INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Drwal / pilarz drzew

Kod: 621001

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie drwal / pilarz drzew wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu pracy.
 • Z2 Obsługiwanie pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna.
 • Z3 Ścinanie i obalanie drzew.
 • Z4 Okrzesywanie drzew, przerzynka, manipulacja i przygotowanie do zrywki.
 • Z5 Pozyskiwanie zleceniodawców.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie drewna obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu i stanowiska pracy;
 • Zasady zabezpieczenia, zagospodarowania i oznakowania terenu pracy;
 • Zasady stosowania kolejności ścinki i obalania drzew;
 • Zasady rozpoznania terenu pod kątem występowania zagrożeń.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu i stanowiska pracy;
 • Zabezpieczyć i oznakować teren wycinki drzew i obalania drzew (tablice ostrzegawcze, taśmy ostrzegawcze);
 • Ustalać i przestrzegać kolejności ścinki i obalania drzew;
 • Dokonać rozpoznania terenu pod kątem występowania zagrożeń (rowy, linie energetyczne, budowle, drzewa trudne i niebezpieczne np. posusz).

Z2

Obsługiwanie pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP pracy w zakresie obsługiwania pilarki;
 • Zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas pracy z paliwami i smarami;
 • Zasady ochrony środowiska;
 • Instrukcję obsługi pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna;
 • Zasady obsługi elementów silnika oraz obsługi i konserwacji elementów układu trącego pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna;
 • Zasady stosowania odpowiednich paliw, olejów i smarów do pilarek spalinowych z piłą łańcuchową do drewna;
 • Zasady i potrzebę bieżącego dokonywania drobnych napraw pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna;
 • Zasady ostrzenia i potrzebę konserwacji piły łańcuchowej.
 • Stosować przepisy BHP w zakresie obsługiwania pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna;
 • Stosować zasady bezpieczeństwa pożarowego i gospodarki odpadami podczas pracy z paliwami i smarami;
 • Interpretować i stosować zapisy instrukcji obsługi pilarek spalinowych z piłą łańcuchową do drewna;
 • Przygotować pilarkę spalinową z piłą łańcuchową do drewna do pracy;
 • Obsługiwać podzespoły silnika pilarki spalinowej z piłą łańcuchową do drewna;
 • Dokonywać bieżących i okresowych przeglądów;
 • Sporządzać mieszankę paliwową oraz rozróżniać i dobierać oleje oraz smary stosowane w pilarkach spalinowych z piłą łańcuchową do drewna;
 • Dokonywać drobnych napraw pilarek spalinowych z piłą łańcuchową do drewna;
 • Wykonywać ostrzenie i konserwację piły łańcuchowej.

Z3

Ścinanie i obalanie drzew

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku pracy podczas wykonywania ścinki drzew i pozyskiwania drewna;
 • Zasady bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska;
 • Zasady przygotowania stanowiska pracy w zależności od występujących zagrożeń, przeszkód oraz ukształtowania terenu;
 • Techniki ścinki i obalania drzew typowych oraz dobór narzędzi i sprzętu pomocniczego;
 • Techniki ścinki i obalania drzew trudnych oraz ściąganie drzew zawieszonych;
 • Sposoby wykonywania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach na różnym etapie rozwoju,
 • Sposoby wykonywania szlaków operacyjnych.
 • Stosować zasady BHP, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku pracy,
 • Dobierać odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony indywidualnej;
 • Przygotować stanowisko pracy uwzględniając występujące zagrożenia, przeszkody oraz ukształtowanie terenu;
 • Dobierać odpowiednie narzędzia i sprzęt pomocniczy, niezbędny przy ścince i obalaniu drzew;
 • Wykonywać ścinkę i obalanie drzew typowych w warunkach normalnych;
 • Wykonywać w sposób bezpieczny ścinkę i obalanie drzew trudnych;
 • Wykonywać w sposób bezpieczny ściąganie drzew zawieszonych;
 • Wykonywać cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach na różnym etapie rozwoju, zgodnie z określonymi metodami;
 • Wykonywać szlaki operacyjne w terenie.

Z4

Okrzesywanie drzew, przerzynka, manipulacja i przygotowanie do zrywki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP podczas okrzesywania drzew i przerzynki drewna;
 • Zasady doboru narzędzi i sprzętu pomocniczego do okrzesywania drzew i przerzynki drewna;
 • Zasady manipulacji drewna i układania wyrobionych sortymentów;
 • Sposoby i zasady okrzesywania drzew ściętych;
 • Metody przerzynki drewna z uwzględnieniem występujących w nim naprężeń;
 • Zasady zabezpieczenia drewna przed przemieszczaniem się podczas dokonywania przerzynki;
 • Zasady przygotowania drewna do zrywki.
 • Stosować zasady BHP podczas okrzesywania drzew i przerzynki drewna;
 • Dobierać właściwe narzędzia i sprzęt pomocniczy do okrzesywania drzew i przerzynki drewna;
 • Przeprowadzać pomiar i manipulację drewna oraz układać wyrobione sortymenty;
 • Dobierać właściwe sposoby okrzesywania drzew ściętych;
 • Stosować bezpieczne zasady okrzesywania drzew ściętych;
 • Określać naprężenia w drewnie;
 • Zastosować odpowiednie metody przerzynki uwzględniając występujące naprężenia;
 • Zabezpieczać drewno przed przemieszczaniem;
 • Przygotowywać drewno do zrywki.

Z5

Pozyskiwanie zleceniodawców

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady poszukiwania i dokonywania wyboru zleceniodawców;
 • Zasady przygotowywania ofert na wykonywanie prac z zakresu ścinki drzew i pozyskiwania drewna;
 • Procedury przetargowe na prace z zakresu ścinki drzew i pozyskiwania drewna;
 • Zasady sporządzania umów na wykonawstwo prac z zakresu ścinania drzew i pozyskiwania drewna.
 • Wyszukiwać i pozyskiwać zleceniodawców;
 • Sporządzać ofertę na wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 • Uczestniczyć w procedurach przetargowych na wykonawstwo prac z zakresu ścinki drzew i pozyskiwania drewna;
 • Przygotowywać umowy na wykonanie ścinki
  • drzew i pozyskiwanie drewna;
 • Współpracować ze zleceniodawcami w zakresie ścinki drzew i pozyskiwania drewna.

Pracownik w zawodzie drwal / pilarz drzew powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy drwala / pilarza drzew.
 • Podejmowania pracy w zespole pracowniczym w różnych miejscach pracy właściwych dla pozyskiwania drewna.
 • Przewidywania skutków podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania drewna.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas pracy pilarką z piłą łańcuchową do drewna.
 • Wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem ochrony środowiska.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych mających wpływ na jakość pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu drwal/pilarz drzew.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu drwal / pilarz drzew

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie drwal / pilarz drzew nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę