INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dzienny opiekun małego dziecka

Kod: 531108

2. Opis zawodu

Dzienny opiekun małego dziecka sprawuje opiekę 7 nad jednym dzieckiem lub małą grupą dzieci w warunkach zbliżonych do domowych, zapewniając im wszechstronny rozwój 11 i pomagając ich rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Opis pracy

Dzienny opiekun małego dziecka pełni opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 36 miesiąca życia. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych, porównywalnych do warunków domowych oraz właściwą opiekę pielęgnacyjną 9 i edukacyjną, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 12 i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny 10 dziecka oraz dopasowując zajęcia do jego wieku. Ponadto współpracuje z rodzicami dzieci, nad którymi sprawuje opiekę, konsultując się z nimi i udzielając im porad w zakresie pracy z dziećmi. Może również, w czasie prowadzenia zajęć, korzystać z ich pomocy.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (lub sam dzienny opiekun, jeśli wykonuje zawód w ramach własnej działalności gospodarczej) ma obowiązek zgłoszenia go do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sposoby wykonywania pracy

Praca w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka polega m.in. na:

 • zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Dzienny opiekun małego dziecka wykonuje pracę w lokalu, którego warunki zapewniają bezpieczną opiekę nad dzieckiem. Lokal, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi 8 zapewnia dzienny opiekun, albo podmiot, który go zatrudnia (np. gmina, jeśli jest podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna).

Pomieszczenie gdzie wykonywana jest praca, posiada oświetlenie dzienne i sztuczne, ogrzewanie, czasami klimatyzację.

Dzienny opiekun małego dziecka wykonuje pracę w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej i wymuszonej. Wykonywane czynności wymagają podnoszenia i przenoszenia dzieci i przedmiotów o różnej wadze.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dzienny opiekun małego dziecka w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • zabawki i pomoce dydaktyczne do stymulacji wszechstronnego rozwoju niemowlęcia oraz dziecka do 4 roku życia,
 • płyty CD z piosenkami i bajkami dla dzieci,
 • sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD,
 • łóżeczko dla niemowląt i dzieci,
 • stół do przewijania,
 • sprzęt i przybory do: toalety i kąpieli niemowląt, pojenia i karmienia niemowląt, mierzenia temperatury, toalety jamy ustnej, likwidacji zmian skórnych,
 • instrumenty muzyczne,
 • śpiewniki dziecięce,
 • materiały, narzędzia i przybory do prac technicznych i plastycznych,
 • tablice korkowe, krzesełka i stoły do pracy,
 • piłki różnych typów, ławeczki szwedzkie, pachołki, szarfy, woreczki z wypełnieniem itp.,
 • wyroby medyczne: do bandażowania, zakładania opatrunków i okładów, tamowania krwawień, unieruchamiania kończyn; środki do dezynfekcji ran; przyrządy do pomiaru temperatury i aparat do pomiaru ciśnienia; apteczkę pierwszej pomocy.

Organizacja pracy

Praca w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka może mieć charakter jedno- lub dwuzmianowej. Praca zmianowa w dni powszednie obejmuje dyżury 8-godzinne lub 10-godzinne. Każdorazowo godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są regulowane przez przepisy wewnętrzne pracodawcy, tak by dzieci miały zapewnioną opiekę do 10 godzin dziennie.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, ale w takiej sytuacji każdy z nich musi dysponować odrębnym pomieszczeniem przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci.

Praca dziennego opiekuna wymaga samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy, twórczego myślenia i otwartości na nowe rozwiązania.

Czas pracy powinien być dopasowany do czasu pracy rodziców powierzonych dzieci i uwzględniać zmianowy charakter, ruchome godzin pracy, możliwość pracy w nocy i w święta.

Dzienny opiekun w ramach wykonywanych zadań może pracować samodzielnie, jak również korzystać z pomocy rodziców lub wolontariuszy.

WAŻNE:

Warunki bytowe u dziennego opiekuna małego dziecka mają być przede wszystkim bezpieczne oraz zbliżone do warunków domowych. Nadzór nad warunkami i jakością opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dzienny opiekun małego dziecka sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne 6 lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Natomiast jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem – w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Ponadto, w przypadku dzieci zdrowych i powyżej pierwszego roku życia, za zgodą wszystkich rodziców może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Dzienny opiekun w wypełnianiu obowiązków może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Dzienny opiekun małego dziecka sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego ma tytuł prawny. Podmiot zatrudniający pracownika w tym zawodzie może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki nad dziećmi.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Dzienny opiekun małego dziecka w trakcie swojej pracy może być narażona w m.in. na:

 • kontuzje fizyczne,
 • przeciążenia narządu ruchu,
 • zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego: konieczność częstego pochylania się, przykucania,
 • urazy mechaniczne,
 • przeciążenia aparatu mowy,
 • agresję słowną i/lub fizyczną ze strony dzieci,
 • ryzyko zarażenia się chorobami wieku dziecięcego,
 • ryzyko zarażenia się chorobami pasożytniczymi.

Do chorób występujących w zawodzie możemy zaliczyć m.in.:

 • choroby krtani i strun głosowych,
 • choroby alergiczne,
 • choroby narządu ruchu, w szczególności zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby zakaźne.

Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy zostało zorganizowane zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii 4, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód dzienny opiekun małego dziecka ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • empatia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • opiekuńczość,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • stanowczość,
 • opanowanie,
 • wyrozumiałość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy słuch i wzrok (może występować korekcja wad wzroku okularami) oraz zdolność rozpoznawania barw.

Praca w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem natychmiastowych decyzji związanych z opieką nad małym dzieckiem.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu dzienny opiekun małego dziecka m.in. są:

 • dysfunkcje 1 kończyn górnych lub dolnych, ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczka,
 • zawroty głowy,
 • niepełnosprawność narządu słuchu,
 • zaburzenia zmysłu równowagi,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • choroby powodujące zaburzenia świadomości,
 • nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby pasożytnicze,
 • znaczące wady wymowy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy. Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka wymagane jest:

 • wykształcenie średnie np. w zawodzie szkolnym pokrewnym opiekunka dziecięca oraz ukończenie 160 godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (ze szkolenia zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna),
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia:
  • posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji 2 wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub
  • ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa 3, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
  • oraz w obu powyższych przypadkach – odbycie 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (ze szkolenia zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu dzienny opiekun małego dziecka wymagane jest posiadanie:

 • kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub
 • dyplomu ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 • oraz w obu powyższych przypadkach – certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (ze szkolenia zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna), lub
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) opiekunka dziecięca,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację: MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka,
 • oraz w powyższych trzech przypadkach – certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 160 godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (ze szkolenia zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna).

Ponadto dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające znajomość języków, w szczególności języka angielskiego na poziomie B2,
 • certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętność obsługi komputera,
 • certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

WAŻNE:

Dziennym opiekunem małego dziecka może być osoba, która:

– daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi,

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

– wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu i/lub zatwierdzonego przez sąd,

– nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie przewiduje dla zawodu dzienny opiekun małego dziecka możliwości rozwoju zawodowego i awansu.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez uzupełnienie wykształcenia i podjęcie pracy w zawodach pokrewnych, takich jak m.in.: opiekunka dziecięca, opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym lub kontynuować kształcenie na studiach wyższych I i II stopnia.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) kompetencje do pracy w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka potwierdzają:

 • uczelnie wyższe:
  • posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, lub
  • ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 • dyrekcja szkół średnich lub średnich branżowych,
 • uczelnie wyższe, instytucje prowadzące szkolenia uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 • pracodawcy (potwierdzają co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3).

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka, wchodzących w skład pokrewnego zawodu szkolnego opiekunka dziecięca: MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Opiekunka dziecięcaS

325905

Opiekunka dziecięca domowa (niania)

531104

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

531107

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę