INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca klienta

Kod: 524902

2. Opis zawodu

Doradca klienta, w oparciu o analizę potrzeb klienta, rekomenduje i sprzedaje produkty, usługi, rozwiązania dla interesantów indywidualnych i biznesowych.

Opis pracy

Doradca klienta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem doradcy klienta jest wsparcie kupującego w wyborze optymalnego rozwiązania, uwzględniającego jego potrzeby i oczekiwania.

Doradca klienta jest również odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu relacji z klientami oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy, którą reprezentuje.

Doradca klienta powinien posiadać umiejętności analizowania rynku pod kątem dostępnych ofert oraz zdolności łatwego nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, zarówno indywidualnymi, jak i biznesowymi.

Sposoby wykonywania pracy

Praca doradcy klienta polega m.in. na:

 • identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb klienta w celu przygotowania optymalnej oferty sprzedażowej dopasowanej do jego oczekiwań,
 • doradzaniu i prezentowaniu klientowi wybranych propozycji produktów, usług lub technologii i rozwiązań (przygotowuje prezentacje),
 • sporządzaniu raportów sprzedażowych 5.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy doradcy klienta mogą być pomieszczenia biurowe, np. w sklepach, punktach usługowych, instytucjach finansowych, salonach sprzedaży różnego rodzaju produktów. Może również świadczyć swoje usługi w terenie, spotykać się z klientami we wskazanych przez nich miejscach.

W zależności od miejsca wykonywania obowiązków i specyfiki branży, charakter pracy może być stacjonarny lub wymagać przemieszczania się (np. dojazd do klienta). Jest to zazwyczaj wielogodzinna praca w pozycji stojącej lub siedzącej, dlatego szczególnie ważne jest organizowanie jej zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i wymaganiami ergonomii.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Doradca klienta w swojej pracy zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia biurowe, takie jak: laptop, telefon, faks, drukarka, skaner,
 • specjalistyczne programy komputerowe,
 • samochód w przypadku dojazdu do klienta.

Organizacja pracy

Organizacja pracy doradcy klienta zależy od wielu czynników, m.in. od:

 • branży, profilu firmy,
 • typu obsługiwanego klienta (indywidualnego – częściej w punktach obsługi klienta; biznesowego – ze względu na rangę interesanta częściej występuje konieczność dojazdu do klienta),
 • typu oferowanych usług.

Doradca klienta pracuje w stałych godzinach odpowiadających godzinom funkcjonowania firmy zatrudniającej pracownika lub w czasie nienormowanym, związanym z obsługą klienta w dogodnym dla niego terminie.

Praca jest samodzielna lub zespołowa, może być wykonywana pod nadzorem. Istnieje również możliwość realizowania przynajmniej części zadań zdalnie.

W pracy doradcy klienta bardziej liczą się efekty niż liczba przepracowanych godzin. Stąd też ma on z reguły sporą swobodę w ustalaniu czasu swojej pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożeniami dla zdrowia występującymi w zawodzie doradca klienta są m.in.:

 • obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
 • uszkodzenie narządu wzroku,
 • przeciążenie narządów mowy,
 • zaburzenia psychosomatyczne, w tym związane ze stresem i odpowiedzialnością,
 • wyczerpanie emocjonalne i wypalenie zawodowe,
 • wypadki komunikacyjne podczas docierania do miejsca spotkania z klientem i powrotu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód doradca klienta ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu mowy,
 • sprawność narządów równowagi,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • wytrwałość,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów;

w kategorii cech osobowościowych

 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • asertywność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • punktualność,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • lojalność,
 • dyskrecja,
 • wysoka kultura osobista,
 • dążenie do osiągania celów,
 • empatia.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie doradca klienta zaliczana jest do lekkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.

W zawodzie doradca klienta wymagane są: dobry wzrok i słuch, sprawny aparat mowy (z uwagi na potrzebę nawiązywania relacji i komunikacji z klientami) oraz ogólna sprawność układu kostno-stawowego, umożliwiająca swobodne przemieszczanie się.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są: wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji oraz wady wymowy w stopniu utrudniającym komunikowanie się. Znaczne upośledzenia narządów ruchu mogą utrudnić wykonywanie podstawowych czynności w profesji. Osoby z epilepsją, ze względu na specyfikę pracy, nie powinny wykonywać tego zawodu, ponieważ wiąże się ona z dużym stresem i napięciem, które mogłyby prowokować napady.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie doradca klienta preferowane jest wykształcenie średnie (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna).

W zależności od branży, większe szanse na zatrudnienie będą miały osoby z określonym wykształceniem kierunkowym, np. ekonomicznym, samochodowym, budowlanym, spożywczym, które jest zgodne z asortymentem sprzedawanych produktów / usług w konkretnej firmie / instytucji.

W zależności od branży wymagane może być wykształcenie wyższe (najlepiej w kierunku zgodnym z rodzajem świadczonego doradztwa).

Dla podjęcia pracy w zawodzie doradca klienta bardzo istotne jest doświadczenie zawodowe, m.in. umiejętność budowania relacji z mediami, praktyka w sprzedaży i profesjonalnej obsłudze klienta.

Doradca klienta powinien poszerzać swoje kompetencje w zakresie znajomości produktu, wiedzy branżowej, technik sprzedaży oraz tzw. kompetencji miękkich, biorąc udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie zatrudniającym lub prowadzonych przez producentów towarów, dostawców usług lub zewnętrzne ośrodki szkoleniowe.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie doradca klienta ułatwia posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach szkolnych,
 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunkach, np.: prawo, zarządzanie, marketing, reklama, administracja lub ekonomia.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu doradcy klienta są:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach tematycznych z zakresu doradztwa, jak również branżowych związanych ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa / instytucji.
 • znajomość biznesowego języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Zdobywając doświadczenie w pracy doradcy klienta oraz kończąc szkolenia branżowe, np. z zakresu budowania relacji z klientami, technik negocjacyjnych, technik sprzedaży, w zależności od branży, w której pracuje, możliwy jest jego awans na starszego doradcę klienta, kierownika działu czy regionalnego kierownika sprzedaży.

Dalszy rozwój zawodowy połączony jest często z koniecznością uzyskania wykształcenia wyższego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca klienta nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość poświadczenia kompetencji zawodowych w zakresie kwalifikacji w zawodach szkolnych w zależności od wybranego profilu kształcenia.

Uczelnie wyższe, wydając dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra np. na kierunkach: marketing, reklama lub ekonomia.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca klienta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

422201

Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)

516904

Organizator obsługi sprzedaży internetowej

524402

Pośrednik usług medycznych

524906

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę