INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Demonstrator wyrobów

Kod: 524201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie demonstrator wyrobów wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie się do przeprowadzenia demonstracji wyrobów.
 • Z2 Przygotowywanie miejsca do przeprowadzenia demonstracji wyrobów.
 • Z3 Prowadzenie demonstracji wyrobów.
 • Z4 Prowadzenie sprzedaży demonstrowanych wyrobów.
 • Z5 Dystrybuowanie materiałów reklamowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie, prowadzenie demonstracji oraz sprzedaży demonstrowanych wyrobów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie się do przeprowadzenia demonstracji wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przyjmowanie wyrobu do demonstracji;
 • Sposoby i metody gromadzenia informacji nt. demonstrowanego wyrobu;
 • Zasady przygotowywania prezentacji demonstrowanego wyrobu.
 • Przyjmować wyroby do demonstracji od zleceniodawcy;
 • Zapoznawać się z informacjami nt. wyrobu, niezbędnymi do przeprowadzenia jego demonstracji (np. dotyczącymi charakteru wyrobu, jego specyfikacji, budowy, zasad działania, składu, ceny, zalet itp.);
 • Przygotowywać plan prezentacji demonstrowanego wyrobu oraz niezbędne pomoce, w tym audiowizualne (np. pokaz slajdów, film, materiały promocyjne).

Z2

Przygotowywanie miejsca do przeprowadzenia demonstracji wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowywania miejsc do przeprowadzenia demonstracji wyrobów, w tym wybór miejsca, organizację stanowiska do demonstracji, organizację działań towarzyszących.
 • Dobierać miejsce do prezentacji wyrobu lub korzystać z miejsca wyznaczonego przez zleceniodawcę;
 • Organizować stanowisko do prezentacji wyrobu lub zlecać jego przygotowywanie innym;
 • Dobierać oprawę muzyczną, oświetlenie itp.;
 • Organizować działania towarzyszące, np. catering dla uczestników demonstracji.

Z3

Prowadzenie demonstracji wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby przygotowywania produktów do demonstracji;
 • Metody i techniki demonstracji produktów;
 • Zasady identyfikacji potrzeb klienta;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony środowiska oraz normy sanitarno-higieniczne obowiązujące w trakcie demonstracji (obsługi) różnych rodzajów produktów z branży elektronicznej, spożywczej, chemicznej itp.
 • Przygotowywać produkty do demonstracji;
 • Przedstawiać siebie, przedsiębiorcę, produkty i cel swoich zabiegów oraz prezentować produkty;
 • Przedstawiać korzyści z posiadania produktu oraz wzbudzać zainteresowanie u potencjalnego klienta ofertą;
 • Udzielać dokładnych i zrozumiałych odpowiedzi na wszystkie pytania klientów dotyczące produktu i oferty;
 • Stosować różne metody i techniki nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz sprzedaży oferowanych produktów;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz norm sanitarno-higienicznych obowiązujących w trakcie prezentowania (obsługi) różnych rodzajów produktów z branży elektronicznej, spożywczej, chemicznej itp.

Z4

Prowadzenie sprzedaży demonstrowanych wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby prezentowania cen produktu;
 • Warunki odstąpienia od umowy, zasady gwarancji na zakupiony towar;
 • Sposoby płacenia za zakupiony towar;
 • Zasady prowadzenia rozliczenia gotówkowego;
 • Zasady sporządzania umowy na sprzedawany wyrób.
 • Przedstawiać klientowi cenę produktu wraz z argumentami potwierdzającymi jej zasadność i atrakcyjność;
 • Ustalać sposób zapłaty (gotówka, na raty);
 • Poinformować kupującego o możliwości i zasadach odstąpienia od umowy, przysługującym serwisie i gwarancji;
 • Przyjmować należność za zakupiony towar;
 • Sporządzać umowę na zakup, w tym umowę ratalną i przyjmować pierwszą wpłatę.

Z5

Dystrybuowanie materiałów reklamowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dystrybucji materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • Mechanizmy promocyjne;
 • Metody identyfikacji preferencji klienta w odniesieniu do nowych produktów;
 • Zasady prezentacji zdalnej walorów nowego produktu, jego przeznaczenia, zalet.
 • Aktualizować i dystrybuować do klientów materiały reklamowe i promocyjne dotyczące nowych produktów;
 • Przedstawiać klientom mechanizmy funkcjonowania poszczególnych promocji;
 • Rozpoznać, który z nowych produktów będzie interesował danego klienta;
 • Przedstawiać nową ofertę klientowi.

Pracownik w zawodzie demonstrator wyrobów powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań związanych z prowadzeniem demonstracji wyrobu.
 • Nawiązywania relacji z ludźmi, a także nieprzejmowania się porażkami.
 • Podejmowania działania i współdziałania z klientem/klientami w trakcie procesów demonstrowania wyrobu.
 • Dbania o własny rozwój, dokształcania się i doskonalenia warsztatu pracy w zakresie oferowanych wyrobów.
 • Utrzymywania trwałych relacji z klientami.
 • Oceniania i doskonalenia działań własnych.
 • Dostosowywania swoich działań do zmiennych okoliczności pracy.
 • Kierowania się przepisami prawa, etyki w biznesie oraz zasadami rzetelności handlowej podczas realizacji zadań zawodowych związanych z prowadzeniem demonstracji wyrobów.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu demonstrator wyrobów.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu demonstrator wyrobów

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie demonstrator wyrobów nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę