INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca klienta

Kod: 524902

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie doradca klienta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie potrzeb klienta.
 • Z2 Analizowanie rynku produktów/ usług.
 • Z3 Prezentowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta.
 • Z4 Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientem obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie potrzeb klienta

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem;
 • Metody aktywnego słuchania;
 • Psychologiczne typy klientów;
 • Preferencje zakupowe klienta;
 • Metody komunikacji z klientem;
 • Zasady gromadzenia informacji o kliencie.
 • Budować pozytywne relacje z klientem;
 • Zadawać pytania klientowi, aktywnie słuchać w celu uzyskania niezbędnych informacji od klienta;
 • Analizować informacje na temat potrzeb, preferencji klienta, jego zachowania zakupowego;
 • Identyfikować cechy wpływające na decyzje zakupowe klienta;
 • Komunikować się z klientem w sposób dostosowany do jego potrzeb;
 • Gromadzić i aktualizować informacje dotyczące preferencji klienta.

Z2

Analizowanie rynku produktów/ usług

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła informacji o rynku, branży, konkurentach;
 • Techniki analityczne oferty produktowej konkurentów np. analiza SWOT 1;
 • Pojęcia: cena a popyt 4  i podaż 3;
 • Obowiązującą ofertę produktowa firmy.
 • Wyszukiwać informacje o rynku, trendach, konkurencji;
 • Analizować słabe i mocne strony oferty produktowej konkurentów;
 • Analizować rynek konkurencji pod względem takich cech, jak np.: cena produktu/usługi, dostępność, koszt dostawy i czas realizacji;
 • Rozpoznawać podaż/popyt na rynku w zakresie wybranej grupy produktów;
 • Sporządzić analizy marketingowe dla określonych produktów/ usług.

Kompetencja zawodowa Kz2: Sprzedawanie produktów i usług obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Prezentowanie oferty produktowej dostosowanej do potrzeb klienta

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Możliwości funkcjonalne, techniczne, specyfikację produktową 6;
 • Preferencje i oczekiwania klienta;
 • Analizy marketingowe dla określonych produktów/ usług;
 • Metody prezentacji oferty produktowej;
 • Specjalistyczne oprogramowanie do sporządzenia prezentacji produktów;
 • Techniki sprzedaży produktów i usług;
 • Zasady skutecznej komunikacji z klientem w zakresie prezentacji oferty produktowej;
 • Metody budowania wizerunku firmy;
 • Techniki wywierania wpływu i argumentowania;
 • Zasady etyki w biznesie;
 • Dokumentację sprzedaży produktów/ usług;
 • Metody pozyskiwania informacji zwrotnej od klienta.
 • Analizować dostępne rozwiązania pod kątem dopasowania parametrów produktu do potrzeb klienta;
 • Wybierać warianty oferty produktowej pod kątem oczekiwań klienta;
 • Definiować potrzebne parametry produktowe;
 • • Przygotowywać ofertę handlową 2;
 • Dostosowywać prezentację produktów/ usług do ich specyfiki oraz typu klienta;
 • Przygotowywać prezentację produktu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • Dostosowywać sposób zachowania, ekspresji i wysławiania do poziomu akceptowanego przez klienta;
 • Doradzać oferty produktowe klientowi;
 • Uzasadniać swoje rekomendacje;
 • Budować pozytywny wizerunek firmy;
 • Prowadzić rozmowy telefoniczne;
 • Formułować komunikaty pisemne;
 • Argumentować rzeczowo wybór usługi lub produktu;
 • Przestrzegać zasad etyki w biznesie;
 • Zawierać umowę kupna/ sprzedaży z klientem;
 • Diagnozować stopień zadowolenia klienta.

Z4

Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania dokumentów sprzedażowych oraz ofert cenowych;
 • Zasady dokumentowania sprzedaży produktów/ usług;
 • Zasady sporządzania raportów sprzedażowych;
 • Zasady obsługi niezbędnych programów komputerowych, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu;
 • Zasady archiwizowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa w zakresie archiwizacji.
 • Sporządzać dokumenty sprzedażowe oraz oferty cenowe;
 • Powadzić niezbędną dokumentację dotyczącą ofert i sprzedaży;
 • Sporządzać raporty sprzedażowe;
 • Korzystać z programów komputerowych do sporządzania i archiwizowania dokumentacji sprzedażowej;
 • Archiwizować dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji.

Pracownik w zawodzie doradca klienta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację swoich zadań wykonywanych w zakresie doradztwa na rzecz klienta.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy.
 • Dokonywania oceny swoich działań i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Pracy samodzielnej lub współdziałania w zespole w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa.
 • Dokonywania oceny swoich działań w ramach zespołów, w których uczestniczy i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki w zakresie doradztwa.
 • Planowania, organizowania i realizowania doradztwa w wyznaczonym czasie.
 • Komunikowania się z klientami poprzez skuteczne słuchanie, mówienie i pisanie.
 • Kierowania się etyką i odpowiedzialnością w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnianiem wsparcia dyrektorowi.
 • Doskonalenia współpracy i komunikacji ze wszystkimi partnerami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, którzy uczestniczą w procesie sprzedaży produktów/ usług.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca klienta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca klienta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca klienta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę