INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Drwal / pilarz drzew

Kod: 621001

2. Opis zawodu

Drwal/pilarz drzew zajmuje się pozyskiwaniem drewna w wyniku ścinki i obalania drzew, okrzesuje 11 i przerzyna 13 je przy użyciu pilarki 12 spalinowej z piłą łańcuchową oraz przetwarza (manipuluje 9) na użyteczne sortymenty drewna 14.

Opis pracy

Drwal / pilarz drzew jest zawodem usługowym. Podstawowym jego zadaniem w gospodarce leśnej jest pozyskiwanie drewna podczas zabiegów gospodarczych (np. trzebież 17, zrąb 18), w różnych klasach wieku drzewostanu. Po wykonaniu przerzynki drewna na określone sortymenty handlowe, drwal układa wyrobione sortymenty i dokonuje ich pomiaru. Oprócz wycinki drzew w planowych cięciach, wycina również drzewa w celu wykonania szlaków operacyjnych 15 (zrywkowych i technologicznych), w zależności od stosowanego przy pozyskiwaniu drewna procesu technologicznego. Zajmuje się również ścinaniem drzewek na plantacjach choinkowych. Z jego pracą wiąże się załadunek sortymentów drzewnych na środki transportowe, jak również porządkowanie powierzchni zrębowych. Wszystkie rodzaje prac wykonywanych przez drwala/pilarza drzew muszą być szczegółowo zaplanowane i zorganizowane, pod względem technicznego zabezpieczenia oraz doboru techniki pracy do określonego zadania, począwszy od przygotowania oferty i udziału w przetargu na wykonawstwo prac leśnych.

Sposoby wykonywania pracy

Drwal / pilarz drzew wykonuje pracę z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. Jego praca polega na:

 • przygotowaniu stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska,
 • przygotowaniu pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna,
 • ścinaniu i obalaniu drzew typowych i drzew trudnych 5,
 • ściąganiu drzew zawieszonych 6,
 • wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych 4,
 • okrzesywaniu drzewa,
 • wykonywaniu przerzynki drewna,
 • wykonywaniu manipulacji drewna na sortymenty,
 • układaniu wyrobionych sortymentów przygotowując je do zrywki 19.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Drwal / pilarz drzew pracuje na otwartej przestrzeni niezależnie od pory roku i w określonych zasadami BHP warunkach atmosferycznych. Zróżnicowane, a przede wszystkim ekstremalne warunki klimatyczno-pogodowe mają wpływ na wzrost uciążliwości pracy i jej szkodliwości. Praca odbywa się częściowo w pozycjach nieergonomicznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Drwal / pilarz drzew w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • pilarkę spalinową z piłą łańcuchową,
 • siekierę,
 • siekieromłoty,
 • kliny 8,
 • dźwignio-obracak,
 • ściągacz linowy 16, liny, bloczki kierunkowe,
 • tyczki kierunkowe,
 • haki i kleszcze 7,
 • taśmę mierniczą,
 • średnicomierz.

Organizacja pracy

Drwal / pilarz drzew pracuje w jedno- lub wieloosobowych zespołach, w systemie zmianowym, najczęściej w zakładach usług leśnych (ZUL). Ściśle współpracuje ze zleceniodawcą, najczęściej przedstawicielem nadleśnictwa, na rzecz którego wykonuje prace z zakresu pozyskiwania drewna.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Drwal / pilarz drzew jest narażony na zagrożenia:

 • fizyczne (hałas, zmienne warunki atmosferyczne i terenowe, promieniowanie ultrafioletowe podczas pracy w słońcu),
 • chemiczne (paliwo, oleje, smary, spaliny),
 • mechaniczne (urazy spowodowane ruchomymi częściami pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna, narzędziami pomocniczymi, urazy związane z potknięciem, poślizgnięciem i upadkiem, urazy oczu spowodowane wiórami z drewna, piachem i ściółką leśną, drgania mechaniczne, wibracje, uderzenia, przygniecenia przez drzewo, związane z upadkiem gałęzi z wysokości),
 • biologiczne (pyły drzewne, kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, pogryzienie przez zwierzęta),
 • ergonomiczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy, nadmierny wysiłek podczas transportui podnoszenia elementów drewna).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • dolegliwości mięśniowo-szkieletowe,
 • pogorszenie lub utratę słuchu,
 • chorobę wibracyjną 2,
 • choroby odkleszczowe 3.

Ważne jest planowanie i organizowanie pracy drwala/pilarza drzew zgodnie z zasadami i przepisami:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeciwpożarowymi,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód drwal / pilarz drzew ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narząd słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zmysł równowagi,
 • brak leku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trudnych decyzji,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność do współdziałania,
 • koncentracja i podzielność uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych,
 • odpowiedzialność proekologiczna,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dbałość o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie drwal / pilarz drzew wymagana jest wysoka sprawność i kondycja fizyczna, dobry wzrok i słuch. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są:

 • schorzenia neurologiczne (padaczka, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
 • lęk wysokości,
 • zaburzenia równowagi,
 • wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie drwal / pilarz drzew wystarczające jest wykształcenie co najmniej podstawowe.

Jednakże preferowane jest wykształcenie zawodowe na poziomie szkoły branżowej I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu leśnym lub mechanicznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie drwal / pilarz drzew może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie podczas wykonywania pracy,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej w pracach wyrębu i cięcia drzew.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu drwala/pilarza drzew jest:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B i C (wskazane w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej),
 • uprawnień do pracy na drzewach (drwal wysokościowy).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Drwa / pilarz drzew ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • założyć własną firmę, np. zakład usług leśnych (ZUL),
 • dalej kształcić się w branżowej szkole I i II stopnia lub technikum, a po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku leśnym awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić kompetencje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, kursach, np.: operatora maszyn leśnych, operatora koparki, uprawniające do pracy na drzewach (drwal wysokościowy).

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie drwal / pilarz drzew nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

W systemie kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia) można potwierdzić kwalifikację w zawodzie pokrewnym operator maszyn leśnych, przystępując do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zakresie kwalifikacji RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie drwal / pilarz drzew może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Robotnik leśny

621002

Operator maszyn leśnychs

834105

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę