INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca klienta

Kod: 524902

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Możliwości zatrudnienia w zawodzie doradca klienta stwarzają liczne firmy i instytucje różnych branż. Zawód doradca klienta dotyczy sprzedaży produktów i usług, a proces sprzedaży i obsługi klienta jest kluczowy dla większości firm, bez względu na branżę, stąd zapotrzebowanie na ten zawód jest duże.

Doradca klienta może pracować m.in.:

 • we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach prowadzących bezpośrednią sprzedaż swoich produktów i usług,
 • w firmach prowadzących obsługę procesów sprzedaży na rzecz podmiotów zewnętrznych,
 • w bankach i innych instytucjach finansowych,
 • w salonach sprzedaży,
 • w biurach nieruchomości,
 • w agrobiznesie,
 • na infoliniach w centrach obsługi klienta (call centre).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie doradca klienta.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w szkole średniej w zawodach szkolnych o profilu np. ekonomicznym, samochodowym, budowlanym, spożywczym, który jest zgodny z asortymentem sprzedawanych produktów / usług w konkretnej firmie / instytucji,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji w zawodach szkolnych w wybranym profilu, który jest zgodny z asortymentem sprzedawanych produktów / usług,
 • studia I i/lub II stopnia na uczelni wyższej np. na kierunkach: marketing, reklama, ekonomia.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje w zawodach szkolnych potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

Pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia dostosowane do specyfiki firmy i branży. Głównie dotyczą znajomości procedur wewnątrz firmy, produktów / usług oferowanych przez firmę, nauki języków obcych czy doskonalenia ich znajomości.

Możliwe jest również podnoszenie kompetencji doradców klientów poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zewnętrzne ośrodki szkoleniowe. Warto jednak dodać, że w przypadku gdy pracodawca nie zleca takiego szkolenia pracownikowi, a on sam chciałby się doszkalać, zwykle musi samodzielnie pokryć koszty szkolenia.

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • rozwoju kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • technik negocjacyjnych
 • technik sprzedaży,
 • asertywności,
 • komunikatywności,
 • tworzenia pozytywnego wizerunku,
 • odporności na stres.

Organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca klienta jest bardzo zróżnicowane. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 3300 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat. Co drugi doradca klienta indywidualnego/detalicznego zarabia od 2600 zł do 4200 zł; wynagrodzenia doradców klienta biznesowego są z reguły istotnie wyższe. Ponadto szeroko stosowany jest prowizyjny system wynagradzania, uzależniony m.in. od:

 • wielkości firmy i jej kapitału,
 • branży i regionu, w którym działa firma,
 • wykształcenia i stażu pracy osoby zatrudnionej,
 • zakresu obowiązków i czasu realizacji zadania.

Pracownicy w zawodzie mogą również liczyć na świadczenia pozapłacowe. Do najczęściej stosowanych należą: prywatna opieka medyczna, telefony komórkowe, samochody służbowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie doradca klienta możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z lekkimi zaburzeniami psychicznymi (02-P) np. depresją, pod warunkiem, że są pod stałą opieką lekarską i przyjmują leki,
 • słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe zapewniające komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), pod warunkiem, że możliwa jest korekcja wady za pomocą szkieł lub takiego dostosowania stanowiska, aby stworzyć szansę wykonywania prac z odpowiednią dokładnością,
 • poruszających się na wózkach inwalidzkich (05-R), pod warunkiem zniesienia barier architektonicznych,
 • chorych na epilepsję (06-E), pod warunkiem, że ryzyko występowania ataków jest możliwe do określenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę