INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dzienny opiekun małego dziecka

Kod: 531108

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością.
 • Z2 Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.
 • Z3 Kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.
 • Z4 Rozwijanie osobowości i samodzielności dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.
 • Z5 Budowanie relacji społecznych z dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Z6 Udzielanie pierwszej pomocy dziecku zdrowemu, choremu i/lub z niepełnosprawnością w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Kompetencja zawodowa Kz1: Tworzenie i prowadzenie całościowego procesu wychowawczo- -edukacyjnego małego dziecka obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku zdrowemu, choremu i/lub z niepełnosprawnością;
 • Podstawy prawne działalności opiekuńczej i zakres własnej odpowiedzialności prawnej;
 • Zasady higieny i opieki nad małym dzieckiem;
 • Sposoby zaspokajania potrzeb biologicznych dziecka;
 • Zasady żywienia niezbędne przy układaniu jadłospisów;
 • Objawy podstawowych chorób dziecięcych;
 • Podstawowe zasady podejmowania działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Zapewniać bezpieczeństwo dziecku zdrowemu, choremu i/lub z niepełnosprawnością;
 • Organizować bezpieczne środowisko dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Zaspokajać potrzeby biologiczne dziecka, stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;
 • Wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
 • Dbać o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;
 • Analizować jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;
 • Przygotowywać podstawowe posiłki, uwzględniające zalecenia dietetyczne;
 • Planować profilaktykę schorzeń wieku dziecięcego;
 • Prowadzić działania profilaktyczne oraz kształtować nawyki prozdrowotne.

Z2

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie różnic indywidualnych w zakresie osiągnięć rozwojowych jednostki;
 • Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój małego dziecka;
 • Znaczenie praktycznego działania dziecka w rozwijaniu umiejętności i sprawności;
 • Rolę wychowania językowego w kształtowaniu mowy i myślenia dziecka;
 • Znaczenie zabawy w życiu małego dziecka;
 • Znaczenie komunikacji werbalnej 5 i niewerbalnej;
 • Znaczenie literatury dla rozwoju dziecka oraz wyboru pomocy dydaktycznych.
 • Oceniać rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;
 • Podejmować działania wspierające rozwój psychomotoryczny małego dziecka;
 • Prowadzić zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer, z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
 • Analizować i dobierać utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Stymulować aktywność werbalną dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością, wykorzystując różne techniki i utwory literackie.

Z3

Kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody pracy z małym dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością, rozwijające zainteresowania literaturą, muzyką i pracami plastycznymi;
 • Znaczenie zabaw naśladowczych i kulturę komunikowania się;
 • Rolę świata muzyki w prawidłowym rozwoju dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Sposoby ilustrowania i przekazywania piosenek.
 • Prowadzić zajęcia plastyczno-techniczne z małym dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością;
 • Wykorzystywać różnorodne metody pracy z dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością;
 • Dobierać pomoce dydaktyczne bezpieczne dla dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Wprowadzać dziecko w świat kultury w sytuacjach codziennych: spożywanie posiłków, zwroty grzecznościowe itp.;
 • Organizować dziecku zdrowemu, choremu i/lub z niepełnosprawnością możliwości odbioru sztuki oraz pozwalać mu na twórczą kreację, z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego;
 • Śpiewać piosenki dziecięce;
 • Tworzyć proste układy muzyczno-taneczne.

Z4

Rozwijanie osobowości i samodzielności dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcie osobowości i jej elementy składowe;
 • Metody pracy wychowawczej, wpływające na kształtowanie się osobowości dziecka;
 • Czynniki wpływające na zachowanie dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Metody rozwijające samodzielność dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.
 • Wpływać na kształtowanie się osobowości i zachowanie dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Realizować system wzmacniania pozytywnych zachowań dziecka, dostosowany do poziomu jego rozwoju;
 • Zapobiegać negatywnym zachowaniom dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością w sytuacji konfliktu;
 • Łagodzić negatywne emocje u dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością w sytuacji konfliktu;
 • Dobierać metody rozwijające samodzielność dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.

Kompetencja zawodowa Kz2: Współpracowanie z rodzicami i innymi służbami w zakresie rozwoju małego dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Budowanie relacji społecznych z dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością, rodzicami i środowiskiem lokalnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcie relacji społecznej;
 • Komunikację jako warunek konieczny dobrej współpracy z rodzicami;
 • Zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu interpersonalnego;
 • Znaczenie porozumiewania się bez barier;
 • Znaczenie asertywności;
 • Znaczenie współpracy ze służbą zdrowia, placówkami pomocy rodzinie oraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną;
 • Udział rodziców w pracach różnych specjalistów.
 • Identyfikować problemy wychowawcze i psychospołeczne dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością i jego rodziny;
 • Zapobiegać powstawaniu problemów wychowawczych i psychospołecznych dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością i jego rodziny;
 • Współpracować z rodzicami/opiekunami dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
 • Aktywizować rodziców i zachęcać do współpracy;
 • Współpracować ze służbą zdrowia i placówkami pomocy rodzinie oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Z6

Udzielanie pierwszej pomocy dziecku zdrowemu, choremu i/lub z niepełnosprawnością w stanach zagrożenia życia i zdrowia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy prawne działalności zawodowej dziennego opiekuna małego dziecka;
 • Standardy jakości opieki nad dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością;
 • Normy postępowania w praktyce dziennego opiekuna małego dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy;
 • Zasady organizacji miejsca wypadku;
 • Procedury i schematy postępowania w nagłych wypadkach.
 • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • Identyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Oceniać stan poszkodowanego dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością w zakresie przytomności, oddechu i krążenia;
 • Podejmować czynności ratownicze w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
 • Stosować odpowiednie procedury ratownicze w różnego rodzaju stanach zagrożenia;
 • Opiekować się dzieckiem zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością, które doznało urazu;
 • Przygotowywać wyposażenie apteczki zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Pracownik w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację podejmowanych działań na rzecz dziecka zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością oraz jego zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, jak i wspólnie z zespołem.
 • Utrzymywania dobrych relacji z dziećmi i rodzicami.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dzienny opiekun małego dziecka.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dzienny opiekun małego dziecka

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dzienny opiekun małego dziecka nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę