sprzedaży oraz ewentualnie np. zasadami udzielania upustów 9,
 • przyjmowaniu wyrobów do prezentacji od zleceniodawcy,
 • ustalaniu miejsca i czasu prezentacji,
 • przygotowywaniu stanowiska do prezentacji, w tym np. wystroju, oświetlenia, sprzętu audiowizualnego, łączy komputerowych itp.,
 • przygotowywaniu materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek i testerów,
 • przygotowywaniu druków i innych dokumentów potrzebnych do zawierania umów z klientami,
 • inicjowaniu osobistego kontaktu z klientami w celu zachęcenia ich do udziału w prezentacji,
 • przedstawieniu wyrobu lub usługi zgodnie z ustaloną ze zleceniodawcą strategią sprzedaży,
 • odpowiadaniu na pytania klientów związanych z oferowanym produktem lub usługą,
 • zapoznaniu klienta z warunkami oferty, w tym z ceną, sposobem serwisu produktu,
 • przeprowadzaniu procesu zawarcia umowy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca demonstratora wyrobów odbywa się w różnych warunkach, najczęściej wskazanych przez producenta lub dystrybutora, m.in.:

 • w budynkach (mieszkaniach klienta),
 • w halach targowych,
 • na otwartej przestrzeni (podczas organizowanych pikników, eventów 4).

W pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca, zazwyczaj występuje oświetlenie dzienne i sztuczne.

Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji stojącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę urządzeń wspomagających prezentację sprzedawanych towarów lub też samych towarów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Demonstrator wyrobów w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • maszyny, urządzenia, wyroby powierzone przez zleceniodawcę do prezentacji,
 • komputer wraz z oprogramowaniem, w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreator prezentacji, bazy danych,
 • sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, oświetleniowy,
 • sprzęt służący organizacji przestrzeni wystawienniczej i do montażu stoiska, taki jak: elektronarzędzia, narzędzia ręczne (klucze, śrubokręty, młotek, piłkę do cięcia metalu czy też drewna itp.),
 • materiały promocyjne, flipchart 5, bannery 1,
 • narzędzia do komunikacji: telefon komórkowy, programy do obsługi poczty elektronicznej i internetu, kamerę internetową, mikrofon, słuchawki, komunikatory społecznościowe,
 • samochód.

Organizacja pracy

Demonstrator wyrobów pracuje zadaniowo, przez co jego czas pracy jest nienormowany.

Czas pracy w tym zawodzie jest elastyczny i uzależniony od terminarza ustalonego ze zleceniodawcą oraz wynikającego z okoliczności związanych z organizacją prezentacji i aktywnością klientów. Dzienna liczba godzin pracy w zawodzie demonstrator wyrobów bezpośredniej zwykle nie przekracza 8 godzin. Jednak może się zdarzyć, że czas pracy będzie wydłużony ze względu na dużą liczbę organizowanych spotkań w danym dniu oraz konieczność przemieszczania się (nawet na znaczne odległości) pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, w których odbywają się demonstracje wyrobu.

Demonstrator wyrobów najczęściej pracuje:

 • samodzielnie lub w małych zespołach, w których liczba pracowników uzależniona jest m.in. od liczby potencjalnych klientów, którzy zadeklarowali wstępnie udział w spotkaniu,
 • w pomieszczeniach zamkniętych usytuowanych w różnych miejscach, np. w sklepach, halach targowych,
 • poza własnym miejscem zamieszkania.

Osoba zatrudniona w tym zawodzie zazwyczaj sama organizuje i prowadzi działania marketingowe, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i potrzebom rynku.

Demonstrator wyrobów współpracuje ze zleceniodawcą oraz z członkami swojego zespołu, ponosząc pełną odpowiedzialność za sposób wykonania zadań oraz powierzone mu mienie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Demonstrator wyrobów w trakcie wykonywania zadań zawodowych jest narażony na działanie czynników mogących powodować zagrożenia. Należą do nich m.in.:

 • obciążenia fizyczne narządu mowy wynikające z niewłaściwego operowania głosem lub przeciążenia strun głosowych,
 • wypadki komunikacyjne związane z podróżami służbowymi i mobilnym charakterem pracy,
 • stres spowodowany pracą z ludźmi oraz koniecznością osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży, następstwem którego mogą być choroby o podłożu psychosomatycznym,
 • praca w różnych porach dnia i w dni wolne od pracy,
 • niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające ze spotkań z obcymi ludźmi w ich domach,
 • obciążenia narządu ruchu wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej oraz konieczności przenoszenia sprzedawanych towarów,
 • alergie wynikające z kontaktu z różnymi substancjami.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód demonstrator wyrobów ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw (dotyczy np. pokazu makijażu),
 • powonienie (dotyczy np. sprzedaży perfum i kosmetyków),
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolności aktorskie,
 • rzetelność oraz dokładność;

w kategorii cech osobowościowych

 • autoprezentacja,
 • dążenie do osiągania celów,
 • ekspresyjność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • komunikatywność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • miła aparycja,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • optymizm,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • wysoka kultura osobista,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie demonstrator wyrobów zaliczana jest do prac lekkich.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie demonstrator wyrobów są m.in.:

 • wszelkie dysfunkcje, które mogłyby ograniczyć możliwość swobodnego porozumiewania się, np. schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy,
 • wady i dysfunkcje narządu wzroku znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • dysfunkcje narządu słuchu znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym,
 • choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi,
 • niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie demonstrator wyrobów preferowane jest wykształcenie średnie np. na poziomie technikum w zawodach z obszaru kształcenia administracyjno-usługowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie demonstrator wyrobów może wykonywać również osoba, która:

 • posiada zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi i ich przekonywania oraz została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie w zakresie metod i technik sprzedaży bezpośredniej.

Podjęcie pracy w zawodzie demonstrator wyrobów bezpośredniej ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik handlowiec,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje AU.20 Prowadzenie sprzedaży oraz AU.25 Prowadzenie działalności handlowej, w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik handlowiec.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie demonstrator wyrobów są m.in.:

 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie metod i technik sprzedaży bezpośredniej,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie demonstrator wyrobów ma możliwość m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty, praktykanta, asystenta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży) i mając zdolności oraz umiejętności organizacyjne, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze (np. lider grupy, doradca wspierający nowych partnerów biznesowych, menedżer dystrybucji, dyrektor sprzedaży itp.),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia demonstracji wyrobów i ich sprzedaży.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie demonstrator wyrobów nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie demonstrator wyrobów, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) technik handlowiec, w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży oraz AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie demonstrator wyrobów może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Przedstawiciel handlowy

332203

SprzedawcaS

522301

Technik handlowiecS

522305

Akwizytor

524301

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

524302

Doradca klienta

524902

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę